Cesta:

Ako si zmeniť dôchodkový fond

Výber dôchodkového fondu je kľúčovým krokom pri príprave na spokojný dôchodok. Každý klient si sám určí fond, ktorý zodpovedá miere prijateľného investičného rizika. Fond je možné počas sporenia ľubovoľne a bezplatne zmeniť.

zmena fondu

Ako požiadať o zmenu dôchodkového fondu

Online zmena 

Online služba WebKlient ponúka digitálnu správu vášho osobného dôchodkového účtu. Stačí sa zaregistrovať a okamžite môžete začať využívať všetky výhody, ktoré online účet ponúka. 

Zaregistrovaním sa do služby WebKlient môžete využiť tieto služby, ktoré sa priamo viažu k sporeniu v dôchodkových fondoch:   

  • možnosť zmeniť dôchodkový fond pre nové príspevky
  • možnosť zmeniť celkové rozdelenie majetku (presun úspor do vybraného fondu/fondov)
  • možnosť požiadať o návrh dohody o platení dobrovoľných príspevkov
  • možnosť upraviť 50 % zníženie minimálneho percentuálneho pomeru hodnoty majetku do garantovaného fondu, ktoré prikazuje zákon pre ľudí v preddôchodkovom veku. 

Dnes si už každý sporiteľ môže pomocou jednoduchého a prehľadného online formulára sám stanoviť pomer sporenia v jednotlivých fondoch, pričom ich percentuálny súčet nesmie presiahnuť 100 %. 

Túto zmenu môžete vykonať priamo z pohodlia svojho domova. Pri týchto typoch zmenových operácií dostanete emailom kópiu žiadosti na evidovanú emailovú adresu. Žiadosť bude spracovaná do 5 dní.

Zmena prostredníctvom tlačiva 

1. O zmenu dôchodkového fondu môžete požiadať prostredníctvom písomného listu alebo vyplneného formulára žiadosti o zmenu, ktorý nájdete v sekcii Tlačivá ku zmluvám

2. V prípade oboch žiadostí je potrebné uviesť názov fondu / fondov a preferovaný percentuálny podiel rozloženia úspor.

Zmenu dôchodkových fondov je možné vykonať tak, že sporenie v nových fondoch sa bude týkať iba nových príspevkov, alebo už nasporeného majetku, alebo oboch týchto prípadov. Klient musí svoju voľbu náležite označiť i na písomnej žiadosti. Pre nové príspevky zaškrtne políčko Zmena pomeru platenia príspevkov. Pre nasporený majetok zaškrtne Zmena pomeru sporenia (rozdelenie čistej hodnoty majetku). Pre zmenu oboch prípadov označí obe políčka.

Sporiť na dôchodok si môžete v jednom alebo v dvoch fondoch súčasne. Ak sa rozhodnete pre dva fondy, jedným z týchto fondov musí byť garantovaný dlhopisový fond SOLID. Pomer sporenia (teda %, v akom budete sporiť v jednotlivom fonde) záleží len od vás. Súčet však musí byť 100%. (Príklad: Zvolíte si 10% vo fonde SOLID a 90% vo fonde VITAL, výsledok tvorí 100%).

3. Prestupný deň zvoľte ako ľubovoľný kalendárny deň do budúcnosti.

4. Žiadosť potvrďte podpisom podľa vášho podpisového vzoru.

Ak ste zmenili priezvisko, žiadosť potvrďte pôvodným aj novým podpisom, pričom môžete uviesť, že ide aj o zmenu podpisového vzoru.

Ak ste nám ešte neposkytli váš podpisový vzor (sporitelia pridelení Sociálnou poisťovňou), žiadosť potvrďte úradne overeným podpisom alebo podpisom overeným zamestnancom našej spoločnosti.

5. Vyplnenú žiadosť zašlite na adresu:

Aegon, d.s.s., a.s.,
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava

V prípade doplňujúcich otázok nás nevýhajte kontaktovať na tel. čísle Centra služieb zákazníkom 0850 1234 66 (po-pia / 07:30 hod. - 17:30 hod.).

 

Každý človek je iný. Niekto je opatrný a má rád životné istoty, iný sa nebojí podstúpiť riziko s vidinou väčšieho zisku. Podobne je to aj v dôchodkovom sporení. Každý sporiteľ sa musí sám rozhodnúť, v akom dôchodkovom fonde chce zhodnocovať svoje úspory. V súčasnosti má každý náš sporiteľ na výber z ponuky troch dôchodkových fondov.

Prečo je dôležité vybrať optimálny fond?

Fond s najvyššou mierou rizika prináša z dlhodobého hľadiska možnosť dosahovať vyššie výnosy, naopak, fond s najnižšou mierou rizika je vhodný pre tých, ktorí si chcú, napríklad z dôvodu skorého plánovaného odchodu do dôchodku, zabezpečiť primeranú stabilitu svojich úspor.

Pozrite si, aké rozdielne zhodnotenie priniesli jednotlivé dôchodkové fondy v roku 2018.

Rozhodnutie, ktorý dôchodkový fond si má sporiteľ zvoliť, musí urobiť každý sám. Takisto je dôležité myslieť na to, že dôchodkové sporenie je dlhoročný proces. Výkyvy vo výnosoch jednotlivých rokoch nemajú takú výpovednú hodnotu, ako celkové zhodnotenie fondov od ich vzniku (resp. od začiatku sporenia každého klienta). Pre vhodný výber fondu uvádzame jednoduchý online nástroj Investičný tachometer, s ktorého pomocou klient môže zistiť, aké investičné riziko je pre neho prípustné.

Dôchodkový fond alebo skladbu jednotlivých fondov je možné zmeniť na základe podpísanej žiadosti sporiteľa. 

Pred dovŕšením dôchodkového veku zákon stanovuje povinnosť postupného presunu dôchodkových úspor z negarantovaných fondov do dlhopisového garantovaného fondu. Od 52. roku klienta začne dôchodková správcovská spoločnosť jeho úspory postupne presúvať z negarantovaného fondu do dlhopisového garantovaného fondu (ak v ňom v tom čase má menší ako minimálny predpísaný pomer). Ak má však sporiteľ záujem znížiť si tento pomer o polovicu a mať pred odchodom do dôchodku viac dôchodkových úspor v negarantovanom dôchodkovom fonde, v súlade s legislatívou nám môže zaslať písomnú žiadosť, na základe ktorej tento pomer znížime.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba