Cesta:

Zlúčenie dôchodkových fondov Aegon, d.s.s., a. s.

streda, 11. septembra 2013

Zverejnenie0 informácie Aegon, d.s.s., a.s. o zámere zlúčiť dôchodkové fondy

Spoločnosť AEGON, d.s.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „AEGON, d.s.s., a.s.") si dovoľuje informovať svojich sporiteľov16 o zámere zlúčiť dôchodkové fondy BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. a VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s., pričom zanikajúcim dôchodkovým fondom5 bude BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s., a nástupníckym dôchodkovým fondom bude VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Zlúčenie vyššie uvedených dôchodkových fondov spoločnosť AEGON, d.s.s., a.s. plánuje uskutočniť najneskôr v januári 2014 po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska.

O ďalšom procese realizácie zlúčenia dôchodkových fondov bude AEGON, d.s.s., a.s. sporiteľov informovať na svojom webovom sídle.

Stručný popis investičnej stratégie nástupníckeho dôchodkového fondu4 VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON d.s.s., a.s.

Fond VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. (ďalej len „Nástupnícky fond") je určený najmä sporiteľom15, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika11 spojenú najmä s investovaním do akciových nástrojov.

Dlhodobým cieľom Nástupníckeho fondu je potenciálne vysoké zhodnocovanie majetku v dlhodobom horizonte s prihliadnutím na primeranú mieru rizika. Najväčšiu časť majetku Nástupníckeho fondu budú tvoriť akciové a dlhopisové investície, zvyšnú časť majetku Nástupníckeho fondu budú tvoriť peňažné investície.

Ďalej môže byť majetok Nástupníckeho fondu použitý na obchody na obmedzenie menového a úrokového rizika a ďalších rizík spojených s majetkom v Nástupníckom fonde. Akciové investície tvorené cennými papiermi3 budú do majetku Nástupníckeho fondu nadobúdané predovšetkým na burzách cenných papierov2 a iných regulovaných trhoch so sídlom napríklad v Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, Slovensku, Spojených štátoch amerických a v ostatných členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a krajín OECD.

Hlavné riziká13 Nástupníckeho fondu

Hodnota majetku v Nástupníckom fonde môže výrazne rásť, stagnovať alebo aj klesať. Majetok v Nástupníckom fonde môže byt vystavený najmä akciovému, úrokovému, menovému a kreditnému riziku12.

 • Akciové riziko101 - je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v Nástupníckom fonde.
 • Úrokové riziko - je riziko zmeny hodnoty dlhopisových a peňažných investícií v dôsledku zmeny úrokových sadzieb na finančnom trhu. AEGON, d.s.s., a.s. môže používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie úrokového rizika fondu.
 • Menové riziko7 – je riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov6 cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v Nástupníckom fonde vyjadrenú v eurách. AEGON, d.s.s., a.s. môže používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika8 fondu.
 • Kreditné riziko – je predovšetkým riziko nesplnenia si záväzkov zo strany dlžníka, riziko vyrovnania obchodu a riziko protistrany.

Okrem týchto rizík môže byť majetok v Nástupníckom fonde vystavený aj iným rizikám14, a to napríklad riziku likvidity9, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.

 1. <p>Sprístupnenie a oznámenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch poisťovne, na internetovej stránke poisťovne alebo iným vhodným spôsobom podľa uváženia poisťovne, čím sa dokument alebo informácia stávajú účinnými, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.</p>
 2. <p>Riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností, alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.</p>
 3. <p>Je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.</p>
 4. <p>Je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.</p>
 5. <p>Dôchodkový fond je finančný fond, ktorý zriadila dôchodková správcovská spoločnosť a v ktorom sú investované úspory sporiteľov, ktorí sa zúčastňujú starobného dôchodkového sporenia. Je tvorený príspevkami (vrátane penále), majetkom, ktorý DSS doplnila z vlastného majetku do majetku v dôchodkovom fonde s cieľom dosiahnuť zákonom stanovené zhodnotenie tohto majetku, majetkom nadobudnutým z príspevkov a penále, investovaním a výnosmi z tohto majetku. Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje<br />a) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a<br />b) jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.</p> <p>V Aegone sú tri dôchodkové fondy: garantovaný dôchodkový fond SOLID, akciový negarantovaný fond VITAL, indexový negarantovaný fond INDEX.</p>
 6. <p>Dôchodkový fond je finančný fond, ktorý zriadila dôchodková správcovská spoločnosť a v ktorom sú investované úspory sporiteľov, ktorí sa zúčastňujú starobného dôchodkového sporenia. Je tvorený príspevkami (vrátane penále), majetkom, ktorý DSS doplnila z vlastného majetku do majetku v dôchodkovom fonde s cieľom dosiahnuť zákonom stanovené zhodnotenie tohto majetku, majetkom nadobudnutým z príspevkov a penále, investovaním a výnosmi z tohto majetku. Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje<br />a) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a<br />b) jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.</p> <p>V Aegone sú tri dôchodkové fondy: garantovaný dôchodkový fond SOLID, akciový negarantovaný fond VITAL, indexový negarantovaný fond INDEX.</p>
 7. <p>Vyjadruje hodnotu jedného podielu, za ktorú je možné podiely kúpiť alebo predať. Je to cena podielu. Vypočítava sa ako pomer čistej hodnoty majetku fondu a počtu všetkých podielov. Hodnotu vášho majetku určíte tak, že vynásobíte aktuálny kurz počtom podielov. Príklad: 1,1478 (kurz) x 100 000 (počet podielov) = 114 780 (aktuálna hodnota investície).</p>
 8. <p>Kurzové (menové) riziko je riziko straty v prípade zmeny menových kurzov. Riziko, ktoré hrozí investorovi pri investovaní do fondov vedených v inej mene ako je jeho referenčná mena. Napríklad v prípade investovania do zahraničných podielových fondov vedených v inej mene ako euro sa prejavuje kurzové riziko. Ak sa euro posilňuje, po prepočítaní sa znehodnocujú podielové fondy vedené v zahraničných menách.</p>
 9. <p>Kurzové (menové) riziko je riziko straty v prípade zmeny menových kurzov. Riziko, ktoré hrozí investorovi pri investovaní do fondov vedených v inej mene ako je jeho referenčná mena. Napríklad v prípade investovania do zahraničných podielových fondov vedených v inej mene ako euro sa prejavuje kurzové riziko. Ak sa euro posilňuje, po prepočítaní sa znehodnocujú podielové fondy vedené v zahraničných menách.</p>
 10. <p>Vyjadruje rýchlosť, akou môžeme premeniť investované prostriedky na hotovosť.<br />Likvidná časť portfólia je tá časť aktív, ktoré je možné predať na finančnom trhu bez vplyvu na pokles ich ceny pri predaji.</p>
 11. <p>V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.<br />Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.<br />Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.<br />Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.<br />Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.<br />Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.<br />Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.<br />Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.</p>
 12. <p>V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.<br />Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.<br />Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.<br />Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.<br />Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.<br />Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.<br />Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.<br />Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.</p>
 13. <p>V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.<br />Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.<br />Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.<br />Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.<br />Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.<br />Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.<br />Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.<br />Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.</p>
 14. <p>V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.<br />Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.<br />Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.<br />Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.<br />Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.<br />Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.<br />Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.<br />Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.</p>
 15. <p>V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.<br />Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.<br />Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.<br />Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.<br />Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.<br />Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.<br />Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.<br />Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.</p>
 16. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>
 17. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba