Cesta:

Kalkulačka Aegon beneFIT

Aegon beneFIT je názov bonusového programu, ktorý odmení klientov so zdravým a aktívnym životným štýlom. Ľudia, ktorí športujú, získajú od poisťovne Aegon finančný bonus.

Každý klient, ktorý si uzavrie jedno z piatich doplnkových poistení a preukáže, že sa venuje športovej činnosti, môže získať bezplatné navýšenie poistnej sumy o 20 percent. Účasť v programe Aegon beneFIT môže získať klient, ktorý vykonáva pohybovú športovú činnosť ako amatér, registrovaný športovec alebo rekreačný športovec (nie profesionálny športovec). Ak klient prejaví záujem využiť bonusový program Aegon beneFIT, musí poisťovni zdokladovať výkon športovej činnosti.


Čo musí urobiť existujúci klient, aby získal Aegon beneFIT 

• Uzavrieť si niektoré z doplnkových poistení pomocou tlačiva Žiadosť o zmenu :
   - Doplnkové poistenie úmrtia (PÚ18)
   - Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (PÚK16)
   - Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatou (IJV)
   - Doplnkové poistenie invalidity od 41 % a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (IUK41)
   - Doplnkové poistenie invalidity od 71 % a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (IUK71) 
• Doložiť doklad, preukazujúci vykonávanie športovej činnosti
• Splniť podmienky pre zaradenie do programu

Dokladovanie športovej činnosti po 3 rokoch trvania Aegon beneFIT

  • Poistná doba krytia Aegon beneFIT je 3 roky. V prípade predĺženia bude poistná doba krytia Aegon beneFIT totožná s poistnou dobou doplnkového poistenia, ku ktorému sa Aegon beneFIT viaže.
  • Poisťovňa má právo predĺžiť krytie Aegon beneFIT pre poisteného, ak poistený najneskôr do konca poistnej doby tohto krytia, písomne preukáže vykonávanie športovej činnosti dokladmi (nie staršími ako 3 mesiace) a zároveň spĺňa všetky podmienky poistného krytia Aegon beneFIT.
  • Preukázanie vykonávania športovej činnosti je možné vykonať pomocou tlačiva:
    Žiadosť o predĺženie poistného krytia Aegon beneFIT

Nový klient, ktorý má záujem o Aegon beneFIT

Dohodnite si stretnutie