Cesta:

Doplnkové poistenie najčastejších chorôb

Aegon pripravil výhodné poistné krytie voči štyrom základným závažným ochoreniam, ktoré postihujú Slovákov. Súčasťou nových doplnkových poistení je po prvýkrát na Slovensku i poistenie neplodnosti.

zavazne choroby

1. Štyri základné diagnózy a tiež ich menej závažné stavy


Nové doplnkové poistenie závažných chorôb vychádza zo štatistík ochorení, ktoré trápia Slovákov najviac. Podľa štatistických údajov sa ľudia najčastejšie potýkajú s tromi závažnými chorobami – rakovinou (31 000 prípadov za rok), mozgovou príhodou (9 500 prípadov za rok) a srdcovým infarktom (5 100 prípadov za rok). V štatistikách výskytu sklerózy multiplex zasa Slovensko obsadzuje neslávne popredné miesta v rámci európskych krajín. Tieto štyri obávané diagnózy odzrkadľujú 70 % až 90 % doteraz vyplatených poistných plnení a klient si ich môže poistiť za dostupnú cenu.
zavazne choroby

Pri týchto štyroch ochoreniach poisťovňa Aegon poskytne finančné krytie aj v prípade menej závažného stavu ochorenia a to vo výške 25 percent poistnej sumy. Pri veľmi závažnom stave poisťovňa poskytne plnenie vo výške 100 percent poistnej sumy.

Rakovina

Každý tretí človek ochorie
na rakovinu.
• poistenie kryje aj mierne formy, napr. karcinóm in situ, menej závažné leukémie a aj niektoré typy mikroinvazívnych karcinómov
• poistné plnenie môže nastať aj opakovane, pretože poistenie po vzniku menej závažného stavu nezaniká a klient má nárok na ďalšie poistné plnenie pri zhoršení stavu
• pri menej závažných stavoch plnenie 25 % a pri závažných stavoch 100 % poistnej sumy
Cievna mozgová
príhoda

Cievna mozgová príhoda je
častou príčinou invalidity
• poistenie kryje aj mierne formy, ak ochorenie nezanechá trvalé následky
• poistné plnenie môže nastať aj opakovane, pretože poistenie po vzniku menej závažného stavu nezaniká a klient má nárok na ďalšie poistné plnenie pri zhoršení stavu
• pri menej závažných stavoch plnenie 25 % a pri závažných stavoch 100 % poistnej sumy
Srdcový infarkt

Rizikom infarktu sú ohrození
najmä muži a stúpa už medzi
30. a 40. rokom života.
• vychádzame z najnovších medicínskych definícií srdcového infarktu, vďaka čomu sa poistné plnenie rozšírilo
• poistenie kryje aj mierne formy srdcového infarktu
• poistné plnenie môže nastať aj opakovane, pretože poistenie po vzniku menej závažného stavu nezaniká a klient má nárok na ďalšie poistné plnenie pri zhoršení stavu
• pri menej závažných stavoch plnenie 25 % a pri závažných stavoch 100 % poistnej sumy
Skleróza multiplex

Ohrozuje najmä mladých ľudí
vo veku 20 až 40 rokov.
• poistenie kryje závažné stavy ochorenia
• poistné plnenie vám bude vyplatené aj bez podmienky potvrdenia invalidity a bez podmienky pretrvávania príznakov po dobu až 12 mesiacovzavazne choroby2. Doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov


Závažné zdravotné následky ochorenia alebo úrazu – kvalita verzus kvantita

Spomínané štyri ochorenia nie sú jediné, ktoré môžu spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Príčin môžu byť stovky. Doterajšie zdanlivo rekordné zoznamy poisťovní obsahujúce desiatky diagnóz nezaručia kompletné krytie. Človek môže vždy skončiť s vážnym zdravotným následkom spôsobeným chorobou mimo zoznamu. Klient potom ťažko chápe, že jeho stav spôsobilo ochorenie, ktoré jeho poisťovňa nemala na zozname diagnóz.

Z toho dôvodu prichádza Aegon na trh s novou koncepciou, v ktorej sa nezameriava na samotné diagnózy, ale na zdravotné následky. Vďaka tomu doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov poskytuje poistnú ochranu neobmedzeného počtu diagnóz.

Tabuľka plnenia následkov závažných chorôb alebo úrazov

  Menej závažný stav
vyplatenie 25 % poistnej sumy
Závažný stav
vyplatenie 50 % poistnej sumy
Veľmi závažný stav
vyplatenie 100 % poistnej sumy
Strata sluchu,
reči a zraku
• Slepota – jednostranná • Silná slabozrakosť
• Vážna strata sluchu
• Slepota - obojstranná
• Úplná hluchota
• Strata reči
Rizikové operácie • Angioplastika a implantácia • Nezhubný nádor mozgu
• Operácia koronárneho bypass-u
• Transplantácia životne dôležitých orgánov, kostnej drene či kompozitného tkaniva
• Operácia aorty
• Operácia aortálnej chlopne
Následky
zlyhávania
orgánov
• Trvalá kolostómia (min. 12 mesiacov)
• Trvalá ileostómia (min. 12 mesiacov)
• Trvalá tracheostómia (min. 12 mesiacov) • Konečné štádium ochorenia obličiek
• Konečné štádium ochorenia pľúc
• Konečné štádium ochorenia pečene
Strata končatín
(ochrnutie alebo amputácia
končatín)
  • Amputácia jednej končatiny
• Ochrnutie jednej končatiny
• Amputácia dvoch a viac končatín
• Ochrnutie dvoch a viac končatín
Strata mobility • Strata schopnosti vedenia motorového vozidla • Strata schopnosti používania horných končatín (min. 12 mesiacov)
• Strata schopnosti používania dolných končatín (min. 12 mesiacov)
• Strata schopnosti samostatného pohybu v domácnosti
• Kóma
Neplodnosť (prvý
výkon IVF preplatený
zdravotnou
• Mimotelové oplodnenie (IVF), vyplatenie 10 % poistnej sumy (nie viac ako 1 500 eur)    

Výhodou oboch nových doplnkových poistení je, že po vzniku poistných udalostí pre menej závažné a závažné stavy poistné krytie nezaniká. Poistné krytie pokračuje ďalej a poskytuje poistnú ochranu pre klienta počas celej poistnej doby. Maximálna výplata z týchto dvoch poistení je vždy 100 % poistnej sumy dohodnutej v zmluve. V prípade, ak závažné ochorenie alebo úraz zanechá viacero následkov na zdraví človeka, poistné plnenia sa sčítava.

Príklad poistenia pre klienta

Klient uzavrel poistnú zmluvu s doplnkovým poistením najčastejších závažných chorôb a doplnkovým poistením následkov závažných chorôb alebo úrazov na poistnú sumu 15 000 eur.

Jozef má 30 rokov. Prekoná srdcový infarkt menej závažného stavu. Poistným plnením mu bude vyplatených 25 % poistnej sumy, 3 750 eur.

Po lekárskych vyšetreniach sa preukáže, že musí podstúpiť operáciu aorty.
Aegon vyplatí Jozefovi zvyšných 75 % poistnej sumy, 11 250 eur, keďže operácia aorty je závažný následok ochorenia.

Spolu bude Jozefovi vyplatených 100 % poistnej sumy.


Vyplatené poistné plnenie Jozefovi zabezpečí:


• dostatočný životný štandard v čase liečby a rekonvalescencie
• prístup k nadštandardnej liečbe a konzultáciám so zahraničnými odborníkmi
• nákup liekov a doplnkov výživy
• pokrytie zvýšených cestovných výdavkov pri dochádzaní za liečbou a iné

 

 

zavazne choroby3. Unikátne poistenie neplodnosti


Úplnou novinkou a unikátom na poistnom trhu je krytie rizika neplodnosti. Poisťovňa Aegon ako prvá na Slovensku prináša toto krytie ako súčasť doplnkového poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov.

Koho sa neplodnosť týka?

• 15 - 20 % párov na Slovensku nemôže počať bez pomoci medicíny
• problém s počatím sa týka najmä ľudí, ktorí odkladajú založenie rodiny na neskôr
• 54 % Slovákov vo veku 25 – 39 rokov vníma veľmi vážne riziko neplodnosti
• na Slovensku sa ročne realizuje od 3 000 do 4 000 cyklov mimotelového oplodnenia

Aké sú možnosti riešenia?

• zo zdravotného poistenia sú hradené tri cykly mimotelového oplodnenia
• platba zo zdravotného poistenia pokrýva však len časť nákladov na liečbu v centrách asistovanej reprodukcie
• dodatočné náklady dosahujú v priemere na jeden cyklus výšku 1 500 eur (napr. za doplatky za lieky či úhradu doplnkových služieb)

Ako vám pomôže Aegon?

• po preplatení liečby neplodnosti (výkon IVF) zdravotnou poisťovňou vám vyplatíme 10 % poistnej sumy, až do výšky 1 500 eur
• poistné plnenie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu nákladov na doplnkové služby v centrách asistovanej reprodukcie, ktoré vaša zdravotná poisťovňa neprepláca

Cesta k dieťaťu

Všetky informácie ohľadom témy neplodnosť a o centrách asistovanej reprodukcie na Slovensku nájdete na www.cestakdietatu.sk. Cieľom projektu "Cesta k dieťaťu" je zvýšiť informovanosť o tejto téme, nakoľko nedostatočná edukácia má za následok zbytočné predlžovanie cesty k vytúženému dieťatku. Iniciátorom projektu je spoločnosť MERCK, jedna z popredných vedeckých a technologických spoločností v oblasti Healthcare, Life Science a Performance Materials.

merck logo
Pozrite si video

MUDr. Martin Petrenko, CSc., predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, prezrádza viac o súčasnej liečbe neplodnosti na Slovensku.

video petrenko

Dohodnite si stretnutie