Cesta:

Slovník pojmov

Definície uvedené nižšie majú vysvetľujúci charakter a nie sú záväzné pre účely dojednaných zmlúv medzi Aegonom a jeho klientami. Štylizácia definícií pojmov sa môže čiastočne odlišovať od definícií pojmov uvedených v podmienkach zmlúv.

A

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY

Poplatky určené na úhradu administratívnych nákladov spojených so správou poistenia, ktorých výška, splatnosť a doba ich uhrádzania je uvedená v Osobitných poistných podmienkach (OPP) hlavného poistenia.

AKCIA

Majetkový cenný papier reprezentujúci podiel na majetku akciovej spoločnosti, právo podielať sa na zisku (dividenda) a na rozhodovaní.

AKCIONÁR

Majiteľ akcie.

AKCIOVÉ RIZIKO

Riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností, alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

AKCIOVÝ FOND

Fond, ktorý investuje väčšinu svojho majetku do akcií. Patrí medzi fondy s najväčšou pravdepodobnosťou zmeny hodnoty (volatilita), na druhej strane však prináša vyššie výnosy pri dlhodobejšom horizonte (aspoň 5 rokov). Akciové fondy môžu byť zamerané na rôzne druhy akcií, napríklad investujú iba do akcií spoločností jedného sektora (napr. energetických spoločností) alebo jedného regiónu (napr. akcie podnikov z EÚ) a podobne. Platí, že čím užšie je akciový fond zameraný, tým vyšší potenciálny výnos či pokles so sebou prináša. Fond je určený pre dynamický typ investora.

AKTÍVA

Majetok spoločnosti/fondu. To, čo investor alebo spoločnosť má, čo kúpil, čo vlastní, prípadne spravuje.

AKTÍVNE RIADENÁ INVESTÍCIA

Pri aktívnom riadení manažér fondu na trhu pravidelne aktívne vyhľadáva nové príležitosti na nákup a súčasne sa zbavuje aktív, ktoré podľa neho stratili potenciál na ďalší cenový rast. Výhodou takéhoto fondu je, že jeho manažér sa portfóliu venuje každý deň a môže aktívne využívať krátkodobé príležitosti, ktoré trh ponúka, a tak v niektorých prípadoch prekonať výnos pasívne riadeného fondu. Nevýhodou sú spravidla podstatne vyššie poplatky než pri pasívne riadených.

AKTUÁLNA HODNOTA BEŽNÉHO POISTNÉHO

Časť osobného konta vyjadrená k rozhodujúcemu dňu v €, ktorá je rozdielom medzi aktuálnou hodnotou osobného konta a aktuálnou hodnotou mimoriadneho poistného.

AKTUÁLNA HODNOTA DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

Určí sa ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.

AKTUÁLNA HODNOTA MIMORIADNEHO POISTNÉHO

Časť osobného konta vyjadrená k rozhodujúcemu dňu v € a vytvorená zaplatením mimoriadneho poistného, ktorá sa
a) zvyšuje o každé zaplatené mimoriadne poistné,
b) znižuje o každý výber a čiastočný odkup.

AKTUÁLNA HODNOTA OSOBNÉHO KONTA

Hodnota osobného konta vyjadrená v € k rozhodujúcemu dňu.

AKTUÁLNY VEK

Vek poisteného určený súčtom vstupného veku poisteného (pri uzatvorení poistenia) a počtom uplynutých celých poistných rokov ku dňu určenia aktuálneho veku.

ANUITA

Pravidelná platba za určité obdobie.

B

BALANSOVÝ FOND

Fond, ktorého prostriedky sú investované súčasne do akcií, dlhopisov a do ďalších nástrojov finančného trhu (napr. termínované účty). Váha jednotlivých typov cenných papierov sa môže meniť podľa aktuálnej situácie na trhu. Ide o fond, ktorý investuje predovšetkým do kombinácie dlhopisových a akciových aktív. Cieľom je vytvoriť akúsi strednú cestu medzi dlhopismi (nižšie riziko, predpoklad nižšieho výnosu) a akciami (vyššie riziko, predpoklad vyššieho výnosu) a ponúknuť vyšší výnos ako dlhopisové fondy pri zachovaní prijateľnej miery rizika. Fond je určený pre vyvážený typ investora. Balansový fond je nazývaný aj vyvážený alebo zmiešaný fond.

BENCHMARK

Ukazovateľ, na základe ktorého môžeme sledovať úspešnosť fondu. Väčšinou je benchmarkom nejaký index. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku môžeme posúdiť kvalitu riadenia fondu.

BEŽNÉ POISTNÉ

Poistné, ktoré je poistník povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie, ktoré je zhodné s frekvenciou platenia poistného (t. j. za mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok).

BLUE CHIP

Akcie najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, väčšinou ide o ratingom dobre hodnotené spoločnosti, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Investícia do týchto akcií je v danej skupine vo všeobecnosti považovaná za najmenej rizikovú.

C

CENNÝ PAPIER

Je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

CENTRÁLNA BANKA

Finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB).

Č

ČAKACIA DOBA

Doba od začiatku poistenia/pripoistenia uvedená v poistných podmienkach, počas ktorej poisťovňa neposkytuje poistné krytie. Ak v priebehu čakacej doby nastane poistná udalosť, poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, pokiaľ v poistných podmienkach nie je uvedené inak.

ČIASTOČNÝ ODKUP

Nárok poistníka vyplývajúci z osobitných poistných podmienok na vyplatenie časti disponibilnej hodnoty osobného konta.

ČISTÁ HODNOTA MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

Je to rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.

D

DEDENIE

Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a niet osôb, ktorým by sa vyplácal pozostalostný dôchodok ako disponibilný prebytok, predmetom dedenia je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomrelého.

DEPOZITÁR DÔCHODKOVÉHO FONDU

Je banka alebo pobočka zahraničnej banky s príslušným povolením Národnej banky Slovenska, ktorá plní a kontroluje pokyny DSS, ktoré musia byť v súlade so zákonom. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti. Depozitár je zodpovedný za správne určenie čistej hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej ceny podielu. Depozitár nesmie byť zakladateľom, ani akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), ani členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k spravujúcej DSS, k akcionárom s kvalifikovanou účasťou na spravujúcej DSS a k zakladateľom spravujúcej DSS.

 

DISPONIBILNÁ HODNOTA OSOBNÉHO KONTA

Aktuálna hodnota osobného konta znížená o odkupný poplatok a prípadné splatné neuhradené poplatky. V prípade, že tento rozdiel bude záporný,bude disponibilná hodnota osobného konta považovaná za nulovú.

DISPONIBILNÝ PREBYTOK

Je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného alebo doživotného predčasného starobného dôchodku.

DIVERZIFIKÁCIA

Rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív (finančných fondov). Diverzifikácia je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia (resp. portfólia finančného/podielového fondu).

DIVIDENDA

Dividenda predstavuje podiel majiteľa akcie na zisku spoločnosti. V prípade podielových fondov sa tak zvykne označovať podiel majiteľa podielových listov fondu na výnosoch podielového fondu.

DLHOPIS

Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa (investora) požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta dlhopisu (toho, kto si požičal peniaze) tieto záväzky splniť.

DLHOPISOVÝ FOND

Fond, ktorý investuje väčšinu svojho majetku do dlhopisov. Môžu priniesť zaujímavý výnos pri investovaní aspoň na dva roky. Predstavujú vhodnú alternatívu k strednodobým termínovaným vkladom v bankách. Fond je určený pre konzervatívny alebo vyvážený typ investora.

DOBA PLATENIA POISTNÉHO

Doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné za jednotlivé poistné krytia. Doba platenia poistného je zhodná s poistnou dobou, pokiaľ osobitné poistné podmienky hlavných poistení a pripoistení neurčujú inak.

DOPLNKOVÉ POISTENIE

Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.

DOSTATOČNOSŤ A NEDOSTATOČNOSŤ HODNOTY OSOBNÉHO KONTA

Hodnota osobného konta je dostatočná, ak po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby je disponibilná hodnota osobného konta viac ako 0.
Hodnota osobného konta je nedostatočná, ak po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby klesne disponibilná hodnota osobného konta na nulu. Informáciu o dostatočnosti alebo nedostatočnosti osobného konta poskytne poisťovňa na žiadosť poistníka.

DOŽIVOTNÝ DÔCHODOK

Je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a vypláca ho príslušná poisťovňa, ktorú si sporiteľ zvolí.

DÔCHODKOVÝ FOND

Dôchodkový fond je finančný fond, ktorý zriadila dôchodková správcovská spoločnosť a v ktorom sú investované úspory sporiteľov, ktorí sa zúčastňujú starobného dôchodkového sporenia. Je tvorený príspevkami (vrátane penále), majetkom, ktorý DSS doplnila z vlastného majetku do majetku v dôchodkovom fonde s cieľom dosiahnuť zákonom stanovené zhodnotenie tohto majetku, majetkom nadobudnutým z príspevkov a penále, investovaním a výnosmi z tohto majetku. Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje
a) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
b) jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.

V Aegone sú tri dôchodkové fondy: garantovaný dôchodkový fond SOLID, akciový negarantovaný fond VITAL, indexový negarantovaný fond INDEX.

DÔCHODKOVÁ JEDNOTKA

Predstavuje podiel na majetku v dôchodkovom fonde starobného dôchodkového sporenia (DSS, resp. 2.pilier). Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest. Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je DSS povinná vypočítať každý pracovný deň. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky je cena, resp. kurz. Vypočítava sa ako pomer čistej hodnoty majetku fondu a počtu všetkých podielov. Hodnotu vášho majetku určíte tak, že vynásobíte aktuálny kurz počtom podielov. Príklad: 1,1478 (kurz) x 100 000 (počet podielov) = 114 780 (aktuálna hodnota investície).

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

Je akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to riadenie investícií v dôchodkových fondoch, administrácia, propagácia a reklama, na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.

E

EMITENT

Subjekt, ktorý vydáva cenné papiere za účelom získania finančných zdrojov na svoj ďalší rozvoj.

ETF

ETF - Exchange traded funds sú fondy obchodované na burze podobné indexovým fondom predávaným v rámci kolektívneho investovania. Ich portfóliá sa skladajú z akcií a dlhopisov, ktorých skladba je veľmi podobná konkrétnemu trhovému indexu. Hlavný rozdiel medzi ETF a fondom spočíva v ich obchodovaní. Akcie (resp. podiely) fondu sa nakupujú a predávajú za NAV (Net Asset Value - čistá hodnota aktív), ktorá pripadá na jeden podiel. Akcie ETF sa obchodujú na burze cenných papierov podobne ako bežné akcie, resp. dlhopisy. Ich cena je preto závislá od ponuky a dopytu.

EURIBOR

Priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky požičať (EURIBOR).

F

FINANČNÝ FOND

Interný fond vytvorený a spravovaný poisťovňou a externý fond, spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorého portfólio je tvorené rôznymi typmi investícií v majetku poisťovne, vrátane podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

FINANČNÝ TRH

Finančný trh alebo kapitálový trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

FOND FONDOV

Fond, ktorý nakupuje podielové listy (investuje do) iných podielových fondov. Medzi hlavné výhody patrí nižšie riziko, ktoré vyplýva z väčšieho rozloženia investície (diverzifikácia) a možnosť investovať aj menšie sumy do fondov, ktoré si inak vyžadujú vyššie vstupné investície.

FORMY VÝPLATY DÔCHODKU

Dôchodok vyplácaný z 2. piliera môže byť sporiteľovi vyplácaný formou doživotného dôchodku alebo formou programového výberu s doživotným dôchodkom.

G

GARANTOVANÁ POISTNÁ SUMA

Poistná suma uvedená v poistnej zmluve pre hlavné poistenie, ktorej výška predstavuje minimálne garantované poistné plnenie v prípade úmrtia hlavného poisteného.


H

HLAVNÉ POISTENIE

Poistenie, ktoré je možné uzavrieť aj samostatne bez uzavretia iných poistení.

I

INDEX

Ukazovateľ, ktorý vyjadruje výkonnosť určitého trhu. Poznáme napríklad Dow Jones Index alebo NASDAQ (index vyjadrujúci výkonnosť technologických firiem). Indexový fond DSS, ako aj indexový fond životného poistenia, sú pasívne riadené fondy a odzrkadľujú, kopírujú pohyb akciových indexov. Dôchodkový indexový fond kopíruje pohyb akciového indexu MSCI World. Tento akciociový index je poskytovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International a sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Izrael, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Veľká Británia, Hong Kong a Singapur.

INDEXÁCIA

Forma ochrany poistenia pred infláciou. Indexáciou sa zvyšujú poistné sumy a poistné. Informáciu o možnosti indexácie poisťovňa zasiela najneskôr 2 mesiace pred výročím poistenia (v prípade neživotného poistenia 2 mesiace pred ukončením technického roka). Ak sa klient rozhodne pre odmietnutie, musí to poisťovni oznámiť.

INDEXOVÝ FOND

Ide o akciový typ fondu. Správca finančného fondu nezasahuje aktívne do portfólia fondu, nenakupuje ani nepredáva jednotlivé akcie, ale indexový fond pasívne kopíruje vývoj zvoleného akciového indexu alebo indexov. V prípade indexového fondu INDEX – indexový negrantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. je týmto indexom akciový index MSCI World EUR. Tento akciový index je poskytovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International a sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Izrael, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Veľká Británia, Hong Kong a Singapur. Fond je určený pre dynamický typ investora.

INFORMAČNÝ PROSPEKT

Je prospekt obsahujúci informácie pre sporiteľov o možnostiach a rizikách investovania v oblasti starobného dôchodkového sporenia, obsahuje aj vysvetlenie rizikového profilu dôchodkového fondu.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Kombinácia finančných fondov zvolená poistníkom. Investičná stratégia určuje, aká časť poistného bude investovaná do každého zo zvolených finančných fondov.

INVESTIČNÉ RIZIKO

Investičné riziko je ukazovateľ, ktorý zohľadňuje mieru všetkých významných rizík, ktorým je majetok vo fonde vystavený. Riziko meriame na stupnici od 1 (nízke riziko) po 7 (vysoké riziko). Podľa svojho investičného profilu by si mal investor (klient) zvoliť príslušný finančný/dôchodkový fond s príslušným investičným rizikom.

INVESTIČNÝ HORIZONT

Investičný horizont je odporúčaná doba investovania. Čím vyššia volatilita (kolísanie hodnoty podielu), tým dlhší investičný horizont sa odporúča.

J

JEDNORAZOVÉ POISTNÉ

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia.

K

KLESAJÚCA POISTNÁ SUMA

Klesajúca poistná suma je dohodnutá v poistnej zmluve. Suma sa znižuje o čiastku stanovenú ako podiel poistnej sumy a poistnej doby platných v čase uzavretia doplnkového poistenia. Znižovanie je vykonávané na každom výročí Doplnkového poistenia. V prípade vzniku poistnej udalosti je vždy vyplatená aktuálna poistná suma.

KURZ

Vyjadruje hodnotu jedného podielu, za ktorú je možné podiely kúpiť alebo predať. Je to cena podielu. Vypočítava sa ako pomer čistej hodnoty majetku fondu a počtu všetkých podielov. Hodnotu vášho majetku určíte tak, že vynásobíte aktuálny kurz počtom podielov. Príklad: 1,1478 (kurz) x 100 000 (počet podielov) = 114 780 (aktuálna hodnota investície).

KURZOVÉ RIZIKO

Kurzové (menové) riziko je riziko straty v prípade zmeny menových kurzov. Riziko, ktoré hrozí investorovi pri investovaní do fondov vedených v inej mene ako je jeho referenčná mena. Napríklad v prípade investovania do zahraničných podielových fondov vedených v inej mene ako euro sa prejavuje kurzové riziko. Ak sa euro posilňuje, po prepočítaní sa znehodnocujú podielové fondy vedené v zahraničných menách.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

1. Konečným užívateľom výhod je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

L

LIKVIDITA

Vyjadruje rýchlosť, akou môžeme premeniť investované prostriedky na hotovosť.
Likvidná časť portfólia je tá časť aktív, ktoré je možné predať na finančnom trhu bez vplyvu na pokles ich ceny pri predaji.

LIMIT POISTNÉHO PLNENIA

Najvyššia hranica poistného plnenia.

LIMITY POVOLENÝCH TRIED AKTÍV

Povolená trieda (druh) aktív definuje typ finančných nástrojov, do ktorých môžu byť zainvestované peňažné prostriedky vo finančnom fonde. Pod jednotlivými triedami aktív rozumieme: peňažné aktíva, dlhopisové aktíva, akciové aktíva a iné aktíva (realitné, komoditné, ...). Limity sú stanovené ako minimálne a maximálne percento jednotlivých druhov finančných nástrojov, ktoré môžu byť obsiahnuté v portfóliu fondu.

M

MAJETOK FINANČNÉHO/DÔCHODKOVÉHO FONDU

Tvoria ho cenné papiere (akcie, dlhopisy, štátne pokladničné poukážky), ako aj hotovosť na účtoch podľa druhu fondu.

MIMORIADNE POISTNÉ

Poistné, ktoré poistník môže zaplatiť kedykoľvek nad rámec bežného poistného, ak je to určené v OPP. Zaplatenie mimoriadneho poistného má za následok zvýšenie hodnoty osobného konta. Zaplatením mimoriadneho poistného nedochádza k zmene poistných súm hlavného poistenia ani pripoistení, ani k zániku povinnosti poistníka platiť bežné poistné.

MINIMÁLNA HODNOTA OSOBNÉHO KONTA

Je hodnota osobného konta potrebná na zachovanie poistenia, ktorá predstavuje zároveň výšku odkupného poplatku. Hodnotu minimálneho osobného konta určujú osobitné poistné podmienky hlavného poistenia.

O

ODKUP

Je poplatok účtovaný poisťovňou pri odkupe poistenia.

ODLOŽENÝ ZAČIATOK POISTENIA

V prípade, že klient má poistenie v inej poisťovni, môže toto poistenie zrušiť a uzavrieť si poistnú zmluvu DOM KOMPLET s neskorším začiatkom. Napríklad v novembri 2014 si požiada o začiatok poistenia k 1. 2. 2015.

ODPLATA DSS

Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených zákonom právo na:
a) odplatu za správu dôchodkového fondu,
b) odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,
c) odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Uvedené odplaty sa vzťahujú na všetky dôchodkové fondy:
a) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je vo výške 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
b) Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je vo výške 1 % zo sumy príspevku sporiteľa.
c) Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákone č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Okrem týchto odplát, znášajú dôchodkové fondy aj poplatky za výkon funkcie depozitára a poplatky za vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a poplatky za správu cenných papierov.
Odplata za výkon činnosti depozitára je maximálne 0,02 % p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch. S rastom čistej hodnoty majetku dôchodkových fondov percentuálna hodnota výšky odplaty za výkon činnosti depozitára klesá až na 0,01 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch spravovaných spoločnosťou. Táto sa neuvádza v ročných výpisoch, keďže je to odplata, ktorú platíme z majetku dôchodkového fondu depozitárovi, a teda sa prejavila v hodnote dôchodkovej jednotky.
Depozitárom dôchodkových fondov AEGON, d.s.s, a.s. je Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Odplata za zhodnotenie majetku vo fonde je teda účtovaná v závislosti od dosiahnutého zhodnotenia. Výpočet odplát ako aj výnosov je nastavený striktne podľa podmienok legislatívy a pravidelne je systém výpočtu kontrolovaný.

OPRÁVNENÁ OSOBA

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie.
Ak je poistnou udalosťou úmrtie poisteného, je oprávnená osoba:
a) Osoba uvedená v poistnej zmluve alebo jej dodatkoch ako oprávnená osoba alebo
b) Ak oprávnená osoba nie je v poistnej zmluve určená alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, je oprávnenou osobou osoba v zmysle príslušných ustanovení.

Ak poistnou udalosťou nie je úmrtie poisteného, je oprávnenou osobou poistený alebo iná osoba, ktorá nadobudla právo na poistné plnenie na základe iných právnych skutočností.

OSOBNÉ KONTO

Interný účet vedený poisťovňou určený na evidenciu poistného, výnosov, poplatkov a pôžičiek pre danú poistnú zmluvu.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

Poistník a poistený sú povinní pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo jej dodatkov pravdivo a úplne uviesť všetky údaje a odpovedať na otázky poisťovne uvedené v poistnej zmluve a jej prílohách. Zároveň sú poistník a poistený povinní bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každú zmenu v poskytnutých údajoch (okrem zmeny zdravotného stavu). Poistník a poistený zodpovedajú za poskytnutie nepravdivých a neúplných údajov alebo odpovedí spoločne a nerozdielne.
Poistník a poistený sú povinní kedykoľvek umožniť poisťovni overenie si pravdivosti a úplnosti všetkých údajov a odpovedí uvedených v poistnej zmluve jej dodatkoch a prílohách.

P

PEŇAŽNO-DLHOPISOVÝ FOND

Fond, ktorý investuje peňažné prostriedky do nástrojov peňažného trhu akými sú krátkodobé cenné papiere (so splatnosťou do jedného roka) a peňažné prostriedky na termínovaných vkladoch. Zároveň umožňuje použiť peňažné prostriedky aj na nákup dlhopisových nástrojov (štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy, ETF investujúce do dlhopisových nástrojov a pod.). Fond je určený pre konzervatívny typ investora.

PEŇAŽNÝ FOND

Fond, ktorý investuje peniaze do krátkodobých cenných papierov, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, alebo ukladá peniaze na termínované účty. Tieto fondy majú nižšiu volatilitu, čomu zodpovedá aj nižší výnos v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Fond je určený pre konzervatívny typ investora.

PEVNÝ VÝNOS

Ivestície s pevným výnosom ponúkajú vopred daný výnos, ktorý je vyplácaný pravidelne formou ročných kupónov. Už pri zriadení investície poznáte presnú výšku budúceho výnosu, ako aj dátumy výplaty.

PLATENIE PRÍSPEVKOV

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa platia na účet Sociálnej poisťovne zriadený v Štátnej pokladnici za predchádzajúci kalendárny mesiac bezhotovostným prevodom, poštovým poukazom alebo v hotovosti. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, štát a Sociálna poisťovňa. Výška príspevku je 4 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

POBERATEĽ DÔCHODKU

Je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia.

POČIATOČNÉ POPLATKY

Poplatky určené na úhradu nákladov súvisiacich s uzavretím poistenia, ktorých výška, splatnosť a doba ich uhrádzania je uvedená v OPP hlavného poistenia.

PODIELOVÁ JEDNOTKA

Podielová jednotka predstavuje podiel na majetku podielového/finančného fondu. Jej cena (kurz) sa mení.

PODIELOVÝ FOND

Podielový fond tvorí portfólio cenných papierov, peňazí a iných majetkových hodnôt, ktoré spoločne vlastnia investori. Podľa typu zamerania môžeme podielové fondy rozdeliť na peňažné fondy, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, akciové fondy a iné (realitné, komoditné, zaistené, ...). Odlišujú sa dobou, na ktorú je odporúčané do nich investovať, obsahom, podkladovými aktívami, svojim zameraním, investičným rizikom a pod.

PODKLADOVÉ AKTÍVA

Každý Interný fond Aegonu je zložený z rôznych druhov finančných nástrojov a hotovosti (t. j. podkladových aktív). Hotovosť slúži ako tzv. likvidná (okamžite dostupná) zložka portfólia. Jednotlivé podkladové aktíva v portfóliu sú vyberané v závislosti od investičného zámeru, horizontu a rizika, ktoré má investícia niesť.

PODPOISTENIE A KOEFICIENT PODPOISTENIA

Ak klient pri poistení nehnuteľnosti neakceptuje poistnú sumu vo výške, ktorú navrhne poisťovňa, ale požaduje nižšiu poistnú sumu, vystavuje sa riziku, že jeho nehnuteľnosť bude podpoistená a klientovi bude každé poistné plnenie krátené koeficientom podpoistenia. Koeficient podpoistenia sa vypočíta ako pomer medzi klientom požadovanou poistnou sumou a poistnou sumou navrhovanou poisťovňou.
Zároveň ak je poistná suma stanovená nižšie ako peňažná čiastka potrebná na uvedenie majetku do pôvodného stavu, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie pomerne krátiť v rozsahu, v akom bola stanovená nižšia poistná suma.

POISTENIE

Je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla podľa dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok sa realizuje za odplatu (poistné). Poistenie je efektívna forma tvorby a znovu rozdeľovania peňažných rezerv, ktoré vykonáva špecializovaná organizácia – poisťovňa.

POISTENIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Klient má možnosť kedykoľvek v prípade mimoriadnej (havarijnej) situácie kontaktovať AEGON asistenčnú službu, ktorá zabezpečí príjazd technika a odstránenie problému. Mimoriadnou situáciou sa rozumie napr. vybuchnutie vchodových dverí, prasknuté potrubie a pod.

POISTENIE DOMÁCNOSTI

Predmetom poistenia je nezabudovaný majetok určený na každodennú potrebu a prevádzku domácnosti, ktorý je určený na osobné používanie a spotrebu poisteným a osobami jemu blízkymi, napr. domáce spotrebiče, kuchynské linky, nábytok, koberce, športové potreby. 

POISTENIE LOMU SKLA

Kryje akékoľvek rozbitie výplne okien, dverí, alebo presklenia balkónu.

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI

Predmetom poistenia je rodinný dom alebo byt v osobnom vlastníctve, ktoré sú v užívaní alebo na nich prebiehajú rekonštrukčné práce. K poisteniu domu klient získava aj krytie všetkých vedľajších stavieb na pozemku, napr. garáž, altánky, ploty, čističky, letné kuchyne a pod.

Poistenie je možné dojednať aj pre garáž, ktorú má vlastník na inej adrese. Zjednodušene možno povedať, že toto poistenie kryje škody spôsobené na múroch nehnuteľnosti, na streche a na všetkých stavebných súčastiach, ktoré sú pevne pripevnené k nehnuteľnosti (napr. kotol, radiátory, parkety, slnečné kolektory a pod.).

POISTENIE SKLA V DOMÁCNOSTI

Kryje rozbitie skla nábytku, obrazov, zrkadiel, vstavaných skríň alebo kuchynskej linky.
Poistenie kryje aj rozbitie akvária nad 50 l, krbové a stolové sklo, sklokeramickú varnú dosku (v časových cenách) a bezpečnostné fólie na oknách.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

Kryje škody, ktoré spôsobí tretím osobám poistený alebo ostatní členovia domácnosti (napr. neúmyselné rozbitie lampy v predajni) alebo ich domáce zviera (uhryznutie psom), alebo škody, ktoré vyplývajú z vlastníctva poisteného majetku (napríklad v dôsledku prasknutej privádzacej hadice do práčky dôjde k vytopeniu susedov, alebo spadne zo strechy škridla na susedovo auto).

POISTENÝ

Je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ako aj právnická osoba.

POISTNÁ DOBA

Je doba, na ktorú sa poistenie uzatvára.
V neživotnom poistení - Poistná zmluva sa uzatvára na 1 rok (technický rok). Poistenie sa automaticky predlžuje o ďalší technický rok, ak klient nepožiada o zrušenie svojej zmluvy.

V životnom poistení – počet poistných rokov určených poistníkom pri uzavretí poistnej zmluvy. Poistná doba začína plynúť od technického začiatku poistenia.

POISTNÁ SUMA

Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.

POISTNÁ UDALOSŤ

Náhodná udalosť definovaná v poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach, ktorá nastala počas trvania poistenia, pri ktorej poisťovňa poskytne dohodnuté poistné plnenie.

POISTNÁ ZMLUVA

Je dvojstranný právny úkon, ktorým sú dohodnuté podmienky poistenia, najmä povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné za poistnú ochranu.

POISTNÉ

Suma, ktorú je klient povinný platiť za dojednané poistenie a je uvedená v poistnej zmluve.

POISTNÉ OBDOBIE

Obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa uhrádza bežné poistné (mesačne, štvrťročne,polročne, ročne).

POISTNÉ PLNENIE

Ak dôjde k poistnej udalosti podľa poistných podmienok, poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie v zmysle poistných podmienok, a to bez zbytočného odkladu po ukončení vyšetrenia poistnej udalosti.

POISTNÍK

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

POISTNÝ ROK, VÝROČIE POISTENIA

Poistný rok je 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v priebehu poistnej doby. Prvý poistný rok začína plynúť odo dňa technického začiatku poistenia. Ďalšie poistné roky začínajú plynúť odo dňa výročia poistenia. Výročím poistenia je deň, ktorý sa dňom a mesiacom zhoduje s technickým začiatkom poistenia. Koniec poistného roku je posledný deň 12. mesiaca poistného roku.

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

I. Politicky exponovanou osobou sa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia a zahŕňa: hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

II. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode I., dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode I. alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode I., alebo rodič osoby uvedenej v bode I..

III. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode I. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode I., alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode I..

POMER RIZIKO/VÝNOS

Pri každom investovaní existuje istá miera rizika, ktorú je možné vyjadriť ako odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nahor alebo nadol. Pri investovaní platí, že čím vyšší výnos chce investor dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musí podstúpiť.

POPLATKY ZA SPRÁVU AKTÍV

Poplatky určené na úhradu nákladov spojených s investovaním, ktorých výška, splatnosť a doba uhrádzania je uvedená v OPP hlavného poistenia.

PORTFÓLIO

Súbor rôznych investícií vlastnených investorom. Čím je portfólio širšie, tým viac je rozložené riziko.

POZOSTALOSTNÝ DÔCHODOK

Vypláca sa v prípade úmrtia poberateľa starobného alebo predčasného starobného dôchodku z 2. piliera. Ide o vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok.

PRAVIDLÁ UMIESTŇOVANIA POISTNÉHO

Spôsob pripisovania poistného na osobné konto.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon"):

§ 28 Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

§ 29
Poskytnutie informácií dotknutej osobe

(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) zákona a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)

____________________

15) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
17) § 116 Občianskeho zákonníka.
31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

PREDAJNÝ PROSPEKT

Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt je oficiálny dokument obsahujúci informácie nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním. Obsahujú informácie, do akých kategórii aktív je povolené investovať majetok vo finančnom fonde a bližšie upravujú podmienky fondu.
Zjednodušený predajný prospekt je skrátenou verziou predajného prospektu a je zostavený a štruktúrovaný tak, aby bol ľahko zrozumiteľný priemernému investorovi. Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt sú bezplatne sprístupnené v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára a na internetovej stránke.

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Nárok na vyplácanie tohto dôchodku vzniká v prípade, ak bol sporiteľovi priznaný predčasný starobný dôchodok z dôchodkového poistenia (zo Sociálnej poisťovne) a aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa je v hodnote potrebnej na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume minimálne vo výške 0,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Tento dôchodok je možné vyplácať vo forme programového výberu s doživotným dôchodkom alebo ako doživotný dôchodok.

PROGRAMOVÝ VÝBER S DOŽIVOTNÝM DÔCHODKOM

Je forma vyplácania starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, pričom DSS vypláca dôchodok ako disponibilný prebytok počas obdobia programového výberu a príslušná poisťovňa vypláca doživotný dôchodok.

R

RATING

Hodnotenie úverovej bonity (schopnosti splatiť späť investovaný kapitál) emitentov cenných papierov, ktoré zverejňujú väčšinou ratingové agentúry.

REALITNÝ FOND

Ide o špeciálny typ finančného fondu, ktorý investuje do nehnuteľností, a to buď priamo, alebo prostredníctvom spoločností, ktoré nehnuteľnosti vlastnia s cieľom podnikania s nimi. Menšia časť portfólia takého fondu je investovaná do dlhopisových alebo peňažných nástrojov, ktoré zabezpečujú likviditu fondu. Výnos tohto fondu nie je závislý od vývoja akciových a dlhopisových trhov. Patrí medzi najrizikovejšie fondy určené pre dynamický typ investora.

RIZIKO

V prípade finančných fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov, majú akciové/indexové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.
Majetok vo fonde môže byť vystavený najmä akciovému, menovému a kreditnému riziku. Okrem týchto rizík môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, a to napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, politickému riziku, legislatívnemu riziku a podobne.
Akciové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde. Spoločnosť sa snaží minimalizovať špecifické akciové riziko týkajúce sa emitenta príslušného finančného nástroja dostatočnou diverzifikáciou akciových titulov.
Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov cudzích mien a ich vplyvu na hodnotu majetku vo fonde vyjadrenú v eurách. Spoločnosť môže v súlade so zákonom používať nástroje na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika fondu.
Kreditným rizikom sa rozumie riziko, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky podľa dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa predovšetkým riziko koncentrácie, riziko vyrovnania obchodu, riziko protistrany a riziko úverového rozpätia. Riziko koncentrácie a riziko protistrany je obmedzené limitmi na emitenta, konsolidovanú skupinu, požadovaným investičným ratingom a celkovou diverzifikáciou aktív.
Riziko vyrovnania obchodu je riziko, ktoré vzniká v prípade nedodržania štandardných alebo dohodnutých lehôt a postupov pri vyrovnaní obchodu (napríklad ak protistrana nedodá akcie včas alebo za ne včas nezaplatí). Spoločnosť toto riziko riadi (minimalizuje) predovšetkým odbornou starostlivosťou a vhodným výberom protistrany pre obchodovanie.
Ďalším možným rizikom je riziko, ktoré je spojené s dostatočne rýchlym speňažením majetku fondu. Spoločnosť nadobúda do svojho majetku dostatočné množstvo vysoko likvidných aktív, ktoré by v prípade potreby bola schopná predať dostatočne rýchlo.
Riziko udalosti znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú hodnotu majetku fondu. Riziko je do istej miery obmedzené diverzifikáciou titulov v rámci zemepisnej oblasti, odvetvia a štátu.

RIZIKOVÉ POPLATKY

Poplatky určené na úhradu nákladov za krytie poistného rizika Hlavného poistenia a pripoistení, ktorých výška je závislá od rizikových faktorov, veku poisteného, poistnej sumy,poistnej doby.

RIZIKOVÝ/INVESTIČNÝ PROFIL KLIENTA

Rizikový/Investičný profil klienta je charakteristika osoby, ktorá investuje. Je vyjadrením miery rizika, ktorú je daný investor schopný pri investícii podstúpiť. Určuje sa predovšetkým vzťahom osoby k riziku, znalosťami a skúsenosťami osoby s investovaním, uvažovaným investičným horizontom, majetkovou situáciou a tiež úrovňou ekonomického vzdelania, prípadne povolania. V súlade s rizikovým profilom by si mal klient zvoliť typ investovania. Cieľom zistenia investičného profilu klienta je jeho zatriedenie do kategórie podľa toho, aké riziko je schopný zniesť a akú stratu je ochotný pri investíciách akceptovať.

V Aegone rozlišujeme tri základné kategórie, ktoré určujú optimálny typ investovania: konzervatívny, vyvážený a dynamický typ. 

ROZHODUJÚCI DEŇ

Deň, ku ktorému poisťovňa určuje hodnoty alebo iné pre poistenie významné skutočnosti, ako napríklad aktuálnu hodnotu mimoriadneho poistného, aktuálnu hodnotu bežného poistného, sumu mimoriadnych poistných, sumu výberov, sumu výberov z mimoriadneho poistného, sumu výberov z bežného poistného.

S

SIROTSKÝ DÔCHODOK

Za predpokladu, že bolo vyplácanie sirotského dôchodku dohodnuté, vypláca sa nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa, ktorí boli ku dňu smrti poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca DSS v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku vyplácaného počas programového výberu ku dňu smrti poberateľa dôchodku. Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 40 % doživotného starobného alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti poberateľa dôchodku.

SPLATNOSŤ PRÍSPEVKOV

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (SDS) v prípade sporiteľa - zamestnanca, sú splatné v deň určený na výplatu príjmov zamestnanca, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. V prípade, ak takýto deň nie je určený, príspevky sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý príspevky platia.
Príspevky na SDS v prípade sporiteľa, ktorý nie je zamestnancom, sú splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tieto príspevky platia.

SPOLUÚČASŤ

Suma, ktorou sa klient spolupodieľa na poistnom plnení. Napríklad, ak je celková škoda 500 € a klient má dojednanú poistnú zmluvu so spoluúčasťou 30 €, bude mu vyplatené poistné plnenie vo výške 470 €.

SPORITEĽ

Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.

STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.

STAROBNÝ DÔCHODOK

Vypláca sa zo starobného dôchodkového sporenia po dovŕšení najmenej dôchodkového veku a po získaní najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia, a to vo forme:
a) programového výberu s doživotným dôchodkom alebo
b) doživotného dôchodku.

SUMA MIMORIADNYCH POISTNÝCH

Suma všetkých mimoriadnych poistných, ktoré poistník zaplatil počas poistnej doby.

SUMA VÝBEROV

Suma všetkých výberov, ktoré poistník realizoval počas poistnej doby, a to osobitne zo
sumy výberov z mimoriadneho poistného a osobitne sumy výberov z bežného poistného. Pravidlá pre určenie maximálnej sumy výberu sú stanovené poisťovňou zverejnením.

SUMA VÝBEROV Z MIMORIADNEHO POISTNÉHO

Suma všetkých výberov, ktoré znížili aktuálnu hodnotu mimoriadneho poistného a ktoré poistník realizoval počas poistnej doby.

Š

ŠTATÚT DÔCHODKOVÉHO FONDU

Obsahuje najmä informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie DSS s majetkom v dôchodkovom fonde, zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, výšku odplát a ďalšie náležitosti podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení. Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

ŠTATÚT FINANČNÉHO FONDU

Štatút je základný dokument fondu, ktorý obsahuje podmienky existencie a činnosti podielového/finančného fondu, zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov.

T

TECHNICKÝ ZAČIATOK POISTENIA

Prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ktorý je zároveň považovaný aj za začiatok prvého poistného roku.

TYP INVESTOVANIA/INVESTORA

Určuje investičnú stratégiu vhodnú k rizikovému/investičnému profilu klienta. V Aegone rozlišujeme tri základné kategórie, ktoré určujú optimálny typ investovania: konzervatívny, vyvážený a dynamický typ.

Konzervatívny typ investovania
Tento typ investovania má výrazne konzervatívny charakter a prináša so sebou nižšiu mieru rizika s predpokladom nižšieho ale stabilnejšieho výnosu. Konzervatívny typ investovania je vhodný i na krátkodobé investovanie už od 3 rokov, nakoľko jeho investičná filozofia je orientovaná na zafixovanie a následné zhodnotenie hodnoty vkladu. Investovanie finančných prostriedkov sa realizuje do fondov, ktoré obsahujú max. 20 % akciových investícií. Takejto skupine investorov odporúčame peňažné fondy (najbezpečnejší typ fondu), prípadne dlhopisové fondy, ktoré majú nízke riziko.

Vyvážený typ investovania
Je určený na strednodobé investovanie a vytvára šancu na vyššie zhodnotenie aj pre konzervatívnych investorov. Ocenia ho najmä klienti stredne tolerujúci riziko, ktorí uprednostňujú vyváženú mieru rizika s predpokladom zaujímavého výnosu. Investovanie finančných prostriedkov sa realizuje do fondov, ktoré obsahujú max. 50 % akciových investícií. Klienti v tomto type investovania uprednostňujú akúsi "zlatú strednú cestu" pri investovaní. Vyvážený klient je klient, ktorý má vyvážený sklon k riziku, t. j. uprednostňuje investíciu s investičným rizikom blízkym hodnote 4 na škále od 1 (nízke riziko) do 7 (vysoké riziko). Takáto investícia je charakteristická investovaním najmä do dlhopisových a akciových aktív (fondov), napríklad v pomere 50:50.

Dynamický typ investovania
Je určený na dlhodobé investovanie a vytvára priestor na vysoké zhodnotenie. Ocenia ho najmä klienti tolerujúci vysoké riziko kolísania hodnoty fondu, ktorí uprednostňujú šancu na vysoké zhodnotenie investície. Investovanie finančných prostriedkov sa realizuje do fondov, ktoré majú neobmedzený podiel obsahu akciových investícií.

V

VDOVSKÝ/ VDOVECKÝ DÔCHODOK

Ak bolo vyplácanie vdovského / vdoveckého dôchodku dohodnuté, vypláca sa vdove alebo vdovcovi po zomrelom manželovi / manželke, ktorí boli ku dňu svojej smrti poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Sumu vdovského / vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca DSS v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku dôchodku po poberateľovi starobného alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 60 % doživotného starobného alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti poberateľa dôchodku.

VINKULÁCIA

Viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby (najčastejšie v prospech banky pri poskytnutí hypotekárneho úveru).

VOLATILITA

Štatistická hodnota vyjadrujúca dynamiku zmeny ceny aktíva za určité časové obdobie. Slovensky to môžeme vyjadriť pojmom rozkolísanosť. Čím väčšia je volatilita, tým je väčšie rozpätie, v ktorom kurz kolíše.

VSTUPNÝ VEK

Vek poisteného určený pri uzavretí poistnej zmluvy ako rozdiel roku technického začiatku poistenia a roku narodenia poisteného.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Zovšeobecnené podmienky pre určité odvetvie alebo určitý druh poistenia. Sú to najmä podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristika pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistné plnenie, podmienky a výška platenia poistného a pod.

VÝBER

Nárok poistníka na vyplatenie časti disponibilnej hodnoty akumulačného osobného konta za podmienok ustanovených vo VPP.

VÝKONNOSŤ

Miera zhodnotenia majetku fondu. Zjednodušene sa vypočíta ako súčet zmeny kurzu (v %). Výkonnosť p.a. (per annum) vyjadruje prepočet výkonnosti za sledované obdobie na ročnú bázu.

VÝLUKY Z POISTENIA

Udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje.

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Je základ, z ktorého sa vypočítava výška príspevku na starobné dôchodkové sporenie (vymeriavacím základom zamestnanca je jeho mzda).

VYVÁŽENÝ FOND

Fond, ktorého prostriedky sú investované súčasne do akcií, dlhopisov a do ďalších nástrojov finančného trhu (napr. termínované účty). Váha jednotlivých typov cenných papierov sa môže meniť podľa aktuálnej situácie na trhu. Ide o fond, ktorý investuje predovšetkým do kombinácie dlhopisových a akciových aktív. Cieľom je vytvoriť akúsi strednú cestu medzi dlhopismi (nižšie riziko, predpoklad nižšieho výnosu) a akciami (vyššie riziko, predpoklad vyššieho výnosu) a ponúknuť vyšší výnos ako dlhopisové fondy pri zachovaní prijateľnej miery rizika. Vyvážený fond sa môže nazývať aj zmiešaný fond.

Ú

ÚRAZ

Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), ktorých dôsledkom je poškodenie zdravia alebo úmrtie poisteného. Za úraz sa nepovažuje poškodenie zdravia alebo úmrtie v dôsledku:
a) precenenia vlastných síl, slnečného úpalu alebo omrznutia,
b) choroby z povolania,
c) samovraždy a sebapoškodzovania, alebo pokusu o ne, a to ani v prípade, ak sa poistený svojho konania dopustil pri poruche vedomia alebo mentálnej poruche.

Z

ZAISTENÝ FOND

Fond, ktorý zvyčajne garantuje klientovi návratnosť jeho istiny (vkladu) a/alebo istý minimálny výnos. Niekedy je nazývaný aj ako garantovaný fond.

ZMIEŠANÝ FOND

Fond, ktorého prostriedky sú investované súčasne do akcií, dlhopisov a do ďalších nástrojov finančného trhu (napr. termínované účty). Váha jednotlivých typov cenných papierov sa môže meniť podľa aktuálnej situácie na trhu. Ide o fond, ktorý investuje predovšetkým do kombinácie dlhopisových a akciových aktív. Cieľom je vytvoriť akúsi strednú cestu medzi dlhopismi (nižšie riziko, predpoklad nižšieho výnosu) a akciami (vyššie riziko, predpoklad vyššieho výnosu) a ponúknuť vyšší výnos ako dlhopisové fondy pri zachovaní prijateľnej miery rizika. Zmiešaný fond sa môže nazývať aj vyvážený fond.

ZMLUVA O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

Je zmluva uzatvorená medzi DSS a fyzickou osobou, ktorá prvý raz vstupuje do systému starobného dôchodkového sporenia alebo ktorá má záujem zmeniť DSS.

ZVEREJNENIE

Sprístupnenie a oznámenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch poisťovne, na internetovej stránke poisťovne alebo iným vhodným spôsobom podľa uváženia poisťovne, čím sa dokument alebo informácia stávajú účinnými, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.