Cesta:

Časté otázky k životnému poisteniu

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky našich klientov k životnému poisteniu.

Ako zaslať platbu na životné poistenie?

Číslo účtu: 2626726777/1100
                IBAN kód SK9011000000002626726777
                Swift kód: TATRSKBX
Názov a sídlo banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

Variabilný symbol: číslo poistnej zmluvy (desaťmiestne v tvare: "1xxxxxxxxx"); resp. číslo návrhu v prípade prvého poistného (desaťmiestne v tvare: "9xxxxxxxxxx")

Konštantný symbol: 3558

Špecifický symbol:
pre bežné poistné: 0000000011 (prvé poistné), resp. 0000000022 (všetky následné)
pre mimoriadne poistné: 0000000033

pre mimoriadne poistné s konkrétnou alokáciou: 00000044xx – kde xx je číslo požadovaného fondu. Všetky fondy a špecifické symboly pre mimoriadne poistné nájdete v odpovedi na otázku: Mám voľné finančné prostriedky a chcem ich vo svojom poistení investovať.

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/

V prípade, že chcete uhradiť platbu zo zahraničia, použite nasledovné údaje:


SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK9011000000002626726777

Názov a sídlo príjemcu platby: AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

Názov a sídlo banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

Meno príkazcu (meno a priezvisko osoby, ktorá platí poistné)
VS a SS (musia byť vždy uvedené)

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Kontaktujte ihneď vášho finančného poradcu, ktorý vám pomôže s vybavením tejto záležitosti. Môžete sa tiež obrátiť na naše kontaktné centrum, kde vám radi pomôžeme. Podrobný zoznam potrebných dokladov a presný postup nájdete na stránke Hlásenia poistných udalostí.

Ako postupovať na konci poistnej doby?

Pri nahlásení dožitia sa konca poistenia je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 • List so žiadosťou o vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného konta ku dňu uplynutia poistnej doby (do listu uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené)
 • Osvedčenie o totožnosti overené notárom alebo matrikou.

V prípade, že nás nepožiadate o výplatu finančných prostriedkov po dožití sa konci poistenia, budeme vás automaticky v tejto veci kontaktovať my.

Ako postupovať v prípade, že zomrel poistník?

Ako postupovať v prípade, že zomrel poistník (osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou zmluvu a platí poistné)?

V prípade, že zomrel poistník (a nie je zároveň aj poistená osoba), je potrebné vyplniť Žiadosť o zmenu  a doložiť kópiu úmrtného listu. Dokumenty poslať na adresu poisťovne. Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránke Hlásenie poistných udalostí.

Mám záujem o zmenu v poistnej zmluve (napr. údaje, pripoistenia, zmena poistného)

Pokiaľ ide o základné zmeny typu zmena mena, zmena adresy alebo kontaktných údajov (telefón, mail) použite formulár Žiadosť o zmenu, ktorý vyplnený zašlite na našu adresu.

V prípade zmien ako prikúpenie/zrušenie pripoistenia, zvýšenie/zníženie poistného a podobne kontaktnujte svojho finančného poradcu, ktorý vám so zmenou pomôže. Pomôže vám vyplniť potrebné tlačivá a vysvetlí vám celý postup zmien. 

Ku každej takejto zmene je potrebné vyplniť Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve. V prípade, že máte záujem o prikúpenie pripoistení alebo zvýšenie poistnej sumy, je potrebné vyplniť aj zdravotný dotazník. Žiadosť má byť zaslaná na adresu poisťovne. Žiadosť bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia a účinnosť zmeny bude k najbližšiemu dátumu splatnosti po realizácii zmeny. Informácia o zmene bude poistníkovi zaslaná na jeho adresu.

Mám záujem vybrať si finančné prostriedky z poistnej zmluvy

Chcete si vybrať si nejaké finančné prostriedky z poistnej zmluvy a nechcete pritom poistnú zmluvu zrušiť?

Zavolajte na naše kontaktné centum, kde vás budú informovať o možnej výške výberu alebo čiastočného odkupu z vašej poistnej zmluvy. Následne vás budú informovať o postupe, akým pošlete žiadosť do našej spoločnosti.

Kedy je možné znížiť poistné alebo zrušiť poistenie?

Je to možné k dátumu splatnosti poistného, nie však skôr ako po 2 rokoch od uzavretia poistnej zmluvy. Všetky potrebné informácie k predčasnénu zrušeniu zmluvy sa dozviete na stránke Predčasné zrušenie životného poistenia.

(Znižovať poistné nie je možné v hlavnom poistení Premium a Premium Move a pri poistnej zmluve s jednorazovo plateným poistným.)

Koľko som si zatiaľ nasporil a koľko dostanem, ak teraz zruším poistku?

Potrebujete zistiť aktuálnu hodnotu osobného konta alebo aktuálnu odkupnú hodnotu?

Túto informáciu sa dozviete na našom kontaktnom centre alebo na základe písomnej žiadosti poistníka zaslanej do poisťovne.

Ako postupovať, keď mi bola zrušená poistná zmluva, ale mám záujem pokračovať v poistení?

Najneskôr do 6 mesiacov od zrušenia poistnej zmluvy treba

 • písomnou formou požiadať o obnovenie poistnej zmluvy vyplnením žiadosti Obnovenie poistnej zmluvy,
 • uhradiť dlžné poistné vrátane mesiaca, v ktorom poistnú zmluvu obnovujete,
 • priložiť doklad o úhrade a vyplnený zdravotný dotazník.

V prípade, ak bola poistníkovi pri zrušení poistnej zmluvy vyplatená odkupná hodnota, treba ju vrátiť. Poistná zmluva bude obnovená len v prípade, že klient spĺňa všetky podmienky poistiteľnosti. Môžete tiež kontaktovať svojho finančného poradcu, ktorý vám s obnovením vašej poistnej zmluvy pomôže.

Odkedy som poistený a odkedy je poistná zmluvy platná?

Odkedy som poistený?

Poistné krytie začína účinnosťou poistnej zmluvy. Poisťovňa poskytuje poistné krytie v nasledovnom rozsahu:

- od dňa účinnosti poistenia do dňa technického začiatku poistenia poistné krytie na riziko úmrtia poisteného následkom úrazu do výšky poistnej sumy hlavného poistenia,
- od dňa technického začiatku poistenia všetky riziká v rozsahu poistnej zmluvy.

Odkedy je poistná zmluva účinná?

Poistná zmluva nadobudne účinnosť o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni jej uzavretia za predpokladu, že bolo zaplatené poistné za prvé poistné obdobie.

Mám voľné peňažné prostriedky a chcem ich vo svojom poistení investovať

Máte záujem vložiť mimoriadne poistné?

Okrem bežného poistného dohodnutého vo Vašej poistnej zmluve je možné uhrádzať aj
mimoriadne poistné. Mimoriadne poistné je možné uhradiť kedykoľvek počas trvania
poistnej zmluvy.

Mimoriadne poistné má za následok zvýšenie hodnoty Vášho osobného konta a jeho
uhradením nedochádza k zmene poistných súm hlavného poistenia ani doplnkových poistení.

Mimoriadne poistné nenahrádza povinnosť úhrady bežného poistného.

S mimoriadnym vkladom a s výberom správneho fondu vám pomôže váš finančný poradca.

Máte na výber viacero finančných fondov, do ktorých môžete mimoriadne poistné
umiestniť. Finančný fond pritom určíte jednoducho na základe špecifického symbolu, pod
ktorým mimoriadne poistné uhradíte.

Údaje na platbu mimoriadneho poistného:
Číslo účtu prijímateľa: 2626726777 / 1100
                              IBAN kód SK9011000000002626726777
                              Swift kód: TATRSKBX

Variabilný symbol: číslo poistnej zmluvy

Ak mimoriadne poistné uhradíte pod špecifickým symbolom 0000000033 (alebo len 33),
znamená to, že mimoriadne poistné bude umiestnené podľa aktuálnej investičnej stratégie dohodnutej vo Vašej poistnej zmluve.

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/

Špecifické symboly:

 Názov fondu: Špecifický symbol: 
 Aegon Konzervatívny fond
 4402
 Aegon Balansovaný fond (exkluzívne pre Partners Group SK )
 4435
 Aegon Vyvážený fond
 4403
 Aegon Rastový fond
4436
 Aegon Dynamický fond
 4437
Aegon Realitný fond
 4415
 Aegon Indexový fond  4492

 

 

 
Čo ak nemám kontakt na poradcu?

Prostredníctom kontaktného formuláru nám zašlite vaše identifikačné údaje a my vám sprostredkujeme poradcu, ktorý vám pomôže.

Prečo sa neoplatí predčasne zrušiť životnú poistku?

Predčasné zrušenie životného poistenia

Predčasné zrušenie životného poistenia je pre vás vždy nevýhodné. Popri strate poistnej ochrany predstavuje zrušenie poistenia vždy aj finančnú stratu.

Prečo sa neoplatí predčasne zrušiť životnú poistku?
Väčšina poisťovní pri zrušení poistenia do 3 rokov nevypláca žiadne peniaze! Všetky peniaze, ktoré ste si dovtedy sporili, už neuvidíte.

Každé predčasné zrušenie životného poistenia je pre klienta finančnou stratou.
Počiatočné náklady súvisiace s kúpou novej poistnej zmluvy hradí vždy klient. Väčšiu časť nákladov si poisťovňa uplatňuje v prvých dvoch rokoch trvania poistnej zmluvy.

Nové životné poistenie už bude drahšie.
Zrušenie životného poistenia môže viesť k zvýšeniu nákladov za poistenie v budúcnosti. Nové poistenie bude drahšie z dôvodu vyššieho vstupného veku, znovu uplatnenia počiatočných nákladov na poistenie, prípadne zmeneného zdravotného stavu.

Už nemusíte získať všetku ochranu.
Pri uzatváraní nového poistenia už nemusíte získať rovnako veľkú ochranu, ktorú vám poskytovalo staré poistenie. Dôvodom sú časté čakacie doby v poisteniach, ale aj vaša vyššia rizikovosť.

Ak poistná zmluva zanikne, s veľkou pravdepodobnosťou ju už nebude možné obnoviť.

Aké mám možnosti, ak nezruším poistnú zmluvu?
Výhodnejším riešením ako predčasné zrušenie poistky je jej upravenie. Neprídete tak o svoje úspory.

Chcete platiť menej?
Riešením môže byť zníženie poistnej sumy či poistného alebo zrušenie pripoistení.

Máte dlh na poistnom alebo potrebujete pauzu v platení?
Požiadajte nás o splátkový kalendár platenia poistného.

O všetkých podmienkach týchto riešení vás radi informujeme na našom kontaktnom centre (tel. 0850 1234 66)

Ako postupovať pri vypovedaní zmluvy o životnom poistení

Uzatvorili ste si životné poistenie, ale vyskytol sa vám dôvod, na základe ktorého chcete poistenie zrušiť či ukončiť? Svoje rozhodnutie pozorne zvážte, nakoľko predčasné zrušenie životného poistenia nemusí byť vždy prospešné.

Ak sa rozhodnete zrušiť poistnú zmluvu, postupujte podľa uvedených krokov:

 1. Poistnú zmluvu je možné zrušiť na základe písomnej žiadosti, ktorú opatríte vlastnoručným podpisom.  

 2. Podpis na žiadosti sa musí zhodovať s podpisom na poistnej zmluve. V prípade, ak vzniká nárok na vyplatenie disponibilnej hodnoty osobného konta (tzv. odkupnej hodnoty) nad tisíc eur, je potrebné podpis aj úradne overiť.

 3. Originál podpísanej žiadosti  zašlite na adresu AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava.

 4. Výpoveď nie je možné poslať prostredníctvom e-mailovej správy či podať telefonicky.

 5. Odo dňa doručenia žiadosti do sídla spoločnosti sa v zmysle platnej legislatívy a v súlade s § 800 odstavec 1 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka uplatňuje 6 týždňová výpovedná lehota, pričom sa dokončí aktuálne poistné obdobie. Poistná zmluva môže byť zrušená i ku dňu doručenia žiadosti, ak je to tak zmluvne dohodnuté, resp. v zmysle všeobecných poistných podmienok platných pre danú zmluvu.

 6. Finančnú čiastku disponibilnej hodnoty osobného konta vám poisťovňa zašle na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska, uvedenú v zmluve.  Poisťovňa vám rovnako doručí i potvrdenie o zániku poistnej zmluvy.

Bližšie informácie ohľadne vypovedania poistnej zmluvy a k nároku na vyplatenie odkupnej hodnoty vám radi poskytneme po telefonickom overení osobných údajov s číslom zmluvy na telefónnom čísle 0850 1234 66.