Cesta:

Predstavujeme Nadáciu Aegon ľuďom

Ako spoločensky zodpovedná firma sme si vedomí svojho postavenia a záväzku voči komunite, v ktorej pôsobíme. Cieľom Nadácie Aegon ľuďom je pomáhať pri ochrane zdravia, vzdelávania a ľudských práv. Všade tam, kde je pomoc potrebná.

nadacia

Základné údaje:

Názov nadácie: Nadácia Aegon ľuďom
Sídlo nadácie: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO: 42 355 982
DIČ: 2024093896
Registračné číslo: 203/Na-2002/1073
Právna forma: Nadácia
Dátum vzniku: 16. decembra 2013

Zakladateľ:

Zakladateľom nadácie je AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 35 979 356, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3810/B.

Nadácia Aegon ľuďom bola založená 5. decembra 2013 na dobu neurčitú, a dňa 16. decembra 2013 bola zaregistrovaná do Registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom 203/Na-2002/1073.

Účel Nadácie:

Účelom nadácie je podpora zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora vedy a výskumu, podpora a rozvoj športu, podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej činnosti, podpora ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie sociálnej pomoci, predovšetkým podpora pomoci fyzickým osobám v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení zdravia a úraze alebo chorobe.

Zloženie orgánov:

Správca:
Ing. Richard Strapko

Členovia správnej rady:
Ing. Boris Fošnár (predseda)
JUDr. Dominika Šišmič 
Andrea Fojtíková

Revízor:
Ing. Róbert Tóth

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba