Cesta:

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov

1. AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3810/B (ďalej len „Spoločnosť") je povinná v súlade s § 64a zákona č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovať a dodržiavať zásady zapájania do výkonu práv akcionárov podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

2. Práva akcionárov sa uplatňujú v prípade investícií do akcií alebo iných akciových investícií s významnejším podielom na hlasovacích právach viažucich sa k cenným papierom jedného emitenta. Spoločnosť môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o tom, že sa valného zhromaždenia nezúčastní. Za dôvody nezúčastnenia sa valného zhromaždenia sa považujú najmä:

a) nevýznamný vplyv na riadenie akciovej spoločnosti (podiel na hlasovacích právach neprekročí 1% zo všetkých hlasovacích práv),
b) program valného zhromaždenia neobsahuje body s potenciálnym zásadnejším vplyvom na práva klientov Spoločnosti.

3. Spoločnosť monitoruje akciové spoločnosti analýzami dostupných dát, napríklad prostredníctvom informačného systému Bloomberg. Predmetom analýzy sú okrem dát týkajúcich sa finančných ukazovateľov aj nefinančné dáta.

4. Spoločnosť vykonáva práva akcionárov k cenným papierom v najlepšom záujme svojich klientov. Hlasovanie na valnom zhromaždení musí byť v súlade s investičnou stratégiou Spoločnosti a musí zamedzovať vzniku konfliktu záujmov. Pri výkone akcionárskych práv uprednostňuje Spoločnosť záujmy klientov pred svojimi vlastnými záujmami a záujmami finančnej skupiny NN.

5. Spoločnosť vykonáva akcionárske práva prostredníctvom člena predstavenstva Spoločnosti alebo prostredníctvom zamestnanca na základe plnomocenstva. Výkon práva akcionárov môže Spoločnosť delegovať ďalšej osobe, zvyčajne správcovi cenných papierov za predpokladu, že mu poskytne jednoznačné inštrukcie na príslušné hlasovanie.

6. Spoločnosť pri investovaní do kapitálových cenných papierov z pohľadu splatnosti jej záväzkov zohľadňuje popri finančných a nefinančných charakteristikách emitenta predovšetkým likviditu ním vydaných kapitálových cenných papierov. Spoločnosť investuje výlučne do akcií prijatých na obchodovanie na regulovaných trhoch cenných papierov.

7. Spoločnosť poskytuje klientom bezplatné informácie o príslušných opatreniach týkajúcich sa zásad zapájanie do výkonu práv akcionárov podľa zákona o cenných papierov.

V Bratislave, 01.07.2019