Cesta:

 • Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás prvoradá. Pripravili sme Vám detailný a zrozumiteľný prehľad o tom, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje.

U nás, v spoločnostiach AEGON na Slovensku, sme sa zaviazali chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. Starostlivosť a ochrana osobných údajov, ktoré získavame o fyzických osobách - našich klientoch, ich zástupcov, obchodných partneroch, finančných agentoch a iných osobách je našou najvyššou prioritou a chceme, aby ste si boli istí, že Vaše údaje sú u nás v bezpečných rukách. Práve preto sme pre Vás vypracovali toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby sme Vás informovali o nasledovnom:

1. KTO SME

Spoločnosťami AEGON, a teda spoločnosťami, ktoré sú vo vzťahu k Vašim osobným údajom v postavení prevádzkovateľa (ďalej v texte aj ako „my“ alebo  „nás“) rozumieme:

AEGON Životná poisťovňa, a.s., IČO:35 979 356 , so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3810/B

AEGON, d.s.s., a.s., IČO: 35 902 612, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3431/B

AEGON partner, s.r.o., IČO: 36 610 984, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41116/B

Nadácia AEGON ľuďom, IČO: 42 355 982, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. 203/Na-2002/1073 

Vyššie uvedené spoločnosti AEGON sa účinnosťou od 08.01.2019 stali súčasťou skupiny podnikov NN Group, ktorá po získaní všetkých regulatórnych súhlasov, týmto dátumom úspešne ukončila akvizíciu spoločností AEGON Slovensko. Na základe Dohody o kúpe zo dňa 16.08.2018 sa spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s. stala jediným akcionárom spoločností AEGON Životná poisťovňa, a.s a AEGON, d.s.s., a.s.

V našich spoločnostiach máme zavedené postupy, štandardy a usmernenia, ktoré zabezpečujú vhodné kontroly a poskytujú záruku ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame o fyzických osobách - našich klientoch, obchodných partneroch, finančných agentoch ako aj ďalších osobách, ktoré nám osobné údaje poskytnú alebo, o ktorých osobné údaje získavame. Tým sa zabezpečí, že osobné údaje, ktoré spracúvame sú:

• spracúvané spravodlivo a zákonne
• sú aktuálne a presné
• sú primerane zaistené a chránené
• sú získané výslovne na legitímne účely a nespracúvajú sa ďalej na účely nezlučiteľné s pôvodnými účelmi
• sú uchovávané tak, aby dotknuté osoby mohli vykonávať svoje práva. 

Prevádzkovateľom je vždy tá zo zmienených spoločností AEGON, ktorej ste údaje poskytli alebo ktorá ich od Vás získala k splneniu vopred stanovených účelov ich spracúvania. Zväčša ide o tú spoločnosť, ktorej ste klientom. V prípade, ak ste klientom viacerých spoločností AEGON, spracúva každá spoločnosť údaje, ktoré sa týkajú jej produktu alebo služby.

Prevádzkovateľ je v zmysle platných právnych predpisov osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými  určí účel a prostriedky spracúvania. Prevádzkovateľ je osobou, ktorá získava, disponuje Vašimi údajmi a osobou, ktorá nesie zodpovednosť za to, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva riadne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Práve voči prevádzkovateľovi si môžete uplatniť svoje práva, a to spôsobom popísaným v tomto oznámení.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME

V spoločnostiach AEGON dbáme na to, aby sme získavali len údaje, ktoré sú primerané, relevantné a zodpovedajúce rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely spracúvania. Viac o účeloch spracúvania nájdete v sekcii 6.PREČO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE. 

V závislosti od okolností, do kategórie osobných údajov, ktoré o Vás môžeme spracúvať patria najmä:

 • Identifikačné údaje

Sem zaraďujeme údaje o Vašom mene a priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, čísle preukazu totožnosti, fotografie z preukazu totožnosti, adrese, štátnej príslušnosti, národnosti, vyobrazení podpisu.

 • Kontaktné údaje

Údaje o Vašom tel. čísle ako aj o emailovej adrese. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať Vám služby komfortnejšie, ako aj zjednodušiť a zefektívniť samotnú komunikáciu s Vami.

 • Údaje týkajúce sa zdravia

Pre účely poskytovania životného poistenia je nevyhnutné, aby sme poznali aj údaje o Vašom zdravotnom stave. Tie patria do osobitnej kategórie osobných údajov a zabezpečujeme im zvýšenú ochranu. Údaje týkajúce sa zdravia spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov v spojení so zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

 • Biometrické údaje

V rámci životného poistenia Vám poskytujeme taktiež možnosť uzavretia poistných zmlúv  prostredníctvom biometrického podpisu. Uvedený údaj spracúvame len v prípade, keď nám na to udelíte výslovný súhlas. Momentom poskytnutia biometrického podpisu sú biometrické údaje zašifrované spoľahlivými kryptografickými mechanizmami a Váš podpis je ďalej spracúvaný len ako jeho vizualizácia.

 • Ďalšie údaje

Aby sme Vám mohli poskytovať čo najlepšie produkty a služby, spracúvame ďalej aj údaje o Vašich produktoch u nás, údaje o Vašej finančnej situácii, čísla bankových účtov, čísla zmlúv, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich produktov.

 • Osobné údaje detí

Osobné údaje detí (osôb mladších ako 18 rokov) spracúvame, len v prípade, ak za dieťa konal rodič alebo iný zákonný zástupca.

3. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

Najbežnejšie spôsoby akými získame Vaše osobné údaje sú vysvetlené bližšie v tejto sekcii. 

Prostredníctvom tlačív (zmlúv, formulárov, dotazníkov, analýz finančných potrieb atď.)

Osobné údaje získavame prostredníctvom nášho procesu uzatvárania zmlúv (napríklad prostredníctvom našich tlačených alebo aj on-line formulárov), ktoré nám umožňujú zistiť a overiť Vašu identitu, umožňujú nám nastaviť produkty alebo posúdiť akékoľvek nároky, ktoré vznikli/vzniknú. Tieto údaje potrebujeme na splnenie našich zmluvných ako aj zákonných povinností a aby sme boli schopní poskytnúť Vám produkty a služby podľa podmienok Vašej dojednanej zmluvy. 

Call centrum

Pri telefonickej komunikácii prostredníctvom nášho call centra od Vás môžeme požadovať osobné údaje na účely Vašej identifikácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste  naozaj poistníkom, poisteným, sporiteľom alebo zástupcom týchto osôb a poskytnúť Vám relevantné informácie k Vašim produktom. 

Vzhľadom na to, že našim záujmom je pravidelne zlepšovať úroveň našich služieb, hovory na call centrách sú automaticky nahrávané. O tejto skutočnosti ste vždy na začiatku rozhovoru informovaní. V prípade, ak nesúhlasíte s nahrávaním rozhovoru, je možné telefonický rozhovor ukončiť a obrátiť sa na nás iným spôsobom. Bez overenia osobných údajov, ktoré od vás konzultanti žiadajú Vám nemôžeme poskytnúť požadované informácie týkajúce sa Vašej / Vašich zmlúv. 

Telefonické rozhovory sú nahrávané za účelom spätnej kontroly odborných znalostí zamestnancov call centra. Údaje získané prostredníctvom zvukového záznamu môžu však byť využité aj pri plnení našich zákonných povinností pri riešení sťažností alebo právnych sporov ako aj za účelom vykonania alebo potvrdenia zmien na Vašich zmluvách. 

Zvukové záznamy uchovávame po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami a po jeho zániku do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z príslušnej zmluvy, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Niektoré informácie získavame automaticky používaním našej stránky prostredníctvom súborov „cookies“

Naša internetová stránka využíva súbory cookies za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Bližšie k spracúvaniu údajov prostredníctvom cookies nájdete v sekcii 13.COOKIES.

Priamy marketing

Za predpokladu, že disponujeme Vašim súhlasom spracúvame Vaše údaje aj za účelom zasielania informácií o novinkách, akciách, súťažiach a produktoch. Robíme tak rôznymi spôsobmi, napríklad formou emailovej správy, telefonicky, poštou alebo SMS.

Súhlas s marketingovým oslovovaním je súčasťou našich tlačív a formulárov (či už tlačených alebo online). V prípade, ak si ďalej neprajete, aby sme Vás marketingovo oslovovali, môžete svoj súhlas kedykoľvek a v akejkoľvek forme odvolať, napr.: prostredníctvom e-mailu alebo písomným podaním adresovaným spoločnosti AEGON na Slovensku na kontaktné adresy uvedené v sekcii „12. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ“.

Spotrebiteľské súťaže a prieskumy

Na to, aby sme Vás vedeli zaradiť do nami organizovaných súťaží alebo prieskumov potrebujeme o Vás získať určité údaje, a to za účelom zabezpečenia Vašej účasti v súťaži ako aj následného oznámenia víťaza. Tieto údaje získavame na základe Vášho súhlasu a štandardne len za týmto účelom. Vaše údaje spracúvame po dobu potrebnú na vyporiadanie práv a povinností súťažiacich a spoločnosti AEGON v zmysle príslušných štatútov súťaže.

Kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie
Osobitné právne predpisy, ako napríklad zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení a zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nás oprávňujú aj bez Vášho súhlasu získavať o Vás osobné údaje aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladov totožnosti a ďalších listín, ktoré preukazujú Vami poskytované údaje, a to v rozsahu stanovenom uvedenými právnymi predpismi.

4. STE POVINNÍ NÁM OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNÚŤ?

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe súhlasu, nám poskytujete dobrovoľne a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 
V ostatných prípadoch vyžadujeme poskytnutie Vašich osobných údajov, nakoľko sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu našich zmluvných záväzkov, plnení našich zákonných povinností ako aj k sledovaniu našich oprávnených záujmov. V prípade ich neposkytnutia Vám nevieme poskytnúť produkt alebo služby, pri ktorej od Vás osobný údaj vyžadujeme. 
Napríklad, poisťovňa je v súlade so zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení povinná odmietnuť uzavretie poistnej zmluvy so zachovaním anonymity klienta.

5. ČO NÁS OPRÁVŇUJE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime platnými právnymi predpismi, a to predovšetkým Všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosti AEGON spracúvajú osobné údaje na právnom základe 
• existencie zákonnej povinnosti na spracúvanie osobných údajov
• uzavretia a plnenia zmluvných vzťahov
• súhlasu dotknutých osôb a 
• sledovania oprávnených záujmov spoločností AEGON alebo tretích strán.

Spoločnosti AEGON sú oprávnené spracúvať osobné údaje aj bez Vášho súhlasu na základe osobitných zákonov, ktoré ustanovujú účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, akým sú najmä:  

Zákon č. 39/2015 Z.z o poisťovníctve a zmene niektorých zákonov 
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.  595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje, aj v prípadoch kedy je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť AEGON alebo tretia strana, avšak týka sa to len tých situácií, ak naše záujmy alebo záujmy tretej strany prevažujú nad záujmami alebo základnými právami a slobodami osôb, ktorých údaje sa takto spracúvajú. Napríklad, na základe oprávnených záujmov pri sledovaní vnútorných administratívnych účelov môžeme prenášať osobné údaje v rámci skupiny podnikov vrátane spracúvania osobných údajov klientov.

Pokiaľ sa nejedná o vyššie uvedené prípady Vaše osobné údaje spracúvame za predpokladu, že disponujeme Vaším súhlasom na takéto spracúvanie (napríklad na účely účasti na súťažiach alebo marketingového oslovovania). V prípade, ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúcu z tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

6. PREČO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE

Účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, zahŕňajú najmä ale nie výlučne:

-          uzavretie a plnenie zmluvných vzťahov

-          vykonávania  následnej kontroly zmlúv

-          identifikácia klientov a ich zástupcov

-          správa zmlúv

-          komunikácia s klientom a poskytovanie informácií o produktoch a službách

-          riešenie sťažností

-          štatistických a evidenčných aktivít spoločností AEGON

-          ochrany a domáhanie sa práv spoločností AEGON

-          zdokumentovania činností spoločností AEGON

-          predchádzania a šetrenia podvodov

-          plnenia povinností v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

-          automatickej výmeny informácii o finančných účtoch na účely správy daní

-          podpora predaja

-          organizovanie súťaží

-          marketingové oslovovanie

-          vnútorné administratívne účely spoločností AEGON a skupiny podnikov, ktorej sú súčasťou

-          špecificky AEGON, d.s.s., a.s. na vytváranie a správu dôchodkových fondov

-          špecificky AEGON Životná poisťovňa, a.s. na účely správy poistenia a likvidácie poistných udalostí

-          špecificky AEGON Partner, s.r.o. na vykonávanie finančného sprostredkovania a výmeny informácii medzi AEGON Partner a jeho podriadenými finančnými agentmi a finančnými inštitúciami 

Vaše osobné údaje spracúvame všeobecne na účely, ktoré sme s Vami komunikovali pri ich získavaní. V prípade, ak budeme mať v pláne spracúvať ich aj na iné účely, poskytneme Vám ešte pred takýmto ďalším spracúvaním informáciu o tomto inom účele/účeloch prostredníctvom tohto oznámenia.

7. KEDY A PREČO VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME INÝM SPOLOČNOSTIAM VRÁTANE ZOZNAMU TAKÝCHTO SPOLOČNOSTÍ

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám ktorým poskytnutie spoločnostiam AEGON vyplýva z osobitných právnych predpisov, akými sú napríklad Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa, či príslušné daňové úrady. 

Spoločnosti AEGON na Slovensku

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na poskytnutie Vašich údajov ostatným spoločnostiam AEGON, môžeme si Vaše údaje vzájomne poskytovať na účely priameho marketingu, čo Vám prinesie rýchlejší a kvalitnejší servis a prístup k širšej škále služieb. 

Akcionár a NN Slovensko

Osobné údaje, ktoré spracúvajú spoločnosti AEGON môžu byť poskytnuté aj  spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., ako výlučnému akcionárovi AEGON Životná poisťovňa, a.s. a AEGON, d.s.s., a.s. , ako aj spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto spoločnostiam najmä na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov NN Group, ktorej sú všetky spoločnosti súčasťou a za účelom zabezpečenia úspešného zlúčenia spoločností NN a AEGON na Slovensku. 

Finanční sprostredkovatelia

Naše produkty predávame a spravujeme aj prostredníctvom siete externých finančných sprostredkovateľov, s ktorými spolupracujeme na základe zmlúv o finančnom sprostredkovaní. Pri výkone svojich zmluvných povinností  spracúvajú identifikačné a kontaktné údaje našich klientov, ako aj údaje o produktoch a službách. Spoločnosti AEGON využívajú len sprostredkovateľov, ktorý poskytujú dostatočné záruky, na to, že majú zavedené primerané technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce ochranu práv dotknutých osôb ako aj súlad s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov.

Dodávatelia

Za účelom zabezpečenia a zaručenia kvalitných služieb môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám. Spolupracujeme so starostlivo vybranými dodávateľmi, ktorí vykonávajú určité funkcie v našom mene. Patria sem napríklad spoločnosti, ktoré nám pomáhajú s:

 • IT službami
 • Archiváciou a likvidáciou dokumentov
 • Realizáciou prieskumov

V takomto prípade poskytujeme Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na to, aby naši dodávatelia mohli vykonávať svoje služby, a to na základe zmlúv, ktorými spoločnosti AEGON určia účel spracúvania údajov a zároveň zabezpečia, aby boli Vaše údaje po celú dobu ich spracúvania príslušným dodávateľom primerane chránené. Naši dodávatelia smú konať len na základe našich pokynov a nemôžu používať Vaše osobné údaje na vlastné účely pokiaľ im to nevyplýva z platných právnych predpisov. 

Register poistných udalostí

Poisťovne sú v súlade so zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení na účely výmeny informácií nevyhnutných na overenie pravdivosti a úplnosti údajov o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti oprávnené si navzájom sprístupniť a poskytovať údaje evidované v tomto registri (vybrané informácie o poistných alebo škodových udalostiach), a to aj bez súhlasu dotknutých osôb. 

Dodatočné povinnosti poskytovania údajov

Okrem vyššie uvedených prípadov nebudeme Vaše osobné údaje ďalej poskytovať tretím stranám s výnimkou, ak je poskytnutie potrebné:

 • za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov iných osôb alebo z dôvodov významného verejného záujmu
 • v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním (vrátane budúcich súdnych konaní)
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • v prípade predaja alebo kúpy spoločnosti alebo jej časti, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takejto spoločnosti alebo jej časti 

Ak je v zmysle platných právnych predpisov nevyhnutné, aby sme na poskytnutie osobných údajov získali Váš súhlas alebo považujeme Váš súhlas v danom prípade za nevyhnutný, získame Váš súhlas ešte predtým, než Vaše osobné údaje poskytneme ďalším príjemcom. 

Zoznam príjemcov si môžete pozrieť tu

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu byť v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi predmetom prenosu do tretích krajín, t.j. do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie (EU), ako napríklad Spojené štáty americké.

Môže sa jednať o spoločnosti v rámci koncernu AEGON alebo o dodávateľov, ktorí vykonávajú v mene spoločností AEGON určité služby. Ak sa takéto spracúvanie uskutoční, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany prenášaných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov, ako napríklad uzavretie zmlúv obsahujúcich príslušné štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, ktoré zabezpečia, že Vaše údaje budú chránené rovnako ako keby boli spracúvané v Slovenskej republike.

9. DOBA, PO KTORÚ SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami a následne 10 rokov po jeho ukončení resp. po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv spoločností AEGON a dodržiavania povinností, ktoré sú nám uložené zákonom, najmenej však po dobu, po ktorú sme povinní uchovávať dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. archivácia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločností AEGON).

10. AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

V spoločnostiach AEGON si uvedomujeme našu zodpovednosť za bezpečnosť spracúvania osobných údajov a kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov pred ich náhodnou alebo nezákonnou stratou, zničením, zneužitím alebo neoprávneným prístupom. Spoločnosti AEGON majú zavedené početné bezpečnostné a organizačné opatrenia, ktoré nám pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje, medzi ktoré patria napríklad:

 • pravidlá prístupu tretích osôb k informačným systémom
 • ochrana proti škodlivému kódu
 • ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástrojov sieťovej bezpečnosti (napr. firewall)
 • interné postupy pre identifikáciu a riešenie jednotlivých typov porušení ochrany osobných údajov
 • a mnohé ďalšie technické a personálne opatrenia zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany. 

Naša politika ochrany osobných údajov v praxi zabezpečuje, že všetky Vaše osobné údaje uchovávame bezpečne a obmedzujeme prístup k nim len na tie osoby, ktoré ich nevyhnutne potrebujú vidieť. Na osobitnú kategóriu osobných údajov, akou sú napríklad údaje týkajúce sa zdravia, ktoré sú potrebné na spravovanie konkrétnych produktov životného poistenia, aplikujeme dodatočné bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce citlivosti týchto údajov.

11. VAŠE PRÁVA

V súlade s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov máte, ako dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

(i) Právo na prístup  
Máte právo spoločnosti AEGON požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje a právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj k ďalším informáciám súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. Zároveň nás môžete požiadať aj o  kópiu týchto údajov. V prípade však, ak by poskytnutie takejto kópie mohlo mať nepriaznivé následky pre práva a slobody iných osôb sme oprávnení takúto žiadosť odmietnuť. 

(ii) Právo na opravu 
Máte právo požiadať nás o opravu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych údajov, ako aj právo požiadať nás o doplnenie neúplných údajov. Svoje údaje si môžete aktualizovať tu.

(iii) Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“) 
Ako dotknutá osoba máte ďalej právo požiadať v určitých prípadoch o výmaz Vašich osobných údajov. Môžete tak urobiť v najmä nasledovných prípadoch:

- osobné údaje už ďalej nepotrebujeme na účel, na ktorý sme ich získali
- odvoláte súhlas so spracúvaním
- namietnete spracúvanie a naše oprávnené záujmy v konkrétnom prípade nebudú prevažujúce
- výmaz je nevyhnutný za účelom splnenia zákonnej požiadavky

Právo na výmaz osobných údajov však nie je absolútne a spoločnosti AEGON majú právo žiadosť o výmaz zamietnuť najmä v prípadoch kedy sú údaje potrebné naďalej, a to na splnenie povinnosti, ktorú nám ukladá zákon, na účely archivácie a štatistické účely alebo pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov.

(iv) Právo na obmedzenie spracúvania 
Na obmedzenie spracúvania údajov máte právo v jednom z nasledovných prípadov:

- ak ide o spracúvanie údajov, ktorých správnosť ste namietli, a to po dobu kým si neoveríme ich správnosť
- ak je spracúvanie nezákonné ale neželáte si ich výmaz, ale len obmedzenie ich použitia; 
- ak vaše údaje už ďalej nepotrebujeme na účely spracúvania, no údaje potrebujete Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- ak namietate spracúvanie, ktoré vykonávame pri sledovaní oprávnených záujmov, ako uvedené nižšie, a to po dobu kým si neoveríme oprávnenosť dôvodov spracúvania na našej strane.
Po tom čo odpadnú dôvody obmedzenia, budete pred jeho zrušením adekvátne informovaný.

(v) Právo na prenosnosť údajov
Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na spracúvanie, ktoré je založené na Vašom súhlase alebo pre účely plnenia zmluvy a zároveň sa toto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ak spracúvanie nebude spĺňať uvedené podmienky alebo v prípadoch kedy, by splnenie tohto práva mohlo nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb, takúto žiadosť sme oprávnení zamietnuť.

(vi) Právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú
Uvedené právo sa neuplatňuje, ak takéto rozhodnutie je 

(i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy
(ii) povolené osobitnými právnymi predpismi
(iii) založené na Vašom výslovnom súhlase.

(vii) Právo odvolať súhlas so spracúvaním údajov
Ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie Vašich údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

(viii) Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
V prípade nespokojnosti s riešením žiadosti/sťažnosti zo strany ktorejkoľvek spoločnosti AEGON máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý môžete kontaktovať viacerými spôsobmi, kontaktné údaje nájdete tu.  Právo namietať spracúvanie Osobných údajov

(i) V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom sledovania oprávnených záujmov spoločností AEGON na Slovensku, a to za účelom ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov, máte právo kedykoľvek, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, namietať takéto spracúvanie.
(ii) Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Ako je uvedené v sekcii 3. AKO ZÍSKAVAME VAŠE ÚDAJE, informácie o novinkách a akciách Vám zasielame len v prípade, ak ste nám na to udelili súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.Na uplatnenie ktoréhokoľvek z práv uvedených v tejto sekcii kontaktujte zodpovednú osobu. Kontaktné údaje nájdete v sekcii 12. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ.

Ešte pred vyriešením Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať, aby ste:
(i) preukázali svoju totožnosť (v prípade, ak máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby);
(ii) bližšie špecifikovali kategórie osobných údajov, ku ktorým žiadate prístup;
(iii) v rozsahu, v akom sú Vám tieto informácie známe, špecifikovali bližšie produkt/službu, ktorej sa Vaša žiadosť týka za účelom rýchlejšieho určenia miesta uloženia dotknutých osobných údajov;
(iv) bližšie špecifikovali okolnosti, za ktorých spoločnosť Aegon získala osobné údaje;
(v) v prípade žiadosti o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania uviedli aj dôvody, pre ktoré sú osobné údaje podľa Vás nesprávne, neúplné alebo nie sú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi;
(vi) nahradili primerané náklady spojené s plnením žiadosti (napríklad za ďalšie kópie rovnakých osobných údajov alebo v prípade zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí, a to vo výške nevyhnutných administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov). 

V prípade podania žiadosti vynaložíme úsilie odpovedať Vám čo najrýchlejšie, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sa bude jednať o komplexnejšie prípady, sme oprávnení uvedenú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace; o tejto skutočnosti budete samozrejme informovaní spolu s dôvodom nemožnosti splnenia lehoty.

12. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

So žiadosťami o uplatnenie práv, odvolania súhlasu so spracúvaním alebo akýmikoľvek otázkami vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťami AEGON na Slovensku, ako aj v prípadoch podozrenia na porušenie ochrany osobných údajov, sa môžete obracať priamo na: 

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
AEGON, d.s.s., a.s.
AEGON partner, s.r.o.

Na adrese: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
e-mail: dataprotection@aegon.sk 

Vaša žiadosť bude doručená zodpovednej osobe, ktorá sa ňou bude bezodkladne a kvalifikovane zaoberať.

13. COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách si vás dovoľujeme informovať o používaní súborov cookies na webovom sídle www.aegon.sk. 

Čo sú to cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom zariadení (počítač, mobilný telefón, tablet) pri prehliadaní webových stránok. Tieto súbory slúžia na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala vaše koncové zariadenie, takisto pomáhajú efektívne využívať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Používanie cookies patrí k bežnej praxi väčšiny internetových stránok. Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia. 

Zoznam cookies, ktoré používame 

Názov cookies / Typ cookies
Životnosť

ASP.NET_Sessionld
v rámci návštevy

ARRAffinity
v rámci návštevy

cookie_acceptance_level
1 rok

page_counter
v rámci návštevy

page_last
v rámci návštevy

show_survey_popup_time
v rámci návštevy

survey_showed_id
v rámci návštevy/1 rok

_ga
2 rok

_gat
6 mesiacov

Uid
2 roky

Di/dt
1 mesiac

Bt
8 mesiacov

Uvc
2 roky

ssc/psc/uvc
2 roky

Loc
2 roky

_utma
2 roky

uc_session
v rámci návštevy

ACTIVITY
10 rokov

APISID
10 rokov

GEUP
10 rokov

HSID
10 rokov

LOGIN_INFO
10 rokov

PREF
10 rokov

SAPISID
10 rokov

SID
10 rokov

SSID
10 rokov

VISITOR_INFO1_LIVE
10 rokov

YSC
10 rokov

demographics
10 rokov

_utmb
30 minút

_utmc
v rámci návštevy

_utmv
2 roky

_utmz
6 mesiacov

SERVERID
30 minút

uidr
2 roky

mc
2 roky

Prečo sa používame súbory cookies?

Cookies používame s cieľom poskytnúť optimalizovaný vzhľad a funkčnosť webovej stránky, ukladanie osobných nastavení, meranie štatistík a návštevnosti stránky. Súbory cookies neslúžia za účelom kontaktovania klientov. 

Nastavenia cookies

Webové prehliadače, akými sú napríklad Internet Explorer, Mozilla Firefox či Google Chrome, podporujú cookies. Jednotlivé cookie súbory môžete ručne vymazať, blokovať alebo zakázať ich použitie. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate, zmeny sa vykonávajú v samotnom nastavení prehliadača. Bližšie informácie je možné získať s využiť služby Pomocník, ktorou disponuje väčšina internetových prehliadačov.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na samotnom rozhodnutí každého návštevníka stránky. V prípade zmeny ich nastavenia môžu mať však niektoré prvky stránky obmedzenú funkčnosť a nižší užívateľský komfort. 

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Počas užívania našej webovej stránky sa môžete stretnúť aj s odkazmi na iné webové stránky, ktoré Vám uvádzame pre Vaše pohodlie ako doplňujúce informácie. Tieto webové stránky ale fungujú nezávisle a môžu mať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste sa s oznámeniami a podmienkami spracúvania osobných údajov na týchto stránkach oboznámili, nakoľko spoločnosti AEGON nenesú zodpovednosť za obsah/ podmienky užívania týchto webových stránok.

14. ZMENY TOHTO OZNÁMENIA

Nakoľko Vám chceme poskytovať najkvalitnejšie služby môžu sa naše produkty a s nimi aj podmienky spracúvania Vašich osobných údajov podľa tohto oznámenia/oznámení na našich tlačivách meniť. Spoločnosti AEGON si vyhradzujú právo na zmenu alebo doplnenia tohto oznámenia, a preto Vás chceme vyzvať na pravidelné sledovanie našej stránky, tak aby ste boli vždy informovaní o aktualizáciách týchto pravidiel.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba