Cesta:

Doplnkové poistenie úmrtia

Doplnkové poistenie ponúka tri formy výplaty poistnej sumy – vo forme mesačnej renty, klesajúcej a vopred pevne stanovenej jednorazovej poistnej sumy

Problém, ktorý sa týka nás všetkých 

Slovensko sa dlhodobo vyznačuje vyššou úmrtnosťou v produktívnom veku ako v iných krajinách EÚ, a to najmä u mužov. Takmer 20 % všetkých úmrtí ide na konto náhlej smrti, pričom drvivá väčšina je podmienená srdcovo-cievnymi ochoreniami. Na Slovensku predpokladáme, že takto zomiera denne asi 15-30 osôb. Podľa prieskumu poisťovne Aegon viac ako 47 % opýtaných nemá poistenie s krytím pre prípad, že by jeden zo živiteľov domácnosti nečakane umrel.

Doplnkové poistenie úmrtia dokáže zabezpečiť finančnú stabilitu rodiny práve vtedy, keď príde k najhoršej životnej strate. Väčšina rodín musí v týchto ťažkých chvíľach riešiť zložité a veľakrát až existenčné otázky, ktoré sa viažu k strate príjmu, plneniu finančných záväzkov či zachovaniu rovnakej úrovne a kvality života. Najviac sú ohrozené rodiny s nesplatenými úvermi či školopovinnými deťmi. Pozostalostné dôchodky od štátu nedokážu plne kompenzovať výpadok príjmu.

Doplnkové poistenie, ktoré vašej rodine zabezpečí finančnú stabilitu

Balík komplexného krytia pre prípad úmrtia poisteného obsahuje všetky tri formy výplaty poistnej sumy - vo forme mesačnej renty, klesajúcej a vopred pevne stanovenej jednorazovej poistnej sumy. Správna kombinácia jednotlivých doplnkových poistení s dostatočnou výškou poistného krytia zabezpečí rodine finančnú istotu v najťažších životných momentoch.

Mesačná renta
udržanie životnej úrovne rodiny

 • náhrada pravidelného mesačného príjmu živiteľa rodiny
 • zachovanie životného štandardu
 • zrealizovanie plánov rodiny do budúcnosti, napr. štúdium a osamostatnenie detí
 • možnosť využiť ako sirotský alebo vdovský dôchodok 
 • Odporúčaná výška poistného krytia: renta vo výške 60 - 80 % mesačného zárobku poisteného

» NOVÉ Doplnkové poistenie úmrtia s dočasnou rentovou výplatou
Mesačná renta v dohodnutej výške je vyplácaná po poistnej udalosti až do konca dohodnutej poistnej doby tohto poistenia. Navyše, v prípade úmrtia v dôsledku dopravnej nehody bude vyplatená aj jednorazová suma vo výške 5 000 EUR. 

Klesajúca poistná suma 

splácanie záväzkov a úverov

 • poistná suma sa každý rok počas celej poistnej doby znižuje
 • poistné plnenie je vhodné na vyplatenie úverov, hypoték, spotrebných úverov a iných finančných záväzkov 
 • Odporúčaná výška poistného krytia: suma do výšky 100 - 120 % úverov

» Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
» Doplnkové poistenie invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
Okrem úmrtia kryje aj invaliditu. Možnosť výberu z dvoch variantov poistenia podľa stupňa invalidity od 41 % alebo od 71 %.

Jednorazová poistná suma

vykrytie nevyhnutných výdavkov

 • vykrytie nákladov súvisiacich s pohrebom
 • na vykrytie akýchkoľvek neočakávaných nákladov či záväzkov 
 • Odporúčaná výška poistného krytia: suma vo výške jednoročného zárobku poisteného

» VYLEPŠENÉ Doplnkové poistenie úmrtia 
V prípade úmrtia poisteného následkom dopravnej nehody bude navyše vyplatené bonusové krytie vo výške 100 % aktuálne platnej poistnej sumy, maximálne 50 000 EUR. 
» Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu 
» Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba