Cesta:

Predčasné zrušenie životného poistenia

Predčasné zrušenie životného poistenia je pre vás vždy nevýhodné. Popri strate poistnej ochrany predstavuje zrušenie poistenia vždy aj finančnú stratu.

Prečo sa neoplatí predčasne zrušiť životnú poistku?

Väčšina poisťovní pri zrušení poistenia do 3 rokov nevypláca žiadne peniaze! Všetky peniaze, ktoré ste si dovtedy sporili, už neuvidíte.

 • Každé predčasné zrušenie životného poistenia je pre klienta finančnou stratou.
  Počiatočné náklady súvisiace s kúpou novej poistnej zmluvy2 hradí vždy klient. Väčšiu časť nákladov si poisťovňa uplatňuje v prvých dvoch rokoch trvania poistnej zmluvy.
 • Nové životné poistenie už bude drahšie.
  Zrušenie životného poistenia môže viesť k zvýšeniu nákladov za poistenie v budúcnosti. Nové poistenie bude drahšie z dôvodu vyššieho vstupného veku4, znovu uplatnenia počiatočných nákladov na poistenie, prípadne zmeneného zdravotného stavu.
 • Už nemusíte získať všetku ochranu.
  Pri uzatváraní nového poistenia už nemusíte získať rovnako veľkú ochranu, ktorú vám poskytovalo staré poistenie. Dôvodom sú časté čakacie doby v poisteniach, ale aj vaša vyššia rizikovosť.
 • Ak poistná zmluva1 zanikne, s veľkou pravdepodobnosťou ju už nebude možné obnoviť.

Aké mám možnosti, ak nezruším poistnú zmluvu3?

Výhodnejším riešením ako predčasné zrušenie poistky je jej upravenie. Neprídete tak o svoje úspory.

 

 • Chcete platiť menej?
  Riešením môže byť zníženie poistnej sumy0 či poistného alebo zrušenie pripoistení.
 • Máte dlh na poistnom alebo potrebujete pauzu v platení?
  Požiadajte nás o splátkový kalendár platenia poistného.

O všetkých podmienkach týchto riešení vás radi informujeme na našom kontaktnom centre. Kontaktujte nás.

 1. <p>Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.</p>
 2. <p>Je dvojstranný právny úkon, ktorým sú dohodnuté podmienky poistenia, najmä povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné za poistnú ochranu.</p>
 3. <p>Je dvojstranný právny úkon, ktorým sú dohodnuté podmienky poistenia, najmä povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné za poistnú ochranu.</p>
 4. <p>Je dvojstranný právny úkon, ktorým sú dohodnuté podmienky poistenia, najmä povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné za poistnú ochranu.</p>
 5. <p>Vek poisteného určený pri uzavretí poistnej zmluvy ako rozdiel roku technického začiatku poistenia a roku narodenia poisteného.</p>