Cesta:

Dobrovoľné príspevky

Od 1.1.2013 majú všetci sporitelia možnosť platiť si dobrovoľné príspevky do 2. piliera.

Na váš osobný dôchodkový účet môžu byť zasielané dve základné formy príspevkov:

 • Povinné príspevky, ktorých výška je pevne stanovená zákonom a závisí od výšky vášho príjmu. Povinné príspevky zasiela na váš dôchodkový účet Sociálna poisťovňa z vami platených odvodov.
 • Dobrovoľné príspevky, ktorých výšku ako aj pravidelnosť zasielania si určujete sami.

Na váš dôchodkový účet sú zasielané povinné príspevky. Naopak, dobrovoľné príspevky sú také, ktorých platenie je úplne dobrovoľné a výšku príspevku si stanovujete sami, pričom nie je stanovená ich minimálna ani maximálna výška.

Dobrovoľnými príspevkami si zvyšujete vaše dôchodkové úspory. Platí pritom, že zaplatené dobrovoľné príspevky sú daňovo odpočítateľné do výšky 2 % zo základu dane alebo do výšky vypočítanej podľa zákona o dani z príjmov v závislosti od vývoja priemernej mzdy (platí menšia z hodnôt). Aktuálny strop pre zdaňovacie obdobie roku 2015 je 988,80 €. Viac informácií sa dozviete na webovom sídle Finančného riaditeľstva.

Jedinou podmienkou platenia dobrovoľných príspevkov je uzatvorenie Dohody s našou spoločnosťou o tomto platení. Ak si prajete platiť dobrovoľné príspevky, postupujte, prosím, nasledovne:

  1. Do Návrhu Dohody o platení dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie0 (Dohoda) vyplňte vaše meno, priezvisko a číslo vášho osobného dôchodkového účtu (je uvedené na ročnom výpise) alebo vaše rodné číslo.

   2. Uveďte dátum a miesto podpisu a Dohodu potvrďte vaším podpisom podľa podpisového vzoru vo vašej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení21.

   - Ak nemáte podpísanú túto zmluvu (Aegon, d.s.s., a.s. Vám bola pridelená Sociálnou poisťovňou) a zatiaľ ste nám neposkytli Váš podpisový vzor, je potrebné úradné overenie Vášho podpisu na Dohode.

   - Ak ste zmenili priezvisko a zatiaľ ste nám neposkytli Váš nový podpisový vzor, Dohodu potvrďte podpisom podľa pôvodného podpisového vzoru a aj novým podpisom, pričom môžete uviesť, že ide aj o zmenu podpisového vzoru.

   3. Dohodu vyplnenú podľa predchádzajúcich pokynov zašlite, prosím, na adresu nášho sídla: Aegon, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava.

   4. Po uzatvorení Dohody môžete začať platiť dobrovoľné príspevky:

   - Ak budete platiť príspevky sami za seba: zasielajte ich
   na účet číslo 6622986510/1111,
   IBAN kód SK4711110000006622986510
   Swift kód: UNCRSKBX
   variabilný symbol je Vaše rodné číslo.

   Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS/KS/.

   - Ak sa dohodnete s Vaším zamestnávateľom, že dobrovoľné príspevky za Vás bude zasielať on, informujte ho, prosím, že pokyny pre zamestnávateľa o platení dobrovoľných príspevkov sú k dispozícii na stránke v časti Pokyny pre zamestnávateľa.

   V prípade, že budú dobrovoľné príspevky zaplatené pred uzatvorením Dohody a nadobudnutím jej účinnosti, budú tieto príspevky vrátené na účet, z ktorého boli poukázané.

   1. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>
   2. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>
   3. <p>Je zmluva uzatvorená medzi DSS a fyzickou osobou, ktorá prvý raz vstupuje do systému starobného dôchodkového sporenia alebo ktorá má záujem zmeniť DSS.</p>

   Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

   Spätná väzba