Cesta:

Indexácia - ochrana pred infláciou

Dnes má desať eur svoju hodnotu a vy presne viete, čo za ne v obchode kúpite. Inflácia však každý rok ovplyvňuje rast cenovej hladiny. Hodnota peňazí sa mení. Indexácia ochráni vaše poistenie pred následkami inflácie.

indexácia
Životné poistenie je dlhodobý finančný produkt, v ktorom si ako klient určíte poistné sumy k poistnému produktu, ktorý ste si vybrali. Dohodnete si balík peňazí, na aký chcete byť poistený. V závislosti od poistnej sumy (a ďalších faktorov) je vypočítané mesačné poistné – splátka, ktorú za svoje poistenie pravidelne uhrádzate počas celej doby poistenia. V prípade poistnej udalosti v budúcnosti vám bude vyplatená poistná suma dohodnutá pri uzatvorení poistnej zmluvy (podľa podmienok poistnej sumy).

Vplyv inflácie na vaše poistenie:

Poistná suma poistenia však pravdepodobne nebude mať o 10, 20 prípadne 30 rokov rovnakú reálnu hodnotu ako pri podpise poistnej zmluvy. Dôvodom je inflácia. Poisťovňa vám síce pri poistnej udalosti vyplatí sumu, ktorú ste si zvolili pri podpise zmluvy, za danú sumu si však budete môcť v budúcnosti reálne kúpiť menej produktov a služieb ako dnes. Ceny produktov a služieb postupne rastú, a to predovšetkým z dôvodu inflácie.

Predpokladajme priemernú 2% ročnú infláciu (teda 2% ročný rast cien produktov) počas nasledujúcich 10 rokov a poistnú sumu 100 EUR. Vaša súčasná poistná suma bude mať o desať rokov reálnu hodnotu o pätinu (17%) nižšiu. Teda ak by ceny produktov a služieb rástli rovnako ako inflácia, za vyplatenú poistnú sumu (100 EUR) si budete môcť o 10 rokov reálne kúpiť produkty za približne súčasných 83 EUR.

Príklad:

29. ročný Jakub si uzatvoril v roku 2013 poistenie na 30 rokov. Okrem poistnej sumy pre prípad úmrtia si vybral aj pripoistenie dennej dávky za liečbu úrazu s poistnou sumou 25 EUR, za ktoré bude platiť poistné vo výške 9 EUR mesačne. 

Pán Jakub si na poistnej zmluve nevybral ochranu pred infláciou, preto ak by došlo napríklad v roku 2023 k úrazu, ktorý si vyžaduje liečbu dlhšiu ako 7 dní, od poisťovne dostane dohodnutú sumu 25 EUR za každý deň liečby úrazu.

Je si však pán Jakub istý, že v roku 2023 bude suma 25 EUR dostatočná na úhradu jeho budúcich výdavkov, prípadne bude si môcť za danú sumu kúpiť v roku 2023 to isté, čo v roku 2013, keď uzatváral poistnú zmluvu? Odpoveď uvádza nasledovný obrázok:

indexácia graf

Pán Jakub počas 10 rokov platí poistné za svoje pripoistenie rovnako 9 EUR mesačne, a ak sa mu v desiatom roku stane poistná udalosť, poisťovňa mu vyplatí 25 EUR za každý deň liečby úrazu. Za vyplatenú poistnú sumu 25 EUR si však bude môcť kúpiť produkty v hodnote približne súčasných 20 EUR (reálna hodnota poistnej sumy).

Ochrana pred infláciou:

Vašu poistnú zmluvu je možné chrániť voči neželaným následkom inflácie. Aegon ponúka službu Ochrana pred infláciou (Indexácia), ktorá je klientom poskytovaná bezplatne.

Služba Ochrana pred infláciou je výhodná, pretože: 

 • zachováva reálnu hodnotu poistnej sumy a predchádza jej neželanému zníženiu,
 • nie je potrebné poskytnúť informácie o zdravotnom stave a vypĺňať zdravotný dotazník, poistné sumy napriek tomu vzrastú,
 • určuje sa každý rok, o čom klientov vždy informujeme písomne. Každý rok sa budete môcť rozhodnúť, či využijete výhody ochrany pred infláciou na ďalšie obdobie.

Ako to funguje:

Ak na poistnej zmluve využívate Ochranu pred infláciou, každý rok vám zašleme list, v ktorom vás dva mesiace vopred informujeme, o akú výšku percenta bude upravené vaše životné poistenie. O určené % sa zvýšia poistné sumy poistenia, čím je zabezpečené, aby sa vaša reálna poistná ochrana vplyvom inflácie neznížila. Na základe upravených poistných súm sa určí aj nové poistné, ktoré za poistenie budete platiť. Získate tak istotu, že vaša životná poistka je aktuálna a zvolené sumy zodpovedajú aktuálnej situácii v danom roku poistenia. Za vyplatenú poistnú sumu si bude môcť kúpiť rovnakú hodnotu, akú ste plánovali pri podpise poistnej zmluvy.

indexácia graf

Pán Jakub v desiatom roku poistenia bude platiť poistné za svoje poistenie 11 EUR mesačne (za 10 rokov zvýšenie z 9 EUR na 11 EUR), poistná suma, ktorá by bola v desiatom roku vyplatená, sa zvýšila na 30 EUR na deň.

Otázky a odpovede

  • Ako zistím, či mám životné poistenie chránené pred infláciou?

Uvedená informácia je prvotne uvedená v poistnej zmluve. Keďže však počas poistnej doby môžete požiadať o zriadenie alebo zrušenie ochrany pred infláciou, je dobré overiť si kompletnú písomnú korešpondenciu k poistnej zmluve, ktorú sme vám k poistnej zmluve zasielali. Prípadne nás kontaktujte na Centre služieb zákazníkom a túto informáciu vám telefonicky potvrdíme (0850 123 466).

  • Ak som Ochranu pred infláciou pri podpise zmluvy nechcel, môžem si ju teraz zriadiť?

Áno, na väčšine poistných zmlúv je možné si ochranu pred infláciou kedykoľvek v budúcnosti zriadiť. Poistná zmluva bude následne upravovaná do budúcnosti odo dňa vašej žiadosti. Vaše životné poistenie nie je možné zmeniť spätne do minulosti. Na zriadenie služby je potrebné zaslať písomnú žiadosť.

  • Ak v niektorom roku nebudem chcieť meniť svoju životnú poistku, bude to možné?

Áno, každý rok vám približne 2 mesiace pred výročím vašej poistnej zmluvy (pred dátumom, od kedy je poistenie platné) zašleme tzv. Predvýročný list, v ktorom vám uvedieme, ako sa zmení vaše poistenie z dôvodu ochrany pred infláciou. Bude na vás, či Ochranu pred infláciou na nasledujúci rok prijmete, alebo ju zamietnete. Postup je prijatia alebo odmietnutia je jednoduchý a je stanovený v zaslanom liste.

  • Ako určuje poisťovňa výšku Ochrany pred infláciou?

Poisťovňa ju stanovuje na základe údajov Štatistického úradu SR a ďalších dôležitých údajov, reprezentujúcich pohyb cien tovarov a služieb.

 

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba