Cesta:

Výhody a bezpečnosť sporenia v II. pilieri

Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia (DSS) je postavený na princípe sporenia si na vlastný dôchodok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa0. To znamená, že ste to vy, kto aktívne ovplyvňuje výšku svojho dôchodku.

výhody a bezpečnosť II. piliera

Výhody II. piliera sú široké:


 • úspory na vašom osobnom dôchodkovom účte sú vaše a budú použité iba na váš a žiaden iný dôchodok,
 • peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sú vaším majetkom a sú dediteľné,
 • sami si ovplyvňujete investičnú stratégiu vašich úspor, a tak vo veľkej miere určujete budúcu výšku vašich dôchodkových úspor,
 • sporiť si môžete až v dvoch dôchodkových fondoch súčasne a investičnú stratégiu si nastavujete podľa svojich potrieb,
 • na dôchodok si sporíte z vami odvádzaných odvodov, odvody sa vám nijako nezvýšia a napriek tomu si sporíte na vlastnom účte (neplatíte nič navyše),
 • dlhodobé sporenie a vhodná voľba dôchodkového fondu1 môžu zabezpečiť veľmi atraktívne zhodnotenie,
 • stav vášho dôchodkového účtu je úplne transparentný, kedykoľvek si môžete jednoducho skontrolovať a pravidelne sledovať stav vašich úspor online,
 • v čase, keď pôjdete do dôchodku, nebudete závislý od toho, či vtedy pracujúci občania vyprodukujú dosť zdrojov na vyplácanie dôchodkov, pretože budete mať nasporené svoje vlastné úspory,
 • pri odchode do dôchodku si budete môcť časť úspor, ktorá presiahne zákonom stanovenú hranicu, vybrať v hotovosti,
 • dôchodok si môžete zvýšiť uhrádzaním dobrovoľných príspevkov.

Aegon má takmer 200 ročné celosvetové skúsenosti v správe financií. Dnes sa staráme o dôchodok viac ako 140 000 slovenských sporiteľov3, ktorým spravujeme majetok v hodnote vyše 690 miliónov eur.                                                        

Bezpečnosť vašich úspor vždy na prvom mieste


V Aegone sú vaše úspory v správe profesionálov, pričom majetok Aegonu a úspory sporiteľov sú účtovne oddelené. DSS pri správe peňazí sporiteľov podlieha prísnej zákonnej kontrole, ktorá má 5 stupňov:

1. Dohľad a kontrola Národnej banky Slovenska,
2. Dohľad a kontrola depozitára UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
3. Nezávislý audítor, ktorého výber schvaľuje Národná banka Slovenska – PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.,
4. Vnútorná, nezávisle pôsobiaca kontrola,
5. Samotný sporiteľ2 a jeho možnosť kedykoľvek si skontrolovať stav svojho osobného dôchodkového účtu prostredníctvom internetu alebo zavolaním na Centrum služieb zákazníkom Aegon.

  1. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>
  2. <p>Dôchodkový fond je finančný fond, ktorý zriadila dôchodková správcovská spoločnosť a v ktorom sú investované úspory sporiteľov, ktorí sa zúčastňujú starobného dôchodkového sporenia. Je tvorený príspevkami (vrátane penále), majetkom, ktorý DSS doplnila z vlastného majetku do majetku v dôchodkovom fonde s cieľom dosiahnuť zákonom stanovené zhodnotenie tohto majetku, majetkom nadobudnutým z príspevkov a penále, investovaním a výnosmi z tohto majetku. Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje<br />a) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a<br />b) jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.</p> <p>V Aegone sú tri dôchodkové fondy: garantovaný dôchodkový fond SOLID, akciový negarantovaný fond VITAL, indexový negarantovaný fond INDEX.</p>
  3. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>
  4. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba