Cesta:

Pokyny pre zamestnávateľa

V prípade, že ste sa s vašimi zamestnancami dohodli, že za nich budete posielať príspevky na starobné dôchodkové sporenie0 (SDS), postupujte, prosím, nasledovne.

Pokyny pre úhradu dobrovoľných príspevkov:

1) Ak máte menší počet zamestnancov, dobrovoľné príspevky môžete zasielať za každého zamestnanca formou individuálnej platby.

Úhradu príspevkov samostatne za každého zamestnanca realizujte použitím týchto údajov:
- číslo účtu: 6622986510/1111,
  IBAN kód SK4711110000006622986510
  Swift kód: UNCRSKBX
- variabilný symbol je rodné číslo zamestnanca,
- konštantný symbol je 3558,
- v poznámke uviesť meno a priezvisko zamestnanca.

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/

2) Ak zasielate hromadnú platbu za viacerých zamestnancov, ste povinný spolu s každou hromadnou platbou zaslať do Aegon, d.s.s., a.s. rozpis dobrovoľných príspevkov za zamestnancov v štruktúre stanovenej Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vo vyhláške nájdete aj vzor rozpisu. Rozpis posielajte na emailovú adresu: dssplatby@aegon.sk.

Úhradu za vystavený rozpis realizujte použitím týchto údajov:
- číslo účtu: 6622986510/1111,
  IBAN kód SK4711110000006622986510
  Swift kód: UNCRSKBX
- variabilný symbol je IČO zamestnávateľa,
- konštantný symbol je 3558,
- suma sa rovná úhrnu všetkých príspevkov z rozpisu.

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/

  1. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba