Cesta:

Poistná udalosť v životnom poistení a dožitie sa

Hlásenie poistnej udalosti k životnému poisteniu a k pripoisteniam/doplnkovým poisteniam a postup pri dožití sa konca poistenia.

Hlásenie poistnej udalosti (online)

Online hlásenie poistnej udalosti je možné využiť k hláseniu choroby alebo úrazu. Pred vstupom do hlásenia si pripravte číslo poistnej zmluvy alebo poistného návrhu.

Hlásenie poistnej udalosti (písomne) 

V prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu, ktorý vám s jej nahlásením pomôže, alebo ju, prosím, bezodkladne nahláste písomne na našu adresu (AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava):

Podľa druhu poistnej udalosti priložte, prosím, aj všetky potrebné dokumenty:

Poistná udalosť z dôvodu ÚRAZU

K poistnej udalosti z dôvodu úrazu môže dôjsť pri týchto pripoisteniach/doplnkových poisteniach:

 • Pripoistenie následkov úrazu
 • Pripoistenie základných následkov úrazu
 • Pripoistenie rozšírených následkov úrazu
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu
 • Pripoistenie bežných úrazov
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s progresívnym plnením
 • Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu
 • Detské úrazové pripoistenie
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu KOMPLET
 • Pripoistenie bežných úrazov KOMPLET
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením KOMPLET
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s progresívnym plnením KOMPLET
 • Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu KOMPLET
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu
 • Pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu KOMPLET
 • Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie hospitalizácie
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie práceneschopnosti
 • Úrazové pripoistenie detí JUNIOR
 • Pripoistenie denná dávka za liečbu úrazu

Pri nahlásení poistnej udalosti z dôvodu úrazu je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty:

 • formulár Hlásenie poistnej udalosti, ktorý nájdete v sekcii Tlačivá ku zmluvám, s podpisom klienta (v hlásení uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené);
 • správy z priebehu liečby úrazu;
 • policajná správa alebo iný relevantný dokument preukazujúci závery zo šetrenia úrazu (inšpektorát práce pri pracovných úrazoch, úmrtí alebo ťažkých ublíženiach na zdraví);
 • ak výška poistného plnenia7 je väčšia alebo rovná 2000 € ale menšia ako 3500 € je potrebné podpis klienta na Žiadosti o výplatu poistného plnenia overiť finančným agentom poisťovne,
 • ak je výška poistného plnenia väčšia alebo rovnáako 3500 € je potrebné dodať Žiadosť o výplatu poistného plnenia s úradne overeným podpisom.

V prípade Pripoistenia/Doplnkového poistenia hospitalizácie je potrebné predložiť aj

 • prepúšťaciu správu z hospitalizácie.

V prípade Pripoistenia/Doplnkového poistenia Práceneschopnosti je potrebné predložiť aj

 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, kde bude zrejmé:                                              
  a) prvý deň Pracovnej neschopnosti
  b) deň ukončenia Pracovnej neschopnosti,
  c) dôvod Pracovnej neschopnosti (určenie diagnózy).

Poistná udalosť z dôvodu CHOROBY

K poistnej udalosti z dôvodu choroby môže dôjsť pri týchto pripoisteniach:

 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie závažných chorôb
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie závažných chorôb II.
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie závažných chorôb pre ženy
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie závažných chorôb pre deti
 • Pripoistenie pre prípad ochorenia na kritickú chorobu
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie e hospitalizácie
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie operácie v dôsledku choroby
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie práceneschopnosti

Pri nahlásení poistnej udalosti z dôvodu choroby je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty:

 • formulár Hlásenie poistnej udalosti, ktorý nájdete v sekcii Tlačivá ku zmluvám, s podpisom klienta (v hlásení uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené);
 • ak výška poistného plnenia7 je väčšia alebo rovná 2000 € ale menšia ako 3500 € je potrebné podpis klienta na Žiadosti o výplatu poistného plnenia overiť finančným agentom poisťovne,
 • ak je výška poistného plnenia väčšia alebo rovná 3500 € je potrebné dodať Žiadosť  výplatu poistného plnenia s úradne overeným podpisom,
 • nasledovné lekárske správy:

V prípade Pripoistenia/Doplnkového poistenia závažných chorôb, Pripoistenia/Doplnkového poistenia závažných chorôb II., Pripoistenia/Doplnkového poistenia závažných chorôb pre ženy, Pripoistenia/Doplnkového poistenia závažných chorôb pre mužov, Pripoistenia/Doplnkového poistenia závažných chorôb pre deti, Pripoistenia pre prípad ochorenia na kritickú chorobu je potrebné predložiť:

 • lekársku správu o diagnostikovaní ochorenia podľa Osobitných poistných podmienok k príslušnému pripoisteniu/doplnkovému poisteniu;
 • histologický nález (TNM klasifikáciu);
 • prepúšťaciu správu z prípadnej hospitalizácie alebo operácie.

V prípade Pripoistenia/Doplnkové poistenia hospitalizácie je potrebné predložiť aj:

 • prepúšťaciu správu z hospitalizácie.

V prípade Pripoistenia/Doplnkové poistenia operácie v dôsledku choroby je potrebné predložiť aj:

 • prepúšťaciu správu z hospitalizácie, počas ktorej bola operácia vykonaná;
 • histologický nález.

V prípade Pripoistenia/Doplnkové poistenia Práceneschopnosti je potrebné predložiť aj:

 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, kde bude zrejmé:                                              
  a) prvý deň Pracovnej neschopnosti
  b) deň ukončenia Pracovnej neschopnosti,
  c) dôvod Pracovnej neschopnosti (určenie diagnózy).

Poistná udalosť z dôvodu INVALIDITY

K poistnej udalosti z dôvodu invalidity môže dôjsť pri týchto pripoisteniach:

 • Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
 • Doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity
 • Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatou
 • Doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatou
 • Doplnkové poistenie invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity pre poisteného, poistníka

Pri nahlásení poistnej udalosti z dôvodu invalidity je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty:

 • formulár Hlásenie poistnej udalosti, ktorý nájdete v sekcii Tlačivá ku zmluvám, s podpisom klienta (v hlásení uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené);
 • rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, vystavené Sociálnou poisťovňou ústredie;
 • odborný posudok o invalidite vydaný Sociálnou poisťovňou (lekárska správa posudkového lekára Sociálnej poisťovne);
 • v prípade rentovej výplaty je potrebné doložiť aj:

- potvrdenie o čistom príjme

- prípadne aj doklady preukazujúce iné poistenie invalidity s rentovou výplatou, a/alebo doklady preukazujúce vyplatené poistné plnenia z iných poistení, a/alebo doklady potvrdzujúce výšku akýchkoľvek invalidných dôchodkov od zamestnávateľa, štátu a iných subjektov.

 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý bol priznaný invalidný dôchodok;
 • ak výška poistného plnenia7 je väčšia alebo rovná 2000 € ale menšia ako 3500 € je potrebné podpis klienta na Žiadosti o výplatu poistného plnenia overiť finančným agentom poisťovne,
 • ak je výška poistného plnenia väčšia alebo rovná 3500 € je potrebné dodať Žiadosť o výplatu poistného plnenia s úradne overeným podpisom.

Invalidita - Plnenie vopred

 • kópiu lekárskeho potvrdenia o diagnostikovaní ochorenia v zmysle Osobitných poistných podmienok

Poistná udalosť z dôvodu ÚMRTIA

K poistnej udalosti z dôvodu úmrtia môže dôjsť pri hlavnom krytí a pri týchto pripoisteniach/doplnkových poisteniach:

 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie úmrtia
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu
 • Pripoistenie/Doplnkové poistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody

Pri nahlásení poistnej udalosti z dôvodu úmrtia je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 • ak oprávnená osoba je fyzická osoba - formulár Hlásenie poistnej udalosti, ktorý nájdete v sekcii Tlačivá ku zmluvám, podpísaný všetkými oprávnenými osobami s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby (v hlasení uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené);
 • ak oprávnená osoba je maloletá – formulár Hlásenie poistnej udalosti podpísaný zákonným zástupcom s úradne overeným podpisom; úradne overená kópia Rodného listu; v prípade rozvedených rodičov doložiť právoplatnosť súdneho rozhodnutia o zverenie do osobnej starostlivosti jednému z rodičov (matke, otcovi); ak je zákonným zástupcom iná osoba ako rodič tiež potvrdenie zo súdu, že daná osoba je kolíznym opatrovníkom maloletého alebo mu bola zverená do pestúnskej starostlivosti alebo do inej formy náhradnej rodinnej výchovy (v hlásení uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené);
 • ak oprávnená osoba je právnická osoba - formulár Hlásenie poistnej udalosti podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti s úradne overeným podpisom a tiež úradne overenú kópiu Výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace; plnomocenstvo na zastupovanie, ak žiadosť o vyplatenie poistného plnenia nie je podpísaná štatutárnym orgánom (v hlásení uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené);
 • ak nebola určená oprávnená osoba, originál alebo úradne overené právoplatné osvedčenie o dedičstve vydané v dedičskom konaní;
 • úmrtný list (originál alebo úradne overená kópia);
 • list o prehliadke mŕtveho;
 • záverečná prepúšťacia správa z nemocnice alebo iného zariadenia;
 • policajná správa, ak bola smrť vyšetrovaná políciou.
 

Dožitie sa konca poistnej doby:

Pri nahlásení dožitia sa konca poistenia je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty: 

   • List so žiadosťou o vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného konta ku dňu uplynutia poistnej doby (do listu uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené);
   • Osvedčenie o totožnosti overené notárom alebo matrikou.

  V prípade, že nás nepožiadate o výplatu finančných prostriedkov po dožití sa konci poistenia, budeme vás automaticky v tejto veci kontaktovať my.