Cesta:

Sporenie na dôchodok v životnom poistení

Myslite Aegonomicky a zabezpečte si parádny dôchodok, ešte keď je na to čas. Ak si chcete nasporiť na dôchodok, nezačnite o ňom uvažovať až v päťdesiatke.

sporenie na dôchodok v životnom poistení

Ako funguje sporenie v prvom a druhom dôchodkovom pilieri? 


Prvý pilier - priebežný dôchodkový systém

Prvý pilier predstavuje dôchodkové poistenie, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa.
Peniaze z mesačných odvodov ekonomicky aktívnych spoluobčanov v produktívnom veku sa v 1. pilieri priebežne vyplácajú ako dôchodky pre aktuálnych dôchodcov. Aj preto sa systém nazýva „priebežný".

Druhý pilier - Starobné dôchodkové sporenie2 (DSS)
Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia je postavený na princípe sporenia si na vlastný dôchodok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa0. Preto sa nazýva „sporivý".
Sporitelia v druhom pilieri rozdeľujú svoje povinné sociálne odvody zo mzdy tak, že 4,75 % sa ukladajú na osobné dôchodkové účty sporiteľov1 a zvyšná časť zostáva v 1. pilieri. AEGON DSS tieto peniaze zhodnocuje a spravuje pod prísnym dohľadom NBS a pri dodržaní zákonom daných kontrolných mechanizmov.

Ako si zabezepčiť lepší dôchdok už dnes?

Sporenie v prvom pilieri bude s pribúdajúcimi rokmi vystavené čoraz väčšej záťaži. Zmenší sa počet pracujúcich ľudí a zvýši sa počet dôchodcov. Preto je rozumné myslieť na dôchodok už dnes. Rozložiť sporenie medzi štát (reprezentovaný prvým pilierom) a osobný dôchodkový účet v druhom pilieri. Takisto je možné využiť aj iné finančné produkty, ktoré vám pomôžu zabezpečiť si budúcnosť- napríklad životné poistenie so sporením či dobrovoľné príspevky na sporenie.

ŽIVOT KOMLET, životné poistenie s investovaním do fondov alebo s garantovaným zhodnotením, je flexibilný produkt, ktorý v sebe spája široké možnosti poistnej ochrany počas aktívneho života a zároveň výhody sporenia a zhodnocovanie investovaných prostriedkov, ktoré môžete využiť počas zaslúženého odpočinku na dôchodku.

  1. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>
  2. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>
  3. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba