Cesta:

Zverejnenie odplát Aegon, d.s.s., a.s.

Zverejnenie odplát za vedenie dôchodkového účtu, za správu dôchodkových fondov a za ich zhodnotenie (platné od 01.02.2013).

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu

Odplata spoločnosti za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa je 1% zo sumy mesačného príspevku pripísaného na  účet nepriradených platieb  pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. 

Odplata za správu dôchodkového fondu

   • SOLID – dlhopisový garantovaný dôchodkový fond AEGON, d.s.s., a.s.
  0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.
   • BALANS – zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond AEGON, d.s.s., a.s.
  0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.
   • VITAL – akciový negarantovaný dôchodkový fond AEGON, d.s.s., a.s.
  0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde
   • INDEX – indexový negarantovaný dôchodkový fond AEGON, d.s.s, a.s.
  0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde

  Odplata za zhodnotenie

  Výška odplaty za zhodnotenie sa určuje pre všetky dôchodkového fondy každý pracovný deň podľa vzorca uvedené v prílohe č. 3 zákona č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

  Ot = Kx NAVt x ( AHDJt/ maxAHDJt-1 – 1)

   

    • Ot  - výška   odplaty   za   zhodnotenie   majetku   vo Fonde  príslušnom dôchodkovom fonde  príslušnom dôchodkovom fonde   pre   deň   t,
    • NAVt – druhá predbežná čistá hodnota majetku vo Fonde platná pre deň t,
    • AHDJ – predbežná aktuálna hodnota DJ pre deň t,
    • / maxAHDJt – maximálna aktuálna hodnota DJ dosiahnutá  za tri roky predchádzajúce dňu t, najskôr od 1.apríla 2012,
    • K - koeficient    na    určenie    výšky    odplaty    za    zhodnotenie   majetku v dôchodkovom fonde, pre všetky dôchodkové fondy spravované spoločnosťou Aegon, d.s.s., a.s. je vo výške 0,1,
    • t – pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

   Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

   Spätná väzba