Cesta:

Poistenie majetku v AEGON Hungary Closed Company Ltd.

poistenie majetku

Obchodné meno organizačnej zložky: AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu, skrátený názov AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo organizačnej zložky: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO: 36 868 396
DIČ: 402 028 4378
IČ pre DPH: SK 402 028 4378
Organizačná zložka zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1857/B
Vedúci organizačnej zložky:  Ing. Richard Strapko
Zoznam štátov, do ktorých a z ktorých môžu smerovať toky osobných údajov:  Česká republika, Maďarsko
Základné imanie: 6 374 160 000 HUF
Údaje o zriaďovateľovi: AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares; skrátené obchodné meno: Aegon Hungary Closed Company Ltd.
IX. Üllöi útca 1
Budapešť IX 1091
Maďarsko
IČO: 01-10-041365
Spoločnosť zapísaná na Mestskom súde ako registrovom súde spoločnosti.

Poisťovateľ podľa článku IX. bod 7 a 8 Všeobecných poistných podmienok pre neživotné poisťovne týmto na účely Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje, že sprostredkovateľmi poverenými spracúvaním osobných údajov klientov v mene Poisťovateľa sú:

1. AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. so sídlom Praha 4, Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 62, Česká republika, IČO: 25695215, zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Registrového súdu v Prahe pod číslom C61910

2. INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. so sídlom Avenue Louise 166, 1050, Brussels, Beelgium, zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod číslom 0415591055

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba