Cesta:

Máte záujem vložiť mimoriadne poistné?

Okrem bežného poistného dohodnutého vo Vašej poistnej zmluve je možné uhrádzať aj mimoriadne poistné. Mimoriadne poistné je možné uhradiť kedykoľvek počas trvania poistnej zmluvy.

mimoriadne poistne

Mimoriadne poistné má za následok zvýšenie hodnoty Vášho osobného konta a jeho
uhradením nedochádza k zmene poistných súm hlavného poistenia ani doplnkových poistení.

Mimoriadne poistné nenahrádza povinnosť úhrady bežného poistného.

S mimoriadnym vkladom a s výberom správneho fondu vám pomôže váš finančný poradca.

Máte na výber viacero finančných fondov, do ktorých môžete mimoriadne poistné
umiestniť. Finančný fond pritom určíte jednoducho na základe špecifického symbolu, pod
ktorým mimoriadne poistné uhradíte.

Údaje pre platbu mimoriadneho poistného:
Číslo účtu prijímateľa:
IBAN kód: SK9011000000002626726777
Swift kód: TATRSKBX
Variabilný symbol: číslo poistnej zmluvy

Ak mimoriadne poistné uhradíte pod špecifickým symbolom 0000000033 (alebo len 33),
znamená to, že mimoriadne poistné bude umiestnené podľa aktuálnej investičnej stratégie dohodnutej vo Vašej poistnej zmluve.

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/

Špecifický symbol: 

Názov fondu: Špecifický symbol:
Aegon Konzervatívny fond
4402
Aegon Balansovaný fond (exkluzívne pre Partners Group SK )
4435
Aegon Vyvážený fond 
4403
Aegon Rastový fond
4436
Aegon Dynamický fond 
4437
Aegon Realitný fond
4415
Aegon Indexový fond
4492