Cesta:

Dobrovoľné príspevky

Od 1.1.2013 majú všetci sporitelia možnosť platiť si dobrovoľné príspevky do 2. piliera.

Na váš osobný dôchodkový účet môžu byť zasielané dve základné formy príspevkov:

 • Povinné príspevky, ktorých výška je pevne stanovená zákonom a závisí od výšky vášho príjmu. Povinné príspevky zasiela na váš dôchodkový účet Sociálna poisťovňa z vami platených odvodov.
 • Dobrovoľné príspevky, ktorých výšku ako aj pravidelnosť zasielania si určujete sami.

Na váš dôchodkový účet sú zasielané povinné príspevky. Naopak, dobrovoľné príspevky sú také, ktorých platenie je úplne dobrovoľné a výšku príspevku si stanovujete sami, pričom nie je stanovená ich minimálna ani maximálna výška. Dobrovoľnými príspevkami si zvyšujete vaše dôchodkové úspory.

Jedinou podmienkou platenia dobrovoľných príspevkov je uzatvorenie Dohody s našou spoločnosťou o tomto platení. Ak si prajete platiť dobrovoľné príspevky, postupujte, prosím, nasledovne:

  1. Do Návrhu Dohody o platení dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie0 (Dohoda) vyplňte vaše meno, priezvisko a číslo vášho osobného dôchodkového účtu (je uvedené na ročnom výpise) alebo vaše rodné číslo. Návrh Dohody nájdete v sekcii Tlačivá ku zmluvám

   2. Uveďte dátum a miesto podpisu a Dohodu potvrďte vaším podpisom podľa podpisového vzoru vo vašej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení21.

   - Ak nemáte podpísanú túto zmluvu (Aegon, d.s.s., a.s. Vám bola pridelená Sociálnou poisťovňou) a zatiaľ ste nám neposkytli Váš podpisový vzor, je potrebné úradné overenie Vášho podpisu na Dohode.

   - Ak ste zmenili priezvisko a zatiaľ ste nám neposkytli Váš nový podpisový vzor, Dohodu potvrďte podpisom podľa pôvodného podpisového vzoru a aj novým podpisom, pričom môžete uviesť, že ide aj o zmenu podpisového vzoru.

   3. Dohodu vyplnenú podľa predchádzajúcich pokynov zašlite, prosím, na adresu nášho sídla: Aegon, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava.

   4. Po uzatvorení Dohody môžete začať platiť dobrovoľné príspevky:

   - Ak budete platiť príspevky sami za seba: zasielajte ich
   na účet číslo 6622986510/1111,
   IBAN kód SK4711110000006622986510
   Swift kód: UNCRSKBX
   variabilný symbol je Vaše rodné číslo.

   Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS/KS/.

   - Ak sa dohodnete s Vaším zamestnávateľom, že dobrovoľné príspevky za Vás bude zasielať on, informujte ho, prosím, že pokyny pre zamestnávateľa o platení dobrovoľných príspevkov sú k dispozícii na stránke v časti Pokyny pre zamestnávateľa.

   V prípade, že budú dobrovoľné príspevky zaplatené pred uzatvorením Dohody a nadobudnutím jej účinnosti, budú tieto príspevky vrátené na účet, z ktorého boli poukázané.

   1. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>
   2. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>
   3. <p>Je zmluva uzatvorená medzi DSS a fyzickou osobou, ktorá prvý raz vstupuje do systému starobného dôchodkového sporenia alebo ktorá má záujem zmeniť DSS.</p>

   Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

   Spätná väzba