Cesta:

Stanovy a valné zhromaždenia

Stanovy spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., a valné zhromaždenia

Stanovy spoločnosti:

Stanovy sú dostupné k nahliadnutiu v sídle AEGON Životná poisťovňa, a.s., na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v zbierke listín a na tejto internetovej stránke.

   

  Valné zhromaždenia:

  Mimoriadne valné zhromaždenie - 28.08.2017

  Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
  28.08.2017

  Druh valného zhromaždenia:
  Mimoriadne valné zhromaždenie

  Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
  Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
  2. Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
  3. Voľba pána Gyula Horvátha do funkcie člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
  4. Potvrdenie, že Gyula Horváth spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti s odloženou účinnosťou
  5. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

  Valné zhromaždenie - 19.06.2017

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
  19.06.2017

  Druh valného zhromaždenia:
  Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
  Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016
  3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
  4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2016 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
  5. Schválenie použitia prostriedkov ostatných kapitálových fondov za účelom vrátenia jedinému akcionárovi
  6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu a návrhové vrátenie, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy a navrhovaného vrátenia
  7. Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu
  8. Potvrdenie, že Gijsbert Dorotheus Jeuken, predseda dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
  9. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
  10. Schválenie externého audítora na finančný rok 2017
  11. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2016
  12. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
  13. Záver riadneho valného zhromaždenia

  Valné zhromaždenie - 15.06.2016

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
  15.06.2016

  Druh valného zhromaždenia:
  Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
  Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015
  3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
  4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2015 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
  5. Schválenie použitia prostriedkov ostatných kapitálových fondov za účelom vrátenia Jedinému akcionárovi
  6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Návrhové vrátenie, určenie spôsobu a miesta výplaty Navrhovaného vrátenia
  7. Potvrdenie, že Gijsbert Dorotheus Jeuken, predseda dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
  8. Potvrdenie, že Peter Máhig, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & a Proper regulácie
  9. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
  10. Schválenie externého audítora na finančný rok 2016
  11. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2015
  12. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 17.6.2016
  13. Záver riadneho valného zhromaždenia

  Mimoriadne valné zhromaždenie - 05.04.2016

  Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
  05.04.2016

  Druh valného zhromaždenia:
  Mimoriadne valné zhromaždenie

  Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
  Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;
  2. Odvolanie pani Eszter Horpácsy z funkcie člena dozornej rady spoločnosti;
  3. Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti pričom naďalej zostáva vo funkcií člena dozornej rady spoločnosti;
  4. Voľba pána Gijsberta Dorotheusa Jeukena do funkcie člena dozornej rady a jeho vymenovanie za predsedu dozornej rady spoločnosti;
  5. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

  Mimoriadne valné zhromaždenie - 12.01.2016

  Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
  12.01.2016

  Druh valného zhromaždenia:

  Mimoriadne valné zhromaždenie

  Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
  Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;
  2. Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu;
  3. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 12.01.2016;
  4. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

  Valné zhromaždenie - 08.06.2015

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
  08.06.2015

  Druh valného zhromaždenia:
  Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
  Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014;

  3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

  4. Rozhodnutie o rozdelení zisku zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti za rok 2014;

  5. Schválenie externého audítora Spoločnosti na finančný rok 2015;

  6. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2014;

  7. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 08.06.2015;

  8. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 01.01.2016;

  9. Záver

  Valné zhromaždenie - 23.06.2014

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 23.06.2014
  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013;

  3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

  4. Rozhodnutie o úhrade straty minulých období;

  5. Rozhodnutie o rozdelení zvyšnej časti zisku za rok 2013;

  6. Znovuzvolenie pani Eszter Horpácsy za člena dozornej rady Spoločnosti;

  7. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2014;

  8. Prerokovanie a schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013,

  9. Zmena stanov Spoločnosti;

  10. Záver.

  Valné zhromaždenie - 28.06.2013

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 28.06.2013
  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012;

  3. Rozhodnutie o úhrade straty minulých období;

  4. Zvýšenie základného imania z finančných zdrojov ostatných kapitálových fondov;

  5. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

  6. Rozhodnutie o úhrade zvyšnej časti straty minulých období;

  7. Znovuzvolenie pána p. Pétera Máhiga za predsedu dozornej rady Spoločnosti;

  8. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2013;

  9. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2012,

  10. Zmena stanov Spoločnosti;

  11. Záver.

  Valné zhromaždenie - 20.6.2012

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 20.06.2012

  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011;

  3. Vzatie na vedomie stratu za predchádzajúce účtovné obdobia,

  4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2012,

  5. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2011,

  6. Záver

  Valné zhromaždenie - 20.06.2011

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 20. júna 2011

  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania: sídlo notára: Notársky úrad, JUDr. Jarmila Kováčová, Gajová 13, 811 09 Bratislava

  Program:
  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010 a konsolidovanej  účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010
  3. Strata za predchádzajúce účtovné obdobia
  4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2011
  5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2010
  6. Zmena stanov Spoločnosti
  7. Vzatie na vedomie odstúpenia pána Petra Brudňáka z pozície predsedu dozornej rady
  Spoločnosti
  8. Vymenovanie pána Petra Máhiga na pozíciu predsedu dozornej rady Spoločnosti
  9. Vzatie na vedomie oznámenia predstavenstva Spoločnosti o voľbe člena dozornej rady
  Spoločnosti zastupujúceho zamestnancov Spoločnosti
  10. Záver

   

  Valné zhromaždenie - 30.06.2010

  Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 30. júna 2010

  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania: sídlo notára: Notársky úrad, JUDr. Oľga Folbová, Špitálska 10, Bratislava,

  Program:
  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
  2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009 a konsolidovanej
  účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009
  3. Strata za predchádzajúce účtovné obdobia
  4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2010
  5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2009
  6. Záver

   

  Valné zhromaždenie - 30.06.2009

  Dátum konania: 30. 06. 2009

  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Špitálska č. 10, 811 08 Bratislava

  Program:

  1. zmena stanov spoločnosti
  2. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008 a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2008
  3. vzatie na vedomie straty za predchádzajúce účtovné obdobia
  4. schválenie externého audítora za účtovný rok 2008
  5. prerokovanie výročnej správy spoločnosti
  6. odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti p. Gabor Kepecs
  7. odvolanie člena dozornej rady spoločnosti p. Harald Walkate
  8. určenie p. Petra Brudňáka za predsedu dozornej rady spoločnosti
  9. voľba p. Eszter Horpácsy do funkcie člena dozornej rady spoločnosti

  Valné zhromaždenie - 15.12.2008

  Dátum konania: 15. 12. 2008

  Mimoriadne valné zhromaždenie

  Miesto konania: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

  Program: 

  1. Zmena stanov spoločnosti 
  2. Príspevok do rezervného fondu Spoločnosti zo zisku za rok 2007

   

  Valné zhromaždenie - 2.7.2008

  Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 02.07.2008

  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Marty Pavlovičovej, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
  2. Vzatie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2007
  3. Vzatie na vedomie vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2007, ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2007 a k návrhu predstavenstva Spoločnosti na zaúčtovanie zisku za rok 2007 do nerozdeleného zisku minulých období
  4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2007 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2007
  5. Schválenie, aby zisk Spoločnosti za rok 2007 bol v celej výške zaúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých období
  6. Odvolanie pani Beatrix Tavaszi z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
  7. Voľba Petra Máhiga za nového člena dozornej rady Spoločnosti
  8. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
  9. Záver


  Valné zhromaždenie - 29.9.2006

  Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 29.09.2006

  Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

  Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Zuzany Grófikovej, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

  Program rokovania valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
  2. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
  3. Záver


   

  Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

  Spätná väzba