Cesta:

AEGON Životná poisťovňa

AEGON Životná poisťovňa, a.s. je súčasťou jednej z najväčších finančných skupín na svete. Využívame globálne skúsenosti, aby sme vám priniesli inovatívne poistné a investičné riešenia, ktoré sa prispôsobia vašej životnej situácii.

Aegon Životná poisťovňa

Názov spoločnosti: AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO: 35 979 356 
DIČ: 202 213 4345
IČ pre DPH: SK 202 213 4345 
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3810/B
Základné imanie spoločnosti: 17 200 000 EUR (sedemnásť miliónov dvesto tisíc eur)
Obchodné meno akcionára: AEGON Slovakia Holding B.V. (100 %)
Sídlo akcionára: AEGONplein 50, Haag (´s-Gravenhage) 2591 TV, Holandsko  verejná spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Haaglanden pod číslom 27127957
Predstavenstvo spoločnosti: Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva
Ing. Boris Fošnár – podpredseda predstavenstva
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva 
JUDr. Dana Macková - člen predstavenstva 
Dozorná rada spoločnosti: Jonkheer Frans Ferdinand Feyo de Beaufort – predseda dozornej rady
Gyula Horváth – člen dozornej rady
Peter Bában – člen dozornej rady
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930

Aktuálne informácie:
Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení (v zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve)

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení (PVNFS)
  A/1 - Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad
smrti alebo dožitia.
A/4 - Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. A/6 - Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného
odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
PVNFS 2016 13,87 % 5,26 % 6,51 %

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba