Cesta:

Pravidlá pre zabránenie úplatkárstva a korupcie

Aegon prijal rozsiahle opatrenia na zabránenie nevhodného správania sa zamestnancov a členov štatutárnych orgánov spojeného s úplatkárstvom a korupciou.

Aegon podporuje transparentné obchodné vzťahy, ktoré sme definovali v Kódexe správania sa. Ten jasne definuje požiadavky týkajúce sa úplatkárstva a korupcie. Pravidlá správania sa sú nasledovné:

 • Zamestnancom a členom štatutárnych orgánov Aegon, ako aj finančným agentom spolupracujúcim s Aegon sa prísne zakazuje ponúkať a poskytnúť akýkoľvek úplatok, dar alebo plnenie (vo forme peňazí, veci alebo iného hodnotného plnenia) za získanie obchodu alebo akejkoľvek inej výhody verejným činiteľom alebo klientom, a to bez ohľadu na hodnotu, výsledky, miestne zvyky a toleranciu miestnych orgánov voči takýmto platbám.

 • Všetky odmeny, provízie a iné platby, uhradené finančným agentom a iným obchodným partnerom Aegon, na ktoré majú nárok, musia byť v súlade s obchodnými praktikami, slúžiť legitímnym obchodným účelom a predstavovať primeranú odmenu za poskytnuté služby.

 • Zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Aegon majú zakázané, aby sa snažili získať nové obchody alebo inú obchodnú výhodu povolením neoprávnených platieb klientom prostredníctvom finančných agentov alebo akéhokoľvek iného zástupcu spoločnosti Aegon.

 • Zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Aegon nesmú prijímať ani vyžadovať akékoľvek neprimerané platby alebo iné nenáležité výhody. Zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Aegon môžu prijať pohostenie a dary od iných spoločností, ak tieto výhody majú primeranú hodnotu a sú v súlade s etikou Aegon. Takéto výhody by mali byť riadne zverejnené v súlade so zavedenými postupmi. Pohosteniu a darom, ktoré by pre zamestnancov a členom štatutárnych orgánov Aegon vytvárali záväzok alebo by pôsobili neprimerane, je potrebné sa vyhnúť alebo ich odmietnuť.

Príklad protizákonných praktík finančných agentov

Poisťovňa odhalila podvodnú činnosť

Spoločnosť Aegon odhalila nekalé praktiky svojho finančného agenta, ktorý uzatváral životné poistenie s poistníkmi, pričom ich pri uzatváraní zmlúv zavádzal nepravdivým tvrdením, že uzatvorenie poistnej zmluvy je podmienkou, aby mohli pracovať pre istú distribučnú spoločnosť. Zároveň ich ubezpečil, že poistné nemusia platiť oni, túto povinnosť prevezme na seba dotyčná distribučná spoločnosť. Ani toto tvrdenie sa nezakladalo na pravde; prvé splátky poistného zaplatil finančný agent a za uzatvorené poistné zmluvy získal províziu od poisťovne. Jeho podvodná činnosť bola odhalená, keď následné poistné nebolo uhrádzané a poisťovňa musela pristúpiť k stornovaniu predmetných poistných zmlúv. Poisťovňa podala žalobu a podnet orgánom činným v trestnom konaní na finančného agenta, ktorý bol odsúdený na niekoľkoročné odňatie slobody a zaviazaný na náhradu škody.

Poskytnutie neprimeranej a protizákonnej výhody klientovi

Jeden zo spolupracujúcich finančných agentov Aegon získaval klientov tak, že sa za nich zaviazal po určitú dobu platiť poistné a klienti sa zaviazali nevypovedať poistenie počas tejto doby a zachovávať mlčanlivosť o tejto dohode s finančným agentom pod hrozbou neprimerane vysokej zmluvnej pokuty. Nakoľko finančný agent prestal pred dohodnutým termínom platiť za klientov poistné, tak Aegon v súlade so zákonom začal požadovať od klientov, aby zaplatili dlžné poistné.

Nakoľko klienti boli zaviazaní mlčanlivosťou pod hrozbou neprimerane vysokej zmluvnej pokuty (bez ohľadu na skutočnosť, že takáto dohoda, ktorú podpísal klient s finančným agentom je protiprávna, a teda neplatná, vrátane zmluvnej pokuty) neboli schopní sa brániť a vypovedať o nekalej a protizákonnej praktike finančného agenta (klienti by mohli byť aj obvinení zo spoluúčasti na trestnom čine). Nebolo možné na strane klienta konať inak ako dlžné poistné zaplatiť.

Aegon sa o tejto skutočnosti dozvedel na základe anonymného podnetu a podnikol všetky kroky na ochranu oprávnených a zákonných záujmov.

 

V prípade podozrenia na netransparentné obchodné praktiky nás prosím kontaktujte na staznosti@aegon.sk.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba