Cesta:

Všetko o dôchodkoch z II. piliera

Po 10 rokoch od spustenia II. piliera na začiatku roku 2005 po prvýkrát prichádza možnosť požiadať o dôchodok z II. piliera pre tých sporiteľov0, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Prečítajte si všetko o dôchodkoch z II. piliera.

dôchodok bez starostí

Aké inštitúcie sú do vyplácania dôchodkov z II. piliera zapojené?

 • Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)

 • Životné poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu, ktoré získali špeciálne povolenie Národnej banky Slovenska pre vyplácanie dôchodkov z II. piliera

 • Sociálna poisťovňa, ktorá prevádzkuje Centrálny informačný ponukový systém (CIPS), z ktorého žiadatelia o dôchodok z II. piliera dostanú tzv. "ponukový list" s konkrétnymi personalizovanými ponukami svojho dôchodku z II. piliera. O dôchodok z II. piliera môžete požiadať tiež na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Aké formy vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?

AEGON, d.s.s., a.s. bude od 1.1.2015 zabezpečovať výplatu nasporených prostriedkov nasledovnými formami:

 • Starobný dôchodok5 vyplácaný ako programový výber
 • Predčasný starobný dôchodok3 vyplácaný ako programový výber
 • Jednorazová výplata v prípade veľmi malej nasporenej sumy

Niektoré iné formy dôchodkov budú vyplácať aj životné poisťovne, ktoré získajú príslušné oprávnenie od Národnej banky Slovenska:

 • Starobný dôchodok vyplácaný ako doživotný dôchodok1
 • Predčasný starobný dôchodok vyplácaný ako doživotný dôchodok
 • Starobný dôchodok vyplácaný ako dočasný dôchodok
 • Predčasný starobný dôchodok vyplácaný ako dočasný dôchodok
 • Pozostalostné dôchodky vyplácané ako doživotný dôchodok

Vysvetlenia a podrobný popis k jednotlivým formám dôchodkov nájdete v dokumente  Informácia pre budúceho poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) (Informácie o dôchodkoch). 

Kto má nárok na dôchodok z II. piliera?

Podmienkou pre vznik nároku na dôchodok z II.piliera je dovŕšenie dôchodkového veku. Vypočítať si ho môžete na stránke sociálnej poisťovne. Podmienky sa riadia Zákonom o starobnom dôchodkovom sporení4. (Podmienka aspoň 10 rokov sporenia v II. pilieri bola zrušená.)

O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom6 z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima. 

Ako získam dôchodok z II. piliera?

 • O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti2 (DSS). Ak chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

 • Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste.

 • Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

 • Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti žiadnu nevyberiete, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Aký vysoký dôchodok môžem očakávať?

 • Najskôr si zistite výšku nasporenej sumy na svojom osobnom dôchodkovom účte. Môžete tak urobiť pomocou výpisu z vášho osobného dôchodkového účtu alebo prostredníctvom elektronického prístupu k nemu. Premyslite si tiež, kedy chcete ísť do dôchodku. Pri neskoršom odchode do dôchodku môžete získať vyšší dôchodok.

 • Oboznámte sa s rôznymi formami vyplácania dôchodkov z II. piliera. Ak jednotlivé formy vyplácania dôchodkov z II. piliera sú pre vás komplikované, požiadajte o pomoc. Konzultujte výhody a nevýhody produktov vzhľadom na Vaše potreby.

Programový výber – malá nasporená suma

Dôchodok vyplácaný programovým výberom v režime malá nasporená suma je najviac v sume 12,60 Eur mesačne (tzv. medián). Túto hornú hranicu stanovuje v zmysle zákona každoročne Sociálna poisťovňa s účinnosťou pre ďalší kalendárny rok.

Čo ak ešte nechcem dôchodok z II. piliera?

Ak ste aj dovŕšili dôchodkový vek, nie ste povinný o dôchodok z II. piliera požiadať. Nasporené prostriedky sa naďalej zhodnocujú a je možné ich zdediť. Okrem toho máte možnosť písomne požiadať svoju DSS o vyplácanie každoročného Výnosu z investovania. Výplata výnosu z investovania nie je v zmysle zákona dôchodkom z II. piliera. Prijaté výnosy je potrebné zahrnúť do základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a zaplatiť z nich daň z príjmov.

Viac detailných informácii o dôchodkoch z II. piliera nájdete v dokumente Informácia pre budúceho poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier)(Informácia o dôchodkoch). Prípadené otázky vám tiež radi zodpovieme na Centre služieb zákazníkom.

  1. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>
  2. <p>Je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a vypláca ho príslušná poisťovňa, ktorú si sporiteľ zvolí.</p>
  3. <p>Je akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to riadenie investícií v dôchodkových fondoch, administrácia, propagácia a reklama, na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.</p>
  4. <p>Nárok na vyplácanie tohto dôchodku vzniká v prípade, ak bol sporiteľovi priznaný predčasný starobný dôchodok z dôchodkového poistenia (zo Sociálnej poisťovne) a aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa je v hodnote potrebnej na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume minimálne vo výške 0,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Tento dôchodok je možné vyplácať vo forme programového výberu s doživotným dôchodkom alebo ako doživotný dôchodok.</p>
  5. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>
  6. <p>Vypláca sa zo starobného dôchodkového sporenia po dovŕšení najmenej dôchodkového veku a po získaní najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia, a to vo forme:<br />a) programového výberu s doživotným dôchodkom alebo<br />b) doživotného dôchodku.</p>
  7. <p>Vypláca sa zo starobného dôchodkového sporenia po dovŕšení najmenej dôchodkového veku a po získaní najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia, a to vo forme:<br />a) programového výberu s doživotným dôchodkom alebo<br />b) doživotného dôchodku.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba