Cesta:

Starobné dôchodkové sporenie (v DSS)

Pred viac ako 10. rokmi sa v SR zmenil systém dôchodkového sporenia. Dovtedy sme mohli sporiť na dôchodok len cez štát (Sociálnu poisťovňu). Možnosti sa odvtedy rozšírili a sporiť je možné aj na vlastnom osobnom dôchodkovom účte.

starobné dôchodkové poistenie

Súčasný dôchodkový systém na Slovensku:

I. pilier - priebežný (Sociálna poisťovňa)

Ak ste sa rozhodli, že nevstúpite do II. piliera, budúci dôchodok budete celý dostávať zo Sociálnej poisťovne. Vami odvádzané povinné odvody budú v plnej výške ponechané v Sociálnej poisťovni, ktorá ich použije podľa svojich pravidiel na výplatu dôchodkov. Peniaze z povinných odvodov ekonomicky aktívnych občanov sa v I. pilieri priebežne vyplácajú ako dôchodky pre aktuálnych dôchodcov. Aj preto sa systém nazýva „priebežný".

 

II. pilier – kapitalizačný (Dôchodková správcovská spoločnosť0 - DSS)

Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia je postavený na princípe sporenia si na vlastný dôchodok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa2. Preto sa nazýva sporivý alebo aj kapitalizačný. Ak ste sa rozhodli pre II. pilier, časť vami odvádzaných povinných odvodov si ponechá Sociálna poisťovňa v I. pilieri a časť odvodov bude zasielaná na váš osobný dôchodkový účet vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti1 - v súčasnosti je pomer 13,25 % (I. pilier) a 4,75 % (II. pilier).

III. pilier - doplnkový

Ako tretí pilier môžete využiť doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré poskytujú špecializované spoločnosti. Toto sporenie je vyslovene dobrovoľné a nie je tvorené z vašich povinných odvodov, ale dodatočných prostriedkov, ktoré sa rozhodnete investovať na zabezpečenie vášho dôchodku.

 

TIP pre vás:
Ďalšou možnosťou ako si zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na dôchodok je napríklad investovanie prostredníctvom životného poistenia. Cez pravidelne platené poistné môžete nielen investovať, ale aj zabezpečiť seba a rodinu voči nepredvídateľným životným situáciám.

  1. <p>Je akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to riadenie investícií v dôchodkových fondoch, administrácia, propagácia a reklama, na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.</p>
  2. <p>Je akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to riadenie investícií v dôchodkových fondoch, administrácia, propagácia a reklama, na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.</p>
  3. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba