Cesta:

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie, ktoré vám a vašim najbližším zabezpečí výhodnú a spoľahlivú poistnú ochranu. Navyše máte možnosť dobrovoľne sporiť a vyberať úspory kedykoľvek a bez poplatku.

budúcnosť komplet

BUDÚCNOSŤ KOMPLET, rizikové životné poistenie s voliteľným investovaním do fondov

Aegon pre vás pripravil riešenie, ktoré vám umožní myslieť dopredu a zachovať kvalitnú životnú úroveň pre vašich blízkych.
Rizikové životné poistenie BUDÚCNOSŤ KOMPLET je jedinečný produkt, pomocou ktorého môžete zabezpečiť poistnú ochranu nielen pre vás, ale aj pre celú vašu rodinu v prípade neočakávaných udalostí. Ponúka vám aj možnosť dobrovoľného sporenia a investovania s možnosťou výberu nasporených prostriedkov kedykoľvek a bez poplatku.

Produkt vhodný pre:

 • všetkých, ktorí chcú hlavne poistenie bez dodatočných výdavkov a poplatkov;
 • klientov, ktorí si chcú sporiť a vyberať úspory dobrovoľne a kedykoľvek;
 • živiteľov rodín, ktorí chcú zachovať kvalitnú životnú úroveň svojich blízkych aj v prípade neočakávaných udalostí.

Výhody produktu:

 • výhodná a komplexná poistná ochrana
 • odmena za zdravý životný štýl v rámci programu Aegon beneFIT
 • zľavy za výšku poistného a za frekvenciu platenia
 • na jednej zmluve môže byť poistených až 7 ľudí
 • dobrovoľná možnosť kedykoľvek investovať:
     - formou mimoriadneho poistného2 s nízkym poplatkom
     - jednorazovo alebo pravidelne
     - výber možný kedykoľvek bez poplatkov
 • možnosť nastaviť a kedykoľvek upraviť poistnú ochranu podľa aktuálnych potrieb
 • možnosť rozšíriť poistnú ochranu pre prípad úrazu, operácie, hospitalizácie, invalidity i choroby, zľavy až 55 % pre úrazové poistenie detí
 • výplata prostriedkov vami určeným osobám bez dedičského konania
 • jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy4 aj bez skúmania zdravotného stavu

Istotu sebe aj blízkym

cycling family30 ročný Rasťo má manželku Andrejku a dve deti, na ktorých mu veľmi záleží. Nedávno si zriadili vlastné bývanie, na ktoré si zobral hypotéku na 20 rokov. Keďže je hlavným živiteľom rodiny, musí myslieť aj na povinnosti a finančné záväzky.
Rasťo sa bojí, že ak by sa mu prihodilo to najhoršie, jeho rodina by prišla o bývanie a jeho deti o možnosť kvalitného štúdia. Rasťo zvažoval rôzne alternatívy ako najlepšie ochráni svoju rodinu a nakoniec sa rozhodol pre produkt BUDÚCNOSŤ KOMPLET. Zaujala ho možnosť poistiť všetkých členov rodiny na jednej zmluve s výhodnými zľavami.
Vybral si poistenie na úmrtie s poistnou sumou3 4 000 €, s ktorou pokryje študijné náklady pre jeho deti a doplnkové pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou1 vo výške 30 000 €, ktorá bude stačiť na pokrytie úveru. Rasťo chce zabezpečiť pravidelný príjem aj v prípade, ak by bol dlhšiu dobu práceneschopný, preto si uzavrel aj doplnkové poistenie0 práceneschopnosti. Už pri pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 28 dní sa mu vyplatí spätne od prvého dňa za každý deň pracovnej neschopnosti 15 €.
Rasťova manželka je náchylná na choroby, preto jej zvolil doplnkové poistenie závažných chorôb, kde pri diagnostikovaní jednej z 32 závažných chorôb jej bude vyplatených až 7 000 €. Andrejka si navyše zvolila aj unikátne doplnkové poistenie závažných chorôb pre ženy. Rasťove deti 5 ročný Milanko a 3 ročná Agátka sú vo veku, keď chcú objavovať nepoznané a majú veľa energie na nové dobrodružstvá, pri ktorých sa im môže stať každú chvíľu nejeden úraz. Rasťo sa rozhodol uzavrieť obom doplnkové poistenie dennej dávky za liečbu úrazu. Úraz si veľakrát vyžaduje istý čas doby liečby a za každý deň sa im vyplatí 10 €.
Rasťo už môže pokojne spávať a venovať sa naplno svojej rodinke, konečne má istotu, že je o jeho rodinu a majetok dobre postarané. Zodpovednému oteckovi a manželovi bude na takéto kompletné poistenie celej rodiny stačiť iba 31,5 € mesačne.
Tento príklad slúži len na ilustračné účely produktu BUDÚCNOSŤ KOMPLET a údaje v ňom uvedené sú nezáväzné a nepredstavujú žiadne záruky zo strany poisťovne.

 

Dohodnite si stretnutie

  1. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
  2. <p>Klesajúca poistná suma je dohodnutá v poistnej zmluve. Suma sa znižuje o čiastku stanovenú ako podiel poistnej sumy a poistnej doby platných v čase uzavretia doplnkového poistenia. Znižovanie je vykonávané na každom výročí Doplnkového poistenia. V prípade vzniku poistnej udalosti je vždy vyplatená aktuálna poistná suma.</p>
  3. <p>Poistné, ktoré poistník môže zaplatiť kedykoľvek nad rámec bežného poistného, ak je to určené v OPP. Zaplatenie mimoriadneho poistného má za následok zvýšenie hodnoty osobného konta. Zaplatením mimoriadneho poistného nedochádza k zmene poistných súm hlavného poistenia ani pripoistení, ani k zániku povinnosti poistníka platiť bežné poistné.</p>
  4. <p>Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.</p>
  5. <p>Je dvojstranný právny úkon, ktorým sú dohodnuté podmienky poistenia, najmä povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné za poistnú ochranu.</p>