Cesta:

INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Indexový negarantovany dôchodkový fond0

Hodnoty platné ku dňu
utorok, 16. júla 2019

Investičný profil

Cieľom investičnej stratégie spoločnosti je dosahovať rast hodnoty majetku dôchodkového fondu, ktorá bude približne sledovať výkonnosť referenčnej hodnoty dôchodkového fondu. Investičná stratégia bude dlhodobo realizovaná najmä prostredníctvom nákupov prevoditeľných cenných papierov naviazaných na akciový index MSCI World EUR, ktorý tvorí referenčnú hodnotu dôchodkového fondu. Dlhodobým cieľom tohto dôchodkového fondu je potenciálne vysoké zhodnotenie majetku s prihliadnutím na vysokú mieru rizika.

(Názov fondu do 1.2.2013 - INDEX - indexový d.f., Aegon, d.s.s.)

Investičná stratégia

Fond INDEX je určený sporiteľom, ktorí sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika a požadujú vyšší výnos. Investičný horizont je dlhý. (Odporúčaná doba sporenia vo Fonde INDEX je minimálne 15 rokov).

Hodnota dôchodkovej jednotky v €

Porovnanie výkonnosti fondu a výkonnosti referenčnej hodnoty fondu

Hodnoty v grafoch sa menia iba počas pracovných dní. V prípade, že chcete v grafoch zobraziť Hodnotu dôch. jednotky alebo Čistú hodnotu majetku ku dňu, ktorý nebol pracovným dňom, zvoľte aj dátum predchádzajúceho pracovného dňa. Následne sa vám zobrazia rovnaké hodnoty pre nasledujúci (nepracovný) deň.

  1. <p>Dôchodkový fond je finančný fond, ktorý zriadila dôchodková správcovská spoločnosť a v ktorom sú investované úspory sporiteľov, ktorí sa zúčastňujú starobného dôchodkového sporenia. Je tvorený príspevkami (vrátane penále), majetkom, ktorý DSS doplnila z vlastného majetku do majetku v dôchodkovom fonde s cieľom dosiahnuť zákonom stanovené zhodnotenie tohto majetku, majetkom nadobudnutým z príspevkov a penále, investovaním a výnosmi z tohto majetku. Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje<br />a) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a<br />b) jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.</p> <p>V Aegone sú tri dôchodkové fondy: garantovaný dôchodkový fond SOLID, akciový negarantovaný fond VITAL, indexový negarantovaný fond INDEX.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba