Cesta:

Prehodnoťte vaše staré poistenie

Máte staršie poistenie domu, bytu alebo domácnosti? Prehodnoťte ho a začnite šetriť.

Mnohí ľudia nevedia, čo vlastne majú poistené, a sú veľmi nepríjemne prekvapení, keď im poisťovňa nechce preplatiť napr. náhradu za škodu po vytopení susedov či poškodenie vecí v domácnosti.

Prehodnoťte svoje staré poistenie

Staršie poistné zmluvy sú často uzatvorené na nízke poistné sumy alebo kryjú iba niektoré riziká3. Do domácnosti môže pribudnúť nové zariadenie, ktoré nie je zahrnuté v pôvodnej poistnej zmluve. Klientovi tak v prípade škody nebude vyplatená náhrada v plnej výške, prípadne bude táto náhrada odmietnutá úplne.

V Aegone vám pomôžeme správne nastaviť aktuálne poistné sumy. Vďaka automatickej indexácii0 vám budeme tieto sumy pravidelne upravovať tak, aby zohľadňovali vývoj cien na trhu. Predídete tak nepríjemným sklamaniam pri vyplácaní poistného plnenia2.

 Kalendár


Svoje poistenie so súčasnou poisťovňou môžete ukončiť iba
k určitému termínu.
Do vašej súčasnej poisťovne treba doručiť výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Inak bude vaša zmluva automaticky predĺžená.

Výpoveď vašej starej poistky však môžete do poisťovne poslať aj skôr ako 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zároveň si môžete uzatvoriť nové poistenie s odloženým dátumom začiatku. Poistné obdobie1 začne v deň, keď sa vám staré poistenie skončí.
Vzor ako napísať výpoveď vašej starej poistky nájdete tu: Vzor vypovede.doc

Svoje staré poistenie tak zmeníte, keď vám to najviac vyhovuje a využijete tiež akciu so zľavou na DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím, ktorá má limitované trvanie.

  1. <p>Forma ochrany poistenia pred infláciou. Indexáciou sa zvyšujú poistné sumy a poistné. Informáciu o možnosti indexácie poisťovňa zasiela najneskôr 2 mesiace pred výročím poistenia (v prípade neživotného poistenia 2 mesiace pred ukončením technického roka). Ak sa klient rozhodne pre odmietnutie, musí to poisťovni oznámiť.</p>
  2. <p>Obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa uhrádza bežné poistné (mesačne, štvrťročne,polročne, ročne).</p>
  3. <p>Ak dôjde k poistnej udalosti podľa poistných podmienok, poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie v zmysle poistných podmienok, a to bez zbytočného odkladu po ukončení vyšetrenia poistnej udalosti.</p>
  4. <p>V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.<br />Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.<br />Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.<br />Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.<br />Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.<br />Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.<br />Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.<br />Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba