Cesta:

Informácia o presune úspor

Informácia o presune úspor do garantovaného dôchodkového fondu SOLID ku dňu 30. 04. 2013 podľa zákonom stanovených pravidiel.

Presun dôchodkových úspor sporiteľov do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu – SOLID ku dňu 30. 04. 2013

V zmysle par. 123ai zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") sme ku dňu 30. 04. 2013 presunuli všetky vaše dôchodkové úspory do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu - SOLID:

 • Ak ste ku dňu 29. 04. 2013 sporili v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde - SOLID a
 • do 31. 03. 2013 ste nezaslali do sídla Aegon, d.s.s., a.s., Vyhlásenie v zmysle zákona alebo
 • ste zaslali toto Vyhlásenie do 31. 03. 2013 do sídla Aegon, d.s.s., a.s., avšak potvrdili ste ho podpisom, ktorý nie je v súlade s vaším podpisovým vzorom.

Investovanie dôchodkových úspor do fondu/fondov podľa vášho zadania bolo zachované, ak:

 • ste si zadali investovanie vašich dôchodkových úspor tak, že nemáte 100 % ich hodnoty investovaných do fondu SOLID a
 • do 31. 03. 2013 ste do sídla Aegon, d.s.s., a.s. zaslali Vyhlásenie v zmysle zákona, ktoré bolo potvrdené podpisom podľa vášho podpisového vzoru a
 • máte menej ako 50 rokov (u sporiteľov od 50 rokov veku par. 92 zákona stanovuje pravidlá pre umiestnenie časti alebo všetkých dôchodkových úspor sporiteľa do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu – SOLID).

Postup v prípade, ak máte záujem o zmenu prerozdelenia vašich úspor do dôchodkových fondov podľa vášho želania:

1. Môžete požiadať o zmenu dôchodkového fondu/dôchodkových fondov prostredníctvom listu alebo vyplneného formulára žiadosti o zmenu.

2. Uveďte fond/fondy a percentuálny podiel, pričom
- Môžete zadať najviac 2 fondy, z ktorých jeden musí byť SOLID – dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
- súčet percentuálnych podielov musí byť rovný 100 %.
- Sporitelia od 52 rokov veku musia spĺňať aj zákonom stanovené podmienky na prerozdelenie úspor do fondov (určené v par. 92 zákona).

3. Prestupný deň určte ako ľubovoľný kalendárny deň do budúcnosti (zmena dôchodkového fondu so spätným dátumom vzhľadom na deň doručenia vašej žiadosti do nášho sídla nie je možná).

4. Žiadosť potvrďte podpisom podľa vášho podpisového vzoru.
- Ak ste zmenili priezvisko, žiadosť potvrďte pôvodným aj novým podpisom, pričom môžete uviesť, že ide aj o zmenu podpisového vzoru.
- Ak ste nám ešte neposkytli váš podpisový vzor (sporitelia pridelení Sociálnou poisťovňou), žiadosť potvrďte úradne overeným podpisom alebo podpisom overeným zamestnancom našej spoločnosti.

5. Žiadosť vyplnenú podľa uvedených pokynov zašlite na adresu: Aegon, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba