Cesta:

Doplnkové poistenia

Choroba alebo úraz predstavuje nielen fyzickú či psychickú záťaž, ale často aj finančnú. Vaše príjmy sa počas tohto obdobia znižujú a navyše môžete potrebovať financie na rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, nákup liekov...

Vyberte si zo širokej ponuky doplnkových poistení2:

Zvýšená poistná ochrana pre prípad úmrtia

Doplnkové poistenie0 úmrtia

Kryje riziko20 poistnej udalosti14, ktorou je úmrtie poisteného9 z akéhokoľvek dôvodu (úraz, choroba, prirodzená smrť) počas poistnej doby doplnkového poistenia. Poistným plnením18 je poistná suma10 dohodnutá v poistnej zmluve. Zvyšuje poistné plnenie17 z hlavného poistenia5

Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu

Zabezpečí vyplatenie poistnej sumy12 oprávneným osobám v prípade smrteľného úrazu.

Doplnkové poistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody

Za veľmi výhodnú cenu poskytuje poistnú ochranu pre prípad úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody.

Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou116

Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou zabezpečí poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného a je veľmi vhodným typom krytia na zabezpečenie úveru. Poistná suma sa počas poistnej doby znižuje, čím napodobňuje priebeh vývoja nesplatenej časti úveru. Výšku poistnej sumy je možné si prispôsobiť od 1 300 € až do 235 000 €.

Zvýšená poistná ochrana pre prípad invalidity

NOVINKA: Doplnkové poistenie invalidity s rentovu výplatou 

Toto doplnkové poistenie  je ideálne pre klientov, ktorí sa obávajú poklesu životnej úrovne súvisiacej s výpadkom príjmu pri invalidite. V prípade priznania  invalidity vám bude poisťovňa pravidelne vyplácať mesačnú rentu v dohodnutej výške a to môže byť  až do veku 65 rokov. Počas vyplácania renty vaše doplnkové poistenie stále trvá a platenie poistného za toto poistenie  na seba preberá poisťovňa. Doplnkové poistenie sa ponúka v dvoch variantoch – a to s rentovou výplatou pri invalidite od 41 % alebo invalidite  od 71 %.  Výhodou tohto poistenia je i krytie duševných chorôb, ktoré sú druhou najčastejšou príčinou invalidity  a plnenie vopred vyplácané  ešte pred priznaním invalidity Sociálnou poisťovňou. 

NOVINKA: Doplnkové poistenie invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou 

Poistenie sa odporúča ako vhodné riešenie k zabezpečeniu existujúcich úverov či hypoték. V prípade poistnej udalosti  úmrtia alebo invalidity pomôže  plnenie vašej rodine splatiť existujúce finančné záväzky.  Výšku poistnej sumy je možné  si nastaviť podľa vlastného uváženia od 1 300 € až do 230 000 €. Poistná suma sa počas poistnej doby znižuje, čím napodobňuje priebeh vývoja nesplatenej časti úveru.  Poistenie je kombináciou dvoch rizík: úmrtia a invalidity  (opäť v dvoch variantoch od 41 % a od 71 %).  Aj pri tomto doplnkovom poistení  je možnosť vyplatiť plnenie vopred  v prípade diagnostikovania niektorého ochorenia až 25 % z poistnej sumy ešte pred priznaním invalidity Sociálnou poisťovňou.  Poisťovňa Aegon navyše ponúka i špeciálny bonus v podobe bezplatného navýšenia poistnej sumy o 20 % pre klientov, ktorí sa aktívne venujú športovej činnosti.  

Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatou

Výhodné doplnkové poistenie, ktoré poskytuje krytie v prípade zníženej schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o 41 % a viac. Poistná suma je vyplatená jednorazovo v závislosti od výšky percenta zníženej schopnosti vykonávať pracovnú činnosť. Je vhodnou alternatívou pre individuálnych klientov, ktorí chcú byť chránení v prípade vzniku invalidity alebo živiteľov rodín, pre ktorých je najdôležitejšie nestratiť príjem v prípade neočakávanej udalosti.
Tento druh doplnkového poistenia odporúčame našim klientom najmä z hľadiska krytia širokého zoznamu trvalých následkov úrazu a choroby. V prípade poistnej udalosti doplnkové poistenie nahrádza stratu reálneho príjmu, poskytuje krytie v prípade invalidity a klient je zároveň oslobodený od platenia poistného za toto doplnkové poistenie.

Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného

V prípade priznania invalidného dôchodku poisťovňa na seba preberie povinnosť platiť poistné za hlavné poistenie4 a doplnkové poistenia za vás.

Doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity

V prípade priznania invalidného dôchodku poisťovňa na seba preberie povinnosť platiť poistné za hlavné poistenie za vás.

Zvýšená poistná ochrana pre prípad úrazu

Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu

V prípade poistnej udalosti z dôvodu úrazu sa plní % z poistnej sumy doplnkového poistenia podľa príslušnej tabuľky náhrad.

Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením

Vzťahuje sa na závažné trvalé poškodenia zdravia následkom úrazu. Pri výplate poistného plnenia19 za príslušný následok úrazu sa poskytne plnenie, ktorého výška sa progresívne zvyšuje v závislosti od rozsahu následku, a to až do 600 % poistnej sumy.

Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu

Je kompenzáciou vo forme denného odškodného za príslušný čas liečby následku úrazu. Výplata poistného plnenia nie je podmienená práceneschopnosťou ani hospitalizáciou.

Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS

Je kompenzáciou vo forme denného odškodného za príslušný čas liečby následku úrazu. Výplata poistného plnenia nie je podmienená práceneschopnosťou ani hospitalizáciou. Počas doby trvania hospitalizácie je poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej dennej dávky.

Zvýšená poistná ochrana detí pre prípad úrazu

Doplnkové poistenia ponúkajú možnosť poistiť až 5 detí na jednej zmluve, pritom nemusí ísť o vlastné či osvojené deti, ale aj vnúčatá, synovcov, netere alebo krstné deti. Deti poistené jednou zmluvou nemusia byť dokonca ani navzájom príbuzné. Pre doplnkové poistenia pre prípad úrazu pre deti je možné získať zaujímavé zľavy.

Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu

Detská zľava vo výške 55 % z poistného za doplnkové poistenie. Platí pre deti vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov vrátane.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu úrazu sa plní % z poistnej sumy doplnkového poistenia podľa príslušnej tabuľky náhrad.

Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením

Detská zľava vo výške 55 % z poistného za doplnkové poistenie. Platí pre deti vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov vrátane.

Vzťahuje sa na závažné trvalé poškodenia zdravia následkom úrazu. Pri výplate poistného plnenia za príslušný následok úrazu sa poskytne plnenie, ktorého výška sa progresívne zvyšuje v závislosti od rozsahu následku, a to až do 600 % poistnej sumy.

Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS

Detská zľava vo výške 40 % z poistného za doplnkové poistenie. Platí pre deti vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov vrátane.

Je kompenzáciou vo forme denného odškodného za príslušný čas liečby následku úrazu. Výplata poistného plnenia nie je podmienená práceneschopnosťou ani hospitalizáciou. Počas doby trvania hospitalizácie je poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej dennej dávky.

Zvýšená poistná ochrana pre prípad choroby

NOVINKA

Doplnkové poistenie najčastejších závažných chorôb

Zabezpečí poistné krytie v prípade diagnostikovania niektorej z najčastejších chorôb: zhubné nádorové ochorenie, infarkt srdcového svalu, mozgová príhoda a skleróza multiplex. Poistné plnenie je poskytnuté v dvoch variantoch: 25 % poistnej sumy pre menej závažný stav alebo 100 % poistnej sumy pre veľmi závažný stav. V prípade poistnej udalosti pre menej závažný stav poistenie nezaniká ale pokračuje ďalej, až kým nie je vyplatených 100 % poistnej sumy.

NOVINKA

Doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov

Existujú desiatky diagnóz, ktoré spôsobujú závažné následky na zdraví človeka. Voliteľné doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov je možné si prikúpiť k doplnkovému poisteniu1 najčastejších chorôb. Hlavnú výhodu, ktorú nové poistenie prináša je, že poistné plnenie je poskytnuté vzhľadom na následky ochorení a tiež úrazov, vďaka čomu zabezpečí krytie neobmedzeného počtu ochorení. Následky sa týkajú vážneho obmedzenia hybnosti, zlyhávania orgánov, rizikových operácií, poškodenia zraku, sluchu, reči, straty funkcie končatín a iné. Súčasťou tohto doplnkového poistenia je unikátne krytie neplodnosti pre poistenú osobu a následné poskytnutie poistného plnenia v prípade prvého výkonu umelého oplodnenia preplateného zdravotnou poisťovňou u poistenej osoby alebo jej partnerky.

Doplnkové poistenie závažných chorôb II

Vysoké riziko ohrozenia zdravia súvisí najmä s aktuálnymi civilizačnými ochoreniami, ktoré si vyžadujú dlhodobú liečbu, následnú rekonvalescenciu a okamžité finančné zdroje. Pri diagnostikovaní niektorej zo závažných chorôb vám vyplatíme dohodnutú poistnú sumu13.

Doplnkové poistenie závažných chorôb pre ženy

Unikátne doplnkové poistenie, ktoré poskytuje vyplatenie poistného plnenia v prípade diagnostikovania tzv. karcinómu in situ prsníka alebo ženských pohlavných orgánov, ktoré sú veľmi často odhalené práve na preventívnych gynekologických prehliadkach.

Doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov

Poskytuje zvýšenú ochranu v prípade ochorení, akými  je rakovina prostaty a rakovina hrubého čreva alebo konečníka, a ktorými sú vo zvýšenej miere vystavení muži. Práve rakovina hrubého čreva, konečníka a prostaty tvorí 31 % všetkých onkologických ochorení u mužov na Slovensku. Poistenie je možné dojednať spolu s doplnkovým poistením3 závažných chorôb. Doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov zvyšuje ostražitosť verejnosti voči mužským ochoreniam, motivuje klienta k preventívnym prehliadkam a chráni pacienta už v počiatočnom štádiu ochorenia. Doplnkové poistenie nahradí stratu príjmu poisteného počas liečby a to tým, že poskytuje jednorazové poistné plnenie vo výške 20 % poistnej sumy z doplnkového poistenia Závažných chorôb. Vyplatenie poistného plnenia tak pomôže zmierniť ťažkosti súvisiace s ochorením.

Doplnkové poistenie závažných chorôb pre deti

Poskytuje poistné plnenie pri závažných ochoreniach detí. Široký zoznam 19 chorôb je prispôsobený detských ochoreniam. Doplnkové poistenie umožňuje poistiť až 5 detí na jednu poistnú zmluvu16. Výplata poistného plnenia pomáha klientom zmierniť ťažkosti v súvislosti s ochorením dieťaťa a nahrádza stratu príjmu rodičov. Dohodnutá poistná suma je vyplatená v prípade diagnostikovania niektorého zo zoznamu ochorení (viď všeobecné poistné podmienky21).

Doplnkové poistenie operácie v dôsledku choroby

Poskytuje poistné plnenie v prípade ochorenia, ktoré si na svoju liečbu vyžaduje operatívny zákrok. Kryje široký rozsah operácií vrátane bežných operácií, ako napríklad odstránenie kŕčových žíl, slepého čreva, žlčníka, odstránenie mandlí a podobne.

Zvýšená poistná ochrana pre prípad úrazu a choroby

Doplnkové poistenie hospitalizácie

V prípade, ak vás zaskočí choroba alebo úraz, ktoré si vyžadujú krátkodobú či dlhodobejšiu hospitalizáciu, poskytneme vám denné odškodné za každý deň hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Zabezpečíte si tak kompenzáciu znížených príjmov či dodatočných výdavkov. Poisťujeme hospitalizáciu v rámci celej Európskej únie.

Doplnkové poistenie práceneschopnosti

Doplnkové poistenie práceneschopnosti poskytne poistné plnenie vo forme dohodnutej dennej dávky v prípade práceneschopnosti poisteného. Poistné plnenie je možné použiť na pokrytie liečebných, ale aj bežných výdavkov akými sú nájom, splátky hypotéky, účty či leasing. Výšku dennej dávky si poistený8 vie nastaviť od 3 € do 100 €. Výhodou doplnkového poistenia je, že poistné plnenie je vyplácané spätne od 1. dňa práceneschopnosti. Maximálny limit poistného plnenia7 na jednu poistnú udalosť15 je až 600 dní a klient má možnosť si vybrať z dvoch typov doplnkového poistenia: od 28 dní alebo od 56 dní.

 
 1. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
 2. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
 3. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
 4. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
 5. <p>Poistenie, ktoré je možné uzavrieť aj samostatne bez uzavretia iných poistení.</p>
 6. <p>Poistenie, ktoré je možné uzavrieť aj samostatne bez uzavretia iných poistení.</p>
 7. <p>Klesajúca poistná suma je dohodnutá v poistnej zmluve. Suma sa znižuje o čiastku stanovenú ako podiel poistnej sumy a poistnej doby platných v čase uzavretia doplnkového poistenia. Znižovanie je vykonávané na každom výročí Doplnkového poistenia. V prípade vzniku poistnej udalosti je vždy vyplatená aktuálna poistná suma.</p>
 8. <p>Najvyššia hranica poistného plnenia.</p>
 9. <p>Je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ako aj právnická osoba.</p>
 10. <p>Je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ako aj právnická osoba.</p>
 11. <p>Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.</p>
 12. <p>Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.</p>
 13. <p>Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.</p>
 14. <p>Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.</p>
 15. <p>Náhodná udalosť definovaná v poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach, ktorá nastala počas trvania poistenia, pri ktorej poisťovňa poskytne dohodnuté poistné plnenie.</p>
 16. <p>Náhodná udalosť definovaná v poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach, ktorá nastala počas trvania poistenia, pri ktorej poisťovňa poskytne dohodnuté poistné plnenie.</p>
 17. <p>Je dvojstranný právny úkon, ktorým sú dohodnuté podmienky poistenia, najmä povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné za poistnú ochranu.</p>
 18. <p>Ak dôjde k poistnej udalosti podľa poistných podmienok, poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie v zmysle poistných podmienok, a to bez zbytočného odkladu po ukončení vyšetrenia poistnej udalosti.</p>
 19. <p>Ak dôjde k poistnej udalosti podľa poistných podmienok, poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie v zmysle poistných podmienok, a to bez zbytočného odkladu po ukončení vyšetrenia poistnej udalosti.</p>
 20. <p>Ak dôjde k poistnej udalosti podľa poistných podmienok, poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie v zmysle poistných podmienok, a to bez zbytočného odkladu po ukončení vyšetrenia poistnej udalosti.</p>
 21. <p>V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.<br />Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.<br />Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.<br />Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.<br />Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.<br />Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.<br />Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.<br />Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.</p>
 22. <p>Zovšeobecnené podmienky pre určité odvetvie alebo určitý druh poistenia. Sú to najmä podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristika pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistné plnenie, podmienky a výška platenia poistného a pod.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba