Cesta:

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení

Zhrnutie najdôležitejších zmien zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Zmeny zákona platné od 1.1.2015

Dôchodky z 2. piliera

- Pre vznik nároku na dôchodok z 2. piliera bola zrušená podmienka 10 rokov sporenia. Nárok sporiteľovi vzniká dovŕšením dôchodkového veku.
- Boli zavedené presné pravidlá pre dôchodky z 2. piliera. V závislosti od výšky nasporenej sumy bude sporiteľovi zostatok vyplatený naraz (veľmi malá nasporená suma, rádovo jednotky eur) alebo postupne počas niekoľkých mesiacov či rokov (malá nasporená suma, DSS vyplácajú pod názvom programový výber) alebo doživotne prostredníctvom životnej poisťovne (pre väčšinu klientov) alebo v prípade vyšších nasporených súm kombináciou doživotného dôchodku zo životnej poisťovne a postupnej výplaty zvyšných prostriedkov (programový výber), ktoré sporiteľ nepoužil na zakúpenie doživotného dôchodku v životnej poisťovni.
- Žiadosť o dôchodok z 2. piliera sa podáva prostredníctvom vlastnej DSS alebo v pobočke Sociálnej poisťovne.
- Ponuky na dôchodok sporiteľovi zašle Sociálna poisťovňa poštou alebo e-mailom prostredníctvom Centrálneho informačného ponukového systému (CIPS). Následne má sporiteľ 30 dní na uzavretie zmlúv s DSS, resp. so životnou poisťovňou.

Výnos z investovania

Sporiteľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie je povinný požiadať o dôchodok z 2. piliera. To umožňuje naďalej platiť príspevky do 2. piliera, ale aj požiadať o každoročné vyplatenie výnosu z investovania z majetku sporiteľa. Klient tak dostane vyplatený len výnos naviac, ak sa prostriedky oproti minulému roku zhodnotili. Kedykoľvek počas tejto doby sa sporiteľ môže rozhodnúť požiadať o dôchodok z 2. piliera. Takto vyplatený výnos z investovania je potrebné priznať do základu dane z príjmu fyzických osôb a zaplatiť z neho daň.

Rozdelenie príspevkov a majetku do viacerých fondov

Sporiteľ môže DSS požiadať o nasmerovanie príspevkov do dvoch rôznych fondov v pomere, ktorý si zvolí. Sporiteľ tiež môže požiadať DSS, aby od určitého dátumu rozdelila hodnotu nasporeného majetku do dvoch rôznych fondov podľa pomeru, ktorý si sporiteľ zvolí. Pomer pre príspevky môže byť rozdielny ako pomer pre rozdelenie majetku k určitému dátumu.

Ochrana nasporenej sumy podľa veku

Tak ako doteraz, po dovŕšení určitého veku DSS automaticky presunie postupne stále väčšiu časť prostriedkov sporiteľa do garantovaného dlhopisového fondu (ak má sporiteľ v garantovanom dlhopisovom fonde väčšiu časť majetku, presun nie je potrebný a neuskutoční sa). Od 1.1.2015 sa mení vek, pri ktorom nastane presun prvýkrát, z 50 na 52 rokov veku, odkedy musí byť v garantovanom dlhopisovom fonde aspoň 10 % čistej hodnoty majetku. Posledný automatický posun, ak je potrebný, nastane dovŕšením 61 rokov veku (doteraz 59), kedy musí podiel dosiahnuť 100 %. Sporiteľ je oprávnený požiadať svoju DSS, aby mu bola hranica minimálneho podielu čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom fonde znížená o polovicu.
Príklad: Štadnardný minimálny podiel pre vek 56 rokov je 50 %, avšak ak sporiteľ požiada o zníženie, DSS minimálny podiel zníži na 25 %. Tento sporiteľ vo veku 56 rokov tak môže určiť skutočný podiel čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom fonde na najmenej 25 % a najviac 100 %.

Dedenie

- Ak sporiteľ zomrel, jeho dedič alebo oprávnená osoba má okrem vyplatenia sumy v peniazoch po novom aj možnosť nechať si pripísať zdedené prostriedky na svoj osobný dôchodkový účet.
- Ak sa DSS dozvie o úmrtí sporiteľa, ak nesporil v garantovanom dlhopisovom fonde, prostriedky ostávajú vo fonde, v ktorom sporiteľ sporil a neprevádzajú sa automaticky do garantovaného dlhopisového fondu. To neplatí pre úmrtia, o ktorých sa DSS dozvedela ešte v roku 2014 alebo skôr.

Účasť na 2. pilieri, postavenie sporiteľa

- Ak klient vo fáze poberania dôchodku z 2. piliera dostáva niektorý druh dôchodku od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, naďalej sa nazýva sporiteľom.
- Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká deň pred začiatkom vyplácania dôchodku z 2. piliera.

Zmeny zákona platné od 1. januára 2013

1. Dobrovoľné príspevky na DSS:
- Od 01.01.2013 máte možnosť platiť si dobrovoľné príspevky do 2. piliera.
- Výška dobrovoľných príspevkov je ľubovoľná, neobmedzená a ich platenie je dobrovoľné.
- Dobrovoľné príspevky zvyšujú Vaše dôchodkové úspory v 2. pilieri. Budú mať vplyv na výšku vášho dôchodku, neovplyvňujú obdobie sporenia na dôchodok.
Dobrovoľné príspevky sú daňovo odpočítateľné do výšky 2 % zo základu dane až do daňového obdobia – roku 2016.

Jedinou podmienkou platenia dobrovoľných príspevkov je uzatvorenie Dohody s našou spoločnosťou o tomto platení. Ak si prajete platiť dobrovoľné príspevky, postupujte, prosím, nasledovne:
A) Do Návrhu Dohody o platení dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (Dohoda) vyplňte vaše meno, priezvisko a číslo vášho osobného dôchodkového účtu (je uvedené na ročnom výpise) alebo vaše rodné číslo.

B) Uveďte dátum a miesto podpisu a Dohodu potvrďte vaším podpisom podľa podpisového vzoru vo vašej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
- Ak nemáte podpísanú túto zmluvu (Aegon, d.s.s., a.s. Vám bola pridelená Sociálnou poisťovňou) a zatiaľ ste nám neposkytli Váš podpisový vzor, je potrebné úradné overenie Vášho podpisu na Dohode.
- Ak ste zmenili priezvisko a zatiaľ ste nám neposkytli Váš nový podpisový vzor, Dohodu potvrďte podpisom podľa pôvodného podpisového vzoru a aj novým podpisom, pričom môžete uviesť, že ide aj o zmenu podpisového vzoru.

C) Dohodu vyplnenú podľa predchádzajúcich pokynov zašlite, prosím, na adresu nášho sídla: Aegon, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava.

D) Po uzatvorení Dohody môžete začať platiť dobrovoľné príspevky:
- Ak budete platiť príspevky sami za seba: zasielajte ich
na účet číslo 6622986510/1111,
IBAN kód SK4711110000006622986510
Swift kód: UNCRSKBX
variabilný symbol je Vaše rodné číslo.

- Ak sa dohodnete s Vaším zamestnávateľom, že dobrovoľné príspevky za Vás bude zasielať on, informujte ho, prosím, že pokyny pre zamestnávateľa o platení dobrovoľných príspevkov sú k dispozícii na stránke Pokyny pre zamestnávateľa.

2. Dobrovoľný vstup do 2. piliera:
Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý:
- kto má povinnosť platiť dôchodkové poistenie,
- má menej ako 35 rokov (ku dňu podpisu zmluvy).Zmluvu o SDS môže uzatvoriť aj každý:
- komu vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1.1.2005 a
- v období od 1.1.2005 do 30.6.2006 bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo denne študoval na SŠ/VŠ a
- do 31.12.2012 nebol dôchodkovo poistený (napr. nebol zamestnanec, nebol SZČO, ktorý si platí odvody do 1. piliera, nebol mamičkou starajúcou sa o dieťa, nebol dobrovoľným platiteľom odvodov do 1. piliera), ak mu dôchodkové poistenie vzniklo po 31.12.2012.

3. Zmena názvu dôchodkových fondov - DSS je od 01.01.2013 povinná spravovať minimálne:
Jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond (môže však spravovať aj viac garantovaných a negarantovaných dôchodkových fondov), v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky garantovaného dôchodkového fondu DSS je povinná doplniť majetok tohto fondu do zákonom stanovenej výšky.

4. Zmena výšky odplaty za správu indexového dôchodkového fondu – od 01.01.2013 odplata za správu indexového dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

5. Zmena sledovaného obdobia pri dlhopisovom dôchodkovom fonde – od 01.01.2013 Sledované obdobie je posledných desať po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

6. Zmena výšky odplaty za zhodnotenie majetku dôchodkového fondu – od 01.01.2013 sa odplata za zhodnotenie majetku vzťahuje na všetky dôchodkového fondy, pričom výška odplaty za zhodnotenie majetku sa zvyšuje na 10 % zo zhodnotenia majetku.

7. Presun úspor sporiteľov do garantovaného dôchodkového fondu k 30.4.2013
Ak si želáte zachovať aktuálne investovanie vašich prostriedkov do fondu/fondov, ktoré máte zadané, postupujte, prosím, nasledovne:

Aegon DSS zašle do konca februára 2013 všetkým sporiteľom, ktorí sporia v inom ako garantovanom dôchodkovom fonde, tzv. VYHLÁSENIE (návratku):

A) Do Vyhlásenia uveďte dátum a miesto podpisu a Vyhlásenie potvrďte vaším podpisom podľa podpisového vzoru vo vašej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
- Ak nemáte podpísanú túto zmluvu (Aegon, d.s.s., a.s. vám bola pridelená Sociálnou poisťovňou) a zatiaľ ste nám neposkytli Váš podpisový vzor, je potrebné úradné overenie Vášho podpisu na Vyhlásení.
- Ak ste zmenili priezvisko a zatiaľ ste nám neposkytli Váš nový podpisový vzor,
B) Vyhlásenie potvrďte podpisom podľa pôvodného podpisového vzoru a aj novým podpisom, pričom môžete uviesť, že ide aj o zmenu podpisového vzoru.

C) Vyhlásenie vyplnené podľa predchádzajúcich pokynov najneskôr do 31.03.2013 zašlite, prosím, na adresu nášho sídla: Aegon, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava. Ak Vyhlásenie nebude do 31.03.2013 doručené do nášho sídla, všetky vaše dôchodkové úspory budú ku dňu 30.04.2013 prevedené do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.
Ak si želáte sporiť v garantovanom dôchodkovom fonde, nemusíte vykonať žiadne kroky.

Aegon DSS všetkým sporiteľom, ktorí:
- sporia v inom ako garantovanom dôchodkovom fonde a
- nezaslali Aegon DSS do 31.3.2013 podpísané VYHLÁSENIE
k 30.4.2013 presunie ich dôchodkové úspory do garantovaného dôchodkového fondu.

Zmeny zákona platné od 1. septembra 2012

1. Otvorenie 2. piliera v období od 1.9.2012 do 31.1.2013:

 • Fyzická osoba, ktorá k 1. septembru 2012 nie je sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak bol minimálne deň pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení aspoň jeden deň dôchodkovo poistený v 1. pilieri.
 • Každý, kto bol k 1.9.2012 sporiteľ v 2. pilieri, môže z 2. piliera vystúpiť. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu. 
 • Ak vám vznikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období od 1.4.2012 do 31.12.2012, máte možnosť sa rozhodnúť, či zostanete v 2. pilieri alebo z neho vystúpite, a to v lehote 2 rokov odo dňa vzniku vašej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

2. Pokles výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – zníženie sadzby z 9% na 4% z vymeriavacieho základu do konca roka 2016.

Od roku 2017 sa však bude sadzba každoročne zvyšovať o 0,25% až do roku 2024, kedy sadzba príspevkov dosiahne hodnotu 6%.

3. Zníženie poplatku, ktorý sporiteľ platí Sociálnej poisťovni za postúpenie príspevku zo Sociálnej poisťovne na účet sporiteľa v DSS z 0,5% na 0,25% zo sumy príspevku.

Zmeny v zákone platné od 1. apríla 2012

Zákonom č. 334/2011 Z. z. sa zmenil a doplnil okrem iného zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“).

Účelom a cieľom Novely je stabilizácia systému starobného dôchodkového sporenia. Najvýznamnejšie zmeny, ktoré upravuje Novela, sa týkajú:

A. Vzniku a zániku účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení;
B. Zmeny názvov v súčasnosti existujúcich dôchodkových fondov;
C. Vytvorenia nového štvrtého druhu dôchodkového fondu s prívlastkom indexový;
D. Úpravy fungovania dôchodkových fondov v oblastiach obmedzenia a rozloženia rizika; umiestňovania investícií; systému riadenia rizík a odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti;;
E. Postupného presunu nasporenej sumy v závislosti od veku sporiteľa do dlhopisového dôchodkového fondu;
F. Možnosti výplaty zostatku na osobnom dôchodkovom účte sporiteľovi z dôvodu invalidity, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok;
G. Posilnenia informovanosti sporiteľov o starobnom dôchodkovom sporení;
H. Výdavkov na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení;
I. Zrušenie povinnosti správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do rastového a vyváženého dôchodkového fondu a právo sporiteľa požiadať o prestup do konzervatívneho dôchodkového fondu.

K bodu A.)
(§ 14 a 15 Zákona)

V oblasti súvisiacej s osobným rozsahom starobného dôchodkového sporenia sa nanovo definuje osobný rozsah, ktorý je nastavený na princípe povinného vstupu, avšak s tým, že sporiteľovi bude daná možnosť jednostranným vyhlásením vystúpiť zo systému v priebehu dvoch rokov od jeho povinného zaradenia do tohto systému.

K bodu B.)
(§72)

Doterajšie označenie dôchodkových fondov sa s účinnosťou od 1. apríla 2012 mení nasledovne:

 • konzervatívny dôchodkový fond sa bude označovať ako dlhopisový dôchodkový fond;
 • vyvážený dôchodkový fond sa bude označovať ako zmiešaný dôchodkový fond; a
 • rastový dôchodkový fond ako akciový dôchodkový fond. 

K bodu C.)
(§ 83a až 83f).

Vytvorenie indexového dôchodkového fondu vychádza z myšlienky naviazať vývoj dôchodkového fondu na akciový index, čo bude znamenať pasívnu správu dôchodkového fondu. Investičnou stratégiou tohto fondu bude čo najpresnejšie kopírovanie vývoja jedného alebo viacerých akciových indexov zvolených dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

K bodu D.)
(§63, 63a až 63c, 81, 82, 82a až 82e)

V zmiešanom dôchodkovom fonde, v akciovom dôchodkovom fonde a v indexovom dôchodkovom fonde nebude dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky. Jediným typom fondu s touto garanciou zostane dlhopisový dôchodkový fond, pričom sa predlžuje jeho sledované obdobie na účely garancie zo 6 na 60 mesiacov. Garancia sa nebude uplatňovať ani v novom type dôchodkového fondu – v indexovom dôchodkovom fonde. Všetky štyri typy dôchodkových fondov budú mať stanovenú svoju referenčnú hodnotu, ktorá umožní sporiteľom lepšie sledovať vývoj zhodnocovania majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch, a tým ich vzájomne porovnávať.

Majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde budú môcť tvoriť aj cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu (zlato, striebro, platina, paládium) alebo indexu drahých kovov, alebo certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.

Novelou bola vo všeobecnosti zavedená aj liberalizácia zákonnej úpravy investovania, ako napríklad možnosť nadobúdať do portfólia majetku dôchodkového fondu tzv. exchange traded funds (fondy obchodované na burze) spolu s ochranou a zabezpečením hodnoty majetku fondu voči rôznym druhom rizík. Oceňovanie majetku metódou umorovanej hodnoty v inom ako indexovom dôchodkovom fonde umožní nákup dlhopisov s dlhšou splatnosťou a vyšším výnosom.

Novelou sa ustanovujú nové povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti v oblasti riadenia, merania a sledovania rizík v dôchodkových fondoch, ktoré sú dnes štandardom v ostatných finančných inštitúciách pri riadení, správe a zhodnocovaní voľných peňažných prostriedkov.

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná:

 • zaviesť a aktualizovať systém riadenia rizík;
 • zabezpečiť dodržiavanie limitov celkového rizika a rizika protistrany v majetku v indexovom dôchodkovom fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť musí riadiť nasledovné riziká:

 • kreditné riziko (riziko straty pre dôchodkový fond z dôvodu neuhradenia záväzkov dlžníka)
 • trhové riziko (riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami ako napr. úrokové sadzby, devízové kurzy a ceny akcií a pod.) 
 • operačné riziko (riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a systémami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo vonkajších udalostí).

Rozširuje sa okruh nákladov, ktoré sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu, a to o : náklady spojené s vedením bankových účtov, poplatky za obchodovanie s finančnými nástrojmi, vyrovnanie obchodov, náklady na správu cenných papierov a poplatky depozitárovi. Zmeny sa zavádzajú aj v oblasti odplát pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde (s výnimkou indexového dôchodkového fondu, kde odmena predstavuje 0,2 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde). Dôchodková správcovská spoločnosť nebude mať právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde a na odplatu za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

K bodu E.)
(§92 až 94)

Sporiteľ si bude môcť rozložiť svoje úspory do dvoch dôchodkových fondov, pričom jeden musí byť dlhopisový dôchodkový fond. S tým súvisí aj postupný presun nasporenej sumy v závislosti od veku sporiteľa do dlhopisového dôchodkového fondu. Sporiteľ bude musieť mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde najneskôr v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 50 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho majetku. Každý ďalší rok po dovŕšení 50 roku veku sporiteľa sa bude automaticky zvyšovať podiel majetku sporiteľa v dlhopisovom fonde o 10 % tak, aby v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši sporiteľ 59 rokov veku, mal 100 % čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom fonde. Počas tohto postupného presunu, ktorý bude trvať 10 rokov (od 50. roku veku sporiteľa), bude mať sporiteľ svoje dôchodkové úspory rozložené v dvoch fondoch, pričom percentuálny pomer medzi nimi sa bude postupne meniť v prospech dlhopisového dôchodkového fondu.

K bodu F.)
(§123q)

Sporiteľ, ktorý má prerušenú účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu invalidity a ktorý získal obdobie starobného dôchodkového sporenia kratšie ako 10 rokov, môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu zostatku na svojom osobnom dôchodkovom účte v prípade, ak dovŕšil dôchodkový vek alebo ak mu bol Sociálnou poisťovňou priznaný predčasný starobný dôchodok.

K bodu G.)
(§94)

Novou úpravou povinného obsahu výpisu z osobného dôchodkového účtu vyplývajúceho z Novely sa zavádzajú viaceré nové inštitúty, ktoré posilňujú porozumenie sporiteľa v oblasti výkonnosti dôchodkových fondov a výkonnosti referenčných hodnôt, celkovej výšky odplát vyjadrenej v peniazoch, ktoré pripadajú na sporiteľa. Sporiteľ má dokonca právo raz ročne bezplatne požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o písomné vysvetlenie k výpisu zo svojho osobného dôchodkového účtu.

K bodu H.)
(§63e)

V oblasti výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vynaložených na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a na činnosti s tým súvisiace bola novelou zákona zmenená maximálna výška výdavkov na 6% z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá sa nesmie presiahnuť. Ukazovateľ priemernej mesačnej mzdy musí byť vykázaný Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení. Príklad: zmluva o sds uzatvorená v kalendárom roku 2012, priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR vykázaná Štatistickým úradom SR za rok 2010 je 769 eur, 6% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2010 je 46,14 eur.

K bodu I.)
(§123r)

Od 1. apríla 2012 sa ruší povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do: rastového dôchodkového fondu VITAL- rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s a vyváženého dôchodkového fondu BALANS – vyvážený d.f., a.s. V prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky v týchto dôchodkových fondoch, majú sporitelia týchto dôchodkových fondov zo Zákona právo bezodplatne požiadať AEGON, d.s.s., a.s. o prestup do konzervatívneho dôchodkového fondu SOLID – konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s..

 

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba