Cesta:

Doplnkové poistenie invalidity

Poistenie invalidity sa stáva kľúčovým krokom k zabezpečeniu budúcnosti každej rodiny. Už aj nižšia forma invalidity vás môže pripraviť o možnosť pracovať a zarábať. Je dobré mať riešenie, ktoré vám v ťažších časoch pomôže.

invalidita

invalidita

ikona

Mesačná renta na zachovanie 
životnej úrovne pri možnom
výpadku príjmu 

ikona

Splatenie spotrebných úverov, 
hypotéky a iných záväzkov

ikona


Pokrytie nákladov na úpravu bývania,
invalidný vozík, rekvalifikáciu...

ikona

Preberieme za vás platenie
životného poistenia 

 

I. Doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatou

V prípade, že sa stanete invalidný, budeme vám vyplácať mesačnú rentu v dohodnutej výške až po váš odchod do dôchodku (max. do veku 65 rokov) 

  • Sám si zvolíte výšku mesačnej renty.invalidita
  • Počas obdobia, v ktorom vám vyplácame mesačnú rentu, vaše doplnkové poistenie stále trvá a platenie poistného za toto riziko počas obdobia invalidity preberá na seba poisťovňa.
  • Ak by ste vyzdraveli a prestali byť invalidný, poistné krytie nestrácate a zostávate poistený aj naďalej. V prípade, ak by znova prišlo k poklesu vašej schopnosti pracovať, začneme vám rentu znova vyplácať.

Toto doplnkové poistenie je ideálne pre klientov, ktorí sa obávajú poklesu životnej úrovne súvisiacej s výpadkom príjmu pri invalidite.


Dva varianty doplnkového poistenia: 
 

ikona

Doplnkové poistenie invalidity od 41 % s rentovou výplatou
Ak sa zníži vaša schopnosť pracovať o 41 % a viac, budeme vám vyplácať dohodnutú mesačnú rentu.

ikonaDoplnkové poistenie invalidity od 71 % s rentovou výplatou
Mesačnú rentu vám budeme vyplácať v prípade, že sa zníži vaša schopnosť pracovať o 71 % a viac.


  • Na jednej poistnej zmluve si môžete uzavrieť oba varianty.
  • V prípade, ak máte na zmluve oba varianty a vaša schopnosť pracovať sa zníži o 71 % a viac, získate dve mesačné renty.

Bližšie informácie o výhodách tohto poistenia

NAJŠIRŠIE KRYTIE
Najkomplexnejšie krytie pre prípad chorôb a úrazov, ktoré pokrýva najviac diagnóz a úrazov.
 
KRYJEME AJ DUŠEVNÉ CHOROBY
U nás ste poistený aj pre prípad duševných chorôb a porúch správania. Tie sú druhou najčastejšou príčinou invalidity.
 
MESAČNÁ RENTA AŽ DO DÔCHODKU
Vyplácanie mesačnej renty až do odchodu do dôchodku, maximálne do veku 65 rokov.
 
FÉROVÁ ČAKACIA DOBA
Čakacia doba 18 mesiacov od uzatvorenia poistenia sa pri chorobách vzťahuje na priznanie invalidity sociálnou poisťovňou, nie na diagnostikovanie ochorenia.

POISTNÉ PLNENIE VOPRED
So začiatkom vyplácania mesačnej renty pri vybraných diagnózach nebudeme čakať na rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity. V praxi to trvá aj 18 mesiacov. Mesačnú rentu vám pri mnohých diagnózach začneme vyplácať už 6 mesiacov po diagnostikovaní a pretrvávaní choroby a vyplácame ju až 12 mesiacov pred rozhodnutím Sociálnej poisťovne.


II. Doplnkové poistenie invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou

Predstavuje ideálne riešenie na zabezpečenie existujúcich úverov či hypoték v prípade invalidity alebo úmrtia.   

  • Stačí si správne nastaviť poistnúinvalidita sumu a váš úver budete mať stále zabezpečený. V prípade poistnej udalosti sa splatí z poistenia, čím vyrovnáte všetky svoje existujúce finančné záväzky
  • Poistná suma sa počas poistnej doby znižuje, čím napodobňuje priebeh vývoja nesplatenej časti úveru.
  • Výšku poistnej sumy je možné si nastaviť podľa vlastného uváženia od 1 300 € až do 230 000 €.


Dva varianty doplnkového poistenia: 

ikona

Doplnkové poistenie invalidity od 41 % a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
V prípade vašej invalidity od 41 % do 70 % preberieme pri tomto doplnkovom poistení platenie poistného za vás.

Výška poistného plnenia: 

Diagnostikovanie ochorenia zo zoznamu 30 diagnóz 25 % z aktuálnej poistnej sumy
Invalidita od 41 % do 70 % 60 % z aktuálnej poistnej sumy
Invalidita od 71 % a viac 100 % z aktuálnej poistnej sumy
Úmrtie 100 % z aktuálnej poistnej sumy

ikona


Doplnkové poistenie invalidity od 71 % a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
V prípade vašej invalidity od 71 % preberieme pri tomto doplnkovom poistení platenie poistného za vás.

Výška poistného plnenia:

Diagnostikovanie ochorenia zo zoznamu 15 diagnóz 25 % z aktuálnej poistnej sumy 
Invalidita od 71 % a viac 100 % z aktuálnej poistnej sumy
Úmrtie  100 % z aktuálnej poistnej sumy

Bližšie informácie o výhodách tohto poistenia

NAJŠIRŠIE KRYTIE
Najkomplexnejšie krytie pre prípad chorôb a úrazov, ktoré pokrýva najviac diagnóz a úrazov spolu s poistným krytím na úmrtie. 

KRYJEME AJ DUŠEVNÉ CHOROBY
U nás ste poistený aj pre prípad duševných chorôb a porúch správania. Tie sú druhou najčastejšou príčinou invalidity.

BENEFIT ZA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ STÝL
Pre všetkých, ktorí sa venujú športovej činnosti, máme pripravené bezplatné navýšenie poistnej sumy o 20 percent. 

POISTNÉ PLNENIE VOPRED
Pri mnohých diagnózach nebudeme čakať na rozhodnutie sociálnej poisťovne, ktoré môže trvať dlho. 25% z aktuálnej poistnej sumy vám pošleme skôr a to šesť mesiacov po diagnostikovaní a pretrvávaní choroby.

FÉROVÁ ČAKACIA DOBA 
Pri chorobách sa čakacia doba 18 mesiacov od uzatvorenia poistenia vzťahuje na priznanie invalidity sociálnou poisťovňou, nie na diagnostikovanie ochorenia.

Ďalšie možnosti poistenia invalidity

Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatou
• Ak sa zníži vaša schopnosť pracovať o 41 % a viac, jednorazovo vám vyplatíme poistné plnenie. Jeho výška bude stanovená v závislosti od výšky percenta zníženej schopnosti vykonávať pracovnú činnosť.
• Je vhodnou alternatívou na pokrytie vyšších jednorazových nákladov na úpravu bývania, invalidný vozík, rekvalifikáciu...
• Ocenia ho tiež živitelia rodín, pre ktorých je najdôležitejšie vykrytie výrazného výpadku príjmov v prípade, že zostanú invalidní.  
• V prípade invalidity preberieme platenie poistného za  toto doplnkové poistenie za vás. 

Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
• V prípade priznania invalidného dôchodku preberieme na seba povinnosť platiť poistné za hlavné poistenie a doplnkové poistenia za vás.

Doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity
• V prípade priznania invalidného dôchodku preberieme na seba povinnosť platiť poistné za hlavné poistenie.


Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba