Cesta:

AEGON dôchodková správcovská spoločnosť (DSS)

Dôchodková správcovská spoločnosť AEGON, d.s.s., a.s. sa stará o starobné dôchodkové sporenie pre viac ako 140 000 Slovákov.

Dôchodkové zabezpečenie

Názov spoločnosti: AEGON, d.s.s., a.s.
Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO: 35 902 612
DIČ: 202 188 4260
IČ pre DPH: SK 202 188 4260
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3431/B
Základné imanie spoločnosti: 10 050 000 EUR (slovom desať miliónov päťdesiattisíc eur)

Archívne údaje

 • 31.12.2012 - 17.12.2014: 14.700.000 EUR

 • 10.03.2009 - 30.12.2012: 34.554.900 EUR

 • 28.07.2006 - 09.03.2009: 1.041.000.000 Sk

 • 07.10.2004 - 27.07.2006: 300.000.000 Sk

 
Obchodné meno zakladateľa: Aegon Levensverzekering N.V. (100 %) 
Sídlo zakladateľa: Aegonplein 50, 2951 TV's – Gravenhage Holandsko, verejná spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Haaglanden pod číslom 27095315
Obchodné meno akcionára: NN Životná poisťovňa, a.s. (100 %)
Sídlo akcionára: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Predstavenstvo spoločnosti: Ing. Peter Brudňák, predseda predstavenstva
Ing. Branislav Buštík, člen predstavenstva
Ing. Peter Šterbák, člen predstavenstva
Ing. Peter Jung, člen predstavenstva
Mgr. Martin Višnovský, PhD., člen predstavenstva

Archívne údaje

Stav k 22.1.2019
Ing. Peter Brudňák
Ing. Branislav Buštík
Ing. Peter Šterbák

Stav k 17.01.2019:     
Ing. Branislav Buštík 
Ing. Peter Šterbák  

Stav k 08.01.2019:     
Ing. Branislav Buštík 
Ing. Mário Adámek 
Ing. Peter Šterbák  

Stav k 23.06.2010:
Ing. Michaela Račková
Ing. Natália Knošková
Ing. Branislav Buštík

Stav k 17.04.2009:
Ing. Michaela Račková
Ing. Jana Gruntová
Ing. Branislav Buštík

Stav k 19.11.2007:
JUDr. Roman Klamo
Ing. Jana Gruntová
Ing. Peter Brudňák

Stav k 11.05.2005:
Mgr. Zoltán Sipos
Ing. Jana Gruntová
Ing. Peter Brudňák

 
Prokúra: Ing. Boris Fošnár

Archívne údaje

Stav k 09.01.2019: 
Ing. Richard Strapko
Ing. Boris Fošnár
JUDr. Dana Macková

Stav k 31.03.2017:
Ing. Richard Strapko
Ing. Peter Jung

Stav k 03.04.2013: 
Ing. Jana Gruntová
Ing. Peter Jung

Dozorná rada spoločnosti: Eva Hajná - predseda dozornej rady 
Peter Holotňák – člen dozornej rady

Archívne údaje

Stav k 08.01.2019: 
Péter Kadocsa  
Gyula Horváth 
Ing. Marcel Mikolášik  

Stav k 15.1.2018
Gyula Horváth 
Ing. Jiří Schneller 
Ing. Marcel Mikolášik  

Stav k 12.11.2017: 
Péter Máhig 
Ing. Jiří Schneller 
Ing. Marcel Mikolášik  

Stav k 13.07.2017: 
Péter Máhig 
Ing. Jiří Schneller 
Eszter Horpácsy 

Stav k 03.07.2014:
Peter Máhig
Eszter Horpácsy
Péter Kadocsa

Stav k 20.07.2009:
Beatrix Tavaszi
Peter Máhig
Dr. Gábor Kepecs

Stav k 30.06.2008:
Dr. Gábor Kepecs
János Bartók
Beatrix Tavaszi

Stav k 29.09.2006:
Dr. Gábor Kepecs
János Bartók
Miroslav Vittek

 
Depozitár spoločnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, Česká  republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 3608, konajúca prostredníctvom svojej pobočky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.

Zverenie výkonu činností
AEGON DSS nezverila výkon činností podľa § 67 v znení § 47 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadnej inej osobe.

Zákonné vyhlásenie
S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba