Cesta:

Všetko o dôchodkoch z II. piliera

Po viac ako 10 rokoch od spustenia II. piliera prišla možnosť požiadať o dôchodok z II. piliera pre tých sporiteľov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Prečítajte si všetko o dôchodkoch z II. piliera.

dôchodok bez starostí

Aké inštitúcie sú do vyplácania dôchodkov z II. piliera zapojené?

 •  Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)
 •  Životné poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu, ktoré získali špeciálne povolenie Národnej banky Slovenska pre vyplácanie dôchodkov z II. piliera
 • Sociálna poisťovňa, ktorá prevádzkuje Centrálny informačný ponukový systém (CIPS), z ktorého žiadatelia o dôchodok z II. piliera dostanú tzv. "ponukový list" s konkrétnymi personalizovanými ponukami svojho dôchodku z II. piliera. O dôchodok z II. piliera môžete požiadať tiež na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Aký vysoký dôchodok môžem očakávať?


Výška dôchodkovej dávky z II . piliera závisí od: 

 • zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • súčtu doživotných dôchodkov z prvého piliera (napr. starobný, výsluhový atď.) 
 • dĺžky sporenia,
 • veku odchodu do dôchodku,
 • miery zhodnotenia týchto príspevkov,  
 • od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Najskôr si zistite výšku nasporenej sumy na svojom osobnom dôchodkovom účte. Môžete tak urobiť pomocou výpisu z vášho osobného dôchodkového účtu alebo prostredníctvom online prístupu k účtu . Premyslite si tiež, kedy chcete ísť do dôchodku. Pri neskoršom odchode do dôchodku môžete získať vyšší dôchodok.

Oboznámte sa s rôznymi formami vyplácania dôchodkov z II. piliera. Ak jednotlivé formy vyplácania dôchodkov z II. piliera sú pre vás komplikované, požiadajte o pomoc. Konzultujte výhody a nevýhody produktov vzhľadom na Vaše potreby.

Aké formy vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?


Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou

 • doživotného dôchodku
 • dočasného dôchodku
 • programového výberu

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku, na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania. (V prípade vysokej nasporenej sumy môže klient, ktorému vznikne nárok na základe ponukového listu, požiadať o programový výber mimo režimu malej nasporenej sumy v rámci jedného mesiaca).

Podmienky vyplácania dočasného dôchodku a programového výberu:
a) súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol a zároveň

b) súčet súm všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu rovnej 1,25.

V prípade, ak sporiteľ nemá znížený dôchodok z I. piliera z dôvodu účasti v II. pilieri (napr. ak sa sporiteľ stal poberateľom starobného dôchodku z I. piliera pred vstupom do II. piliera):
a) súčet súm doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...), je vyšší ako 4-násobok sumy životného minima a zároveň

b) minimálne 50 % nasporenej sumy sa použije na zakúpenie doživotného dôchodku.

Malá nasporená suma
Sporiteľom, ktorým žiadna poisťovňa neponúkla doživotný dôchodok, t. z. ich nasporená suma na osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, je určený dočasný dôchodok, resp. programový výber v režime malá nasporená suma. V tomto prípade sa sporiteľovi postupne vyplatí celá suma nasporených príspevkov do jej vyčerpania (nie doživotne) formou dočasného dôchodku alebo programového výberu – bez doživotného dôchodku, mesačne však najviac v sume mediánu.

Veľmi malá nasporená suma – priama výplata
Ak má klient na účte k dátumu podania žiadosti veľmi malú sumu, rovnú alebo menšiu ako 12 €, vyplatí sa mu celý zostatok na účte prevodom alebo pošt. poukážkou.

Dedenie vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia


Doživotný dôchodok 

Nevyčerpaný doživotný dôchodok 
Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné krytie
Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku, životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.

Dočasný dôchodok
Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber
Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné dôchodky
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa vyplácajú zo starobného dôchodkového sporenia za podmienok ustanovených zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom vdovského dôchodku z II. piliera je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky. Účelom sirotského dôchodku je sirote zabezpečiť príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

Vysvetlenia a podrobný popis k jednotlivým formám dôchodkov nájdete v dokumente  Informácia pre budúceho poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) (Informácie o dôchodkoch). 

Kto má nárok na dôchodok z II. piliera?

Podmienkou pre vznik nároku na dôchodok z II.piliera je dovŕšenie dôchodkového veku. Vypočítať si ho môžete na stránke sociálnej poisťovne. Podmienky sa riadia Zákonom o starobnom dôchodkovom sporení. (Podmienka aspoň 10 rokov sporenia v II. pilieri bola zrušená.)

O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima. 

Ako získam dôchodok z II. piliera?

 •  O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

 •  Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste.

 • Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

 • Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti žiadnu nevyberiete, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Čo ak ešte nechcem dôchodok z II. piliera?

Ak ste aj dovŕšili dôchodkový vek, nie ste povinný o dôchodok z II. piliera požiadať. Nasporené prostriedky sa naďalej zhodnocujú a je možné ich zdediť. Okrem toho máte možnosť písomne požiadať svoju DSS o vyplácanie každoročného Výnosu z investovania. Výplata výnosu z investovania nie je v zmysle zákona dôchodkom z II. piliera. Prijaté výnosy je potrebné zahrnúť do základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a zaplatiť z nich daň z príjmov.

Viac detailných informácii o dôchodkoch z II. piliera nájdete v dokumente Informácia pre budúceho poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier)(Informácia o dôchodkoch). Prípadené otázky vám tiež radi zodpovieme na Centre služieb zákazníkom.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba