Cesta:

Investičná politika AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Cieľom investičnej politiky je stanovenie zásad investovania do aktív kryjúcich technické rezervy, najmä aké investičné nástroje finančného trhu (cenné papiere a nástroje peňažného trhu) sa budú obstarávať s ohľadom na záväzky poisťovne voči poisteným a s prihliadnutím na požadovaný výnos.

 • Poisťovňa investuje iba do investičných nástrojov, ktorým rozumie a pri ktorých identifikuje, meria, monitoruje a kontroluje riziká s nimi spojené,
 • Poisťovňa realizuje investičné transakcie len s renomovanými protistranami,
 • Všetky investície musia byť realizované v najlepšom záujme klientov poisťovne,
 • Použitie derivátov je možné iba za účelom obmedzenia rizika alebo efektívneho riadenia investícií,
 • Pri výbere investičných nástrojov sa prihliada na ich dostatočnú likviditu.

Poisťovňa investuje v súlade s interným usmernením Pravidlá riadenia investičných a trhových rizík a s Interným usmernením k riadeniu investícií a administrácii vlastných fondov a vlastných zdrojov spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. a s kvantitatívnymi obmedzeniami uvedenými v prípadnom investičnom mandáte. Investičný mandát a jeho zmeny schvaľuje IALCO (Investment and Asset-Liability Committee).

Investičná stratégia pre finančné fondy investičného životného poistenia, ktorou sa spravujú prostriedky technických rezerv na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených, je uvedená v štatútoch jednotlivých vlastných finančných fondov. Všetky štatúty finančných fondov investičného životného poistenia sú uvedené na webovom sidle poisťovne.

Poisťovňa sa zameriava najmä na nákup peňažných a dlhopisových investícií ,ETF a otvorených podielových fondov.. Ide o investujúcie do bezpečnejších nástrojov, predovšetkým do štátnych a korporátnych dlhopisov denominovaných v mene EUR, prevažne s investičným ratingom od renomovanej ratingovej agentúry (Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch).

Z teritoriálneho hľadiska je podstatná časť aktív investovaná v členských krajinách Európskej únie a OECD.

Aktuálny podiel jednotlivých investičných nástrojov určuje poisťovňa, podľa aktuálnej trhovej situácie, s cieľom dosahovania stabilných výnosov v strednodobom horizonte v súlade s obmedzeniami stanovenými v príslušnom investičnom mandate alebo v štatúte vlastného fondu poisťovne.

Aktíva môžu byť vystavené najmä úrokovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môžu byť aktíva vystavené aj iným rizikám, napríklad riziku likvidity, legislatívnemu a politickému riziku, riziku koncentrácie a v menšej miere aj menovému riziku.

 • Úrokovým rizikom sa rozumie riziko zmeny hodnoty dlhopisových a peňažných investícií v dôsledku zmeny úrokových sadzieb na finančnom trhu. Poisťovňa sa výberom vhodných investičných nástrojov stará o to, aby citlivosť portfólia na zmenu úrokových sadzieb bola primeraná.
 • Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že si dlžník alebo iná zmluvná strana neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Toto riziko je obmedzené celkovou diverzifikáciou aktív. Hodnotu úverovej kvality dlhopisovej časti portfólia vyjadruje rating vydaný ratingovou agentúrou (Standard nad Poor’s, Moody’s, Fitch).
 • Riziko likvidity, ktoré vyjadruje riziko, že niektoré aktívum nebude možné pri nepriaznivých trhových podmienkach predať bez dodatočných nákladov a za dostatočne krátky čas. Poisťovňa toto riziko obmedzuje tak, že nadobúda do majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.
 • Politické a legislatívne riziko vyjadruje riziko straty, ktoré vyplýva zo zmeny legislatívneho prostredia a politických rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu aktív.
 • Riziko koncentrácie vyplýva z koncentrácie obchodov s podkladovými aktívami vo voči osobe, skupine osôb, zemepisnej oblasti, štátu, hospodárskemu odvetviu alebo typu nadobúdaných aktív. Toto riziko je obmedzené celkovou diverzifikáciou aktív.
 • Menové riziko vyjadruje riziko zmeny hodnoty majetku v dôsledku pohybu kurzu referenčnej meny k mene, v ktorej sú denominované aktíva .

Posledná aktualizácia: 12.12.2016

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba