Cesta:

Identifikácia a overenie identifikácie klienta

V tejto časti sú stanovené pravidlá spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len ako „Poisťovňa“) v oblasti identifikácie a overenia identifikácie klienta Poisťovne.

Definícia pojmov v oblasti identifikácie a overenia identifikácie klienta Poisťovne

Klient – za klienta sa na účely identifikácie a overenia identifikácie považuje:
a) Poistník (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné)
b) Oprávnená osoba (fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie),
c) Splnomocnenec – osoba, ktorá je splnomocnená na zastupovanie poistníka/oprávnenej osoby

Zákon o poisťovníctve – zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon o AML - zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Identifikácia - identifikáciou sa v zmysle Zákona o poisťovníctve v spojení so Zákonom o AML rozumie:
a) pri Klientovi fyzickej osobe zistenie jeho mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u Klienta fyzickej osoby - podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) pri Klientovi právnickej osobe zistenie jeho názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Klient právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Klienta právnickej osoby,
c) pri Klientovi, ktorý je zastúpený na základe splnomocnenia, zistenie Klientových identifikačných údajov podľa písm. a) vyššie (ak sa jedná o Klienta fyzickú osobu) alebo písm. b) (ak sa jedná o Klienta právnickú osobu) a zároveň zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Klienta právnickej osoby alebo Klienta fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písm. a) vyššie,
d) pri maloletom Klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie jeho mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého Klienta a jeho zákonného zástupcu.

Overenie identifikácie - overením identifikácie sa v zmysle Zákona o poisťovníctve v spojení so Zákonom o AML rozumie:
a) pri Klientovi fyzickej osobe overenie jeho identifikačných údajov v jeho doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby Klienta fyzickej osoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti; u Klienta fyzickej osoby - podnikateľa aj overenie údajov na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Klient fyzická osoba - podnikateľ zapísaný,
b) pri Klientovi právnickej osobe overenie jeho identifikačných údajov na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Klient právnická osoba zapísaná, a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Klienta právnickej osoby v rozsahu jeho identifikačných údajov (meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti), a to všetko za jej fyzickej prítomnosti, a overenie oprávnenia konať v mene Klienta právnickej osoby,
c) pri Klientovi, ktorý je zastúpený na základe splnomocnenia, overenie jeho identifikačných údajov na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom, úradného registra alebo inej úradnej evidencie a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe splnomocnenia v rozsahu údajov v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti,
d) pri maloletom Klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby prítomného zákonného zástupcu maloletého s podobou v jeho doklade totožnosti.

Poisťovňa je povinná identifikovať a overiť identifikáciu Klienta
a) v rámci procesu uzatvorenia poistných zmlúv,
b) v rámci uskutočnenia zmien na poistnej zmluve (zmena poistníka, zmena osobných a kontaktných údajov poistníka/poisteného, zmena oprávnenej osoby, zmena investičnej stratégie, zmena výšky poistného a/alebo poistnej sumy),
c) pred výplatou finančných prostriedkov z poistnej zmluvy, ktorých hodnota presiahne 2.000,- EUR,
d) pri poistnej udalosti,
e) v ďalších prípadoch stanovených Zákonom o AML a/alebo Zákonom o poisťovníctve.

Overenie identifikácie Klienta je oprávnený vykonať:
a) finančný agent Poisťovne,
b) zamestnanec Poisťovne,
c) notár, matrika, obecný úrad za poplatok (v danom prípade sa jedná o legalizáciu, t.j. úradné overenie podpisu Klienta, kedy sa overuje nielen pravosť podpisu Klienta, ale aj jeho totožnosť).

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba