Cesta:

Kto a ako môže vstúpiť do II. piliera

Prinášame prehľad základných informácií pre klientov, ktorí zvažujú sporiť si na svoj dôchodok v II. pilieri.

kto môže vstúpiť do II. piliera

Kto môže vstúpiť do II. piliera?


V súčasnosti môže vstúpiť do II. piliera a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení2 každý, kto:
 • je mladší ako 35 rokov (pri podpise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení) a zároveň
 • kto má povinnosť platiť dôchodkové poistenie
 • v období od 1.1.2005 do 30.6.2006 bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo denne študoval na strednej alebo vysokej škole a do 31.12.2012 nebol dôchodkovo poistený1 (napr. nebol zamestnanec, nebol SZČO, ktorý si platí odvody do I. piliera, nebol matkou starajúcou sa o dieťa, nebol dobrovoľným platiteľom odvodov do I. piliera) a ak mu dôchodkové poistenie vzniklo po 31.12.2012.

Ako vstúpiť do II. piliera?


Stačí uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, vybrať si dôchodkový fond0 a Aegon sa o ostatné postará. Navštívte niektoré z našich poradenských miest, alebo nás kontaktujte a zabezpečíme všetko potrebné.

  1. <p>Dôchodkový fond je finančný fond, ktorý zriadila dôchodková správcovská spoločnosť a v ktorom sú investované úspory sporiteľov, ktorí sa zúčastňujú starobného dôchodkového sporenia. Je tvorený príspevkami (vrátane penále), majetkom, ktorý DSS doplnila z vlastného majetku do majetku v dôchodkovom fonde s cieľom dosiahnuť zákonom stanovené zhodnotenie tohto majetku, majetkom nadobudnutým z príspevkov a penále, investovaním a výnosmi z tohto majetku. Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje<br />a) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a<br />b) jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.</p> <p>V Aegone sú tri dôchodkové fondy: garantovaný dôchodkový fond SOLID, akciový negarantovaný fond VITAL, indexový negarantovaný fond INDEX.</p>
  2. <p>Je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ako aj právnická osoba.</p>
  3. <p>Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba